Kort over Valby
.
Kort over Københavns bydele.
.

Befolkning og areal i Københavns Kommunes bydele (2019).

.

Valbys grænser følger for det meste vandløb, større veje eller S-togslinjer. Mod vest er det Harrestrup Å, der mellem Kalvebod Strand i syd og Damhus Sø i nord skiller Valby fra Hvidovre og Rødovre Kommuner. Fra Damhus Sø til Søndermarken møder Valby bydelen Vanløse og Frederiksberg Kommune mod nord. Den østlige nabo er bydelen Vesterbro-Kongens Enghave. Navnet Valby henviser til den ene af områdets to gamle landsbyer; den anden var Vigerslev. Urbaniseringen af bydelen tog fart fra begyndelsen af 1900-tallet og bredte sig fra det nordøstlige hjørne, hvilket stadig kan aflæses i boligbyggeriets højde: nærmest byen fem etager – suppleret af de seneste års nybyggeri – så stokbebyggelser med tre etager og fjernest parcel- og rækkehusområdernes to eller blot en etage. De ældre boliger er ofte opført af byggeforeninger, fx Lyset, Den Hvide By og Den Røde By. Lidt senere opstod store almene byggerier i form af stok- eller rækkehusbebyggelser. Kvarterer med enfamilieshuse findes næsten overalt, men især i bydelens udkanter. I tre områder findes mindre grupper af opgraderede tidligere husvildebarakker.

Faktaboks

Areal
9,2 km²
Befolkningsudvikling
62.689 personer (1950), 46.852 personer (1980), 58.307 personer (2019)
Befolkningstæthed i bydelen
6.338 personer/km² (2019)
Befolkningstæthed i kommunen
7.319 personer/km² (2019)
Gennemsnitsalder i bydelen
35,6 år (2019)
Gennemsnitsalder i kommunen
36 år (2019)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i bydelen
240.285 kr. (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
246.412 kr. (2018)
Bydelens socialgruppe
3
Kommunens socialgruppe
3
Medlemmer af folkekirken i bydelen
55,4 %
Medlemmer af folkekirken i kommunen
53,3 %

Bybilledet er præget af blandinger og kontraster. Området fra den store og stærkt trafikerede Toftegårds Plads, over Valby Station og op til Spinderiet er Valbys mest urbane, og dog vidner ældre og lave huse, fx Rytterskolen fra 1722, om den gamle landsbys beliggenhed. Tilsvarende fortæller to tårnprydede karréhjørner på Toftegårds Allé sammen med de beskedne byggeforeningshuse på Toftebakkevej om klassedelingen i det industrisamfund, som har efterladt fabriksbygninger til anden anvendelse. En mere særpræget afindustrialisering foregik ved Vigerslev Station, efter at gasværket i 1964 nærmest forsvandt i en voldsom eksplosion. Der blev bygget almene boliger på tomten, også kaldet Kulbanekvarteret. Hertil føjes nu et stisystem og en park.

Bydelens største grønne områder er Vigerslevparken og Valbyparken, hvortil kommer mindre anlæg og pladser. Vigerslevparken og Valbyparken udgør den sydligste del af Københavns Kommunes ydre vestlige parkring.

Øst for bydelsmidten ligger Valbys mest kuperede terræn på sydskråningen af Valby Bakke, der ellers hører til Frederiksberg Kommune. Her ligger et kvarter med store villaer, men også Jesuskirken fra 1891, en usædvanlig bygning med fritstående klokketårn. I resten af bydelen falder terrænet svagt ned mod de store parