De store ruller mellemspændingskabler testes af en medarbejder på NKT i Asnæs. I maj 2021 offentliggjorde virksomheden, at produktionen af installationskabler vil blive flyttet til Polen, mens fabrikken i Asnæs vil satse på fremstilling af lav- og mellemspændingskabler.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Odsherred Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Odsherred Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Odsherred Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Odsherred Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Hundested-Rørvig-færgerne forbinder de to kommuner Odsherred og Halsnæs med flere daglige færgeafgange. I sommerperioden øges antallet af afgange. Færgeruten ejes af Samsø-Fonden.
.

Med sine store sommerhusområder har Odsherred Kommune et erhvervsliv, hvor detailhandel, restauranter og caféer spiller en særlig stor rolle i sommersæsonen. Der er samtidig et forholdsvis stort antal håndværkervirksomheder, som i vid udstrækning servicerer de mange sommerhuse.

Kommunen rummer flere store industrivirksomheder, der eksporterer internationalt. Arbejdsmarkedet er ud over industrier og et sæsonbetonet turisterhverv præget af en forholdsvis stor offentlig sektor. Andelen af erhvervsaktive ligger under landsgennemsnittet. Der er en større udpendling til især nabokommunen Holbæk, som bl.a. lettes af toglinjen mellem Nykøbing S og Holbæk.

Fra sin dannelse arbejdede Odsherred Kommune for at få videreført Holbækmotorvejen til færgeforbindelsen på Sjællands Odde, hvor MOLSLINJEN A/S sejler til både Aarhus og Ebeltoft. Hovedlandevejen gennem kommunen, som ud over sommerhustrafikken samt ud- og indpendling også skulle klare færgetrækkene, var voldsomt presset. Udgangen på sagen blev en nyanlagt tresporet motortrafikvej mellem Holbæk og Vig med en såkaldt 2+1-løsning. Den blev færdig i 2013.

Mere stilfærdig er trafikken på kommunens anden færgeforbindelse mellem Rørvig og Hundested. I lighed med de fleste andre kommuner mistede Odsherred arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Frem til 2015 faldt beskæftigelsen med ca. 1.700, svarende til ca. 15 %. Fra 2016 kom en ny fremgang.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 10.116 (16‑64-årige), som arbejdede på 1.872 arbejdssteder i kommunen. I forhold til regionen var der en større andel i den offentlige sektor og en mindre inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 2,7 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv ligger Odsherred på niveau med andelen for regionen som helhed. Den største animalske produktion er svin samt kød- og malkekvæg.

På de ca. 19.000 ha landbrugsland er de arealmæssigt vigtigste afgrøder byg, hvede, raps og kartofler. Særlig kendt er den store og varierede grøntsagsproduktion på de inddæmmede arealer i Lammefjord. Områdets kartofler og gulerødder har ry for høj kvalitet og har ret til at bruge EU’s BGB-mærke (Beskyttet Geografisk Betegnelse).

Industrien

Industrien tegnede sig i 2019 for 10,0 % af beskæftigelsen. Kommunen har to store industrivirksomheder: NKT (Denmark) A/S i Asnæs og H. Lundbeck A/S i Lumsås.

NKT designer og producerer energikabler, der er nødvendige, når elnettet skal udbygges for at håndtere den stigende andel af vedvarende energi. Gennem opkøb og opførelse af nye produktionsenheder i bl.a. Tyskland og Sverige er NKT en global leverandør med tilstedeværelse i det meste af verden. Det er den danske del af kabelproduktionen, der ligger i Asnæs, hvor der i 2020 var knap 250 medarbejdere. I 2022 er det planen at flytte produktionen af installationskabler til Polen. Det ventes at reducere staben i Asnæs med knap 60 ansatte. NKT (Denmark) i Asnæs er en del af NKT-koncernen, der har globalt hovedkvarter i Brøndby og ved udgangen af 2020 samlet beskæftigede ca. 3.800 medarbejdere verden over.

Medicinalproducenten H. Lundbeck har hovedsæde i Valby i København, hvor virksomheden har holdt til siden 1939. Her ligger også et af virksomhedens største forskningslaboratorier med ca. 800 ansatte. Den kemiske produktion i Danmark finder sted på fabrikken i Lumsås tæt ved Sjællands Odde, hvor virksomheden beskæftiger knap 210 ansatte. Her købte Lundbeck i 1961 et nedlagt mejeri og byggede nye produktionsfaciliteter i et natur- og sommerhusområde ud til Kattegat. Lundbeck er især blevet kendt i offentligheden for sin antidepressive medicin, Cipramil.

Kommunen rummer også en række mindre industrivirksomheder som Poul Johansen Maskiner A/S i Fårevejle Stationsby, DanTools A/S i Herrestrup ved Grevinge og J. Orbesen Teknik ApS i Asnæs.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Disse brancher udgør en andel på 13,5 % af beskæftigelsen, hvilket svarer til andelen for regionen. Med 10,6 % tegner bygge og anlæg sig for den største andel. Det skyldes til dels de mange håndværksvirksomheder, der ikke mindst servicerer sommerhusene i kommunen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv tegner sig for 29,9 % af beskæftigelsen. Størst er handelsbrancherne med 16,3 %, hvoraf detailhandelen udgør hoveddelen. Blandt engrosvirksomhederne findes Flux A/S i Asnæs, der med knap 50 ansatte udvikler og markedsfører elektromagneter mv. til brug i telekommunikationsudstyr i bl.a. fly og rumfartøjer. Firmaet blev stiftet i 1980 i Asnæs af ingeniør Niels Overgaard Christensen og har siden 2015 været en del af den britiske discoverIE Group.

Stelton A/S har sit lager og distributionscenter i Fårevejle Stationsby. Oplevelseserhvervene som restauranter, forlystelser, fritid og kultur tegner sig for 6 %, mens service omfatter 7,5 % af beskæftigelsen. Kommunens største forlystelse er Sommerland Sjælland, der i 2019 havde 187.600 besøgende. Målgruppen er familier med børn op til 13 år. I højsæsonen beskæftiger forlystelsesparken ca. 200 medarbejdere.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med kun 4,9 % af beskæftigelsen tegner dette område sig for en mindre andel af beskæftigelsen end i de fleste andre kommuner. Rådgivning og forretningsservice udgøres helt overvejende af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener det lokale erhvervsliv.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 38,8 % af beskæftigelsen, hvilket er noget over andelen for regionen som helhed. Med 20,4 % er socialsektoren den største fulgt af undervisningssektoren med 8,8 %. Nykøbing Fængsel er et lukket fængsel med plads til 60 indsatte. Det ligger i Annebergparken ved Nykøbing S i de bygninger, der i årene 1981‑2015 rummede Sikringen, som var en del af Psykiatrihospitalet. I Annebergparken ligger også Bakkegården, der med 25 pladser fordelt på flere huse og afdelinger er en sikret institution for funktionsnedsatte unge med kriminel adfærd.

Pendling

Dagligt pendlede 6.357 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 48,6 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Holbæk Kommune (2.286). Omvendt var der 3.173, der pendlede fra andre kommuner til Odsherred, svarende til 31,4 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

45,5 % af kommunens befolkning var i 2018 i arbejdsstyrken. Det var en del mindre end andelen for både regionen og hele landet. De øvrige 54,5 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Det er især andelen af alders- og førtidspensionister, der er større i Odsherred Kommune. For de 16‑64-årige var der i 2019 en erhvervsfrekvens på 74,6 %, hvilket er noget under niveauet for både regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 295.000 kr. i 2019 ligger borgerne i Odsherred Kommune en del under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.895.000 kr. mod et landsgennemsnit på 2.102.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 23,8 (2019), hvilket er en del lavere end landsgennemsnittet (29,8). Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper, og sammen med fem andre vest- og sydsjællandske kommuner hører Odsherred til de socioøkonomisk mest udfordrede.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odsherred Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked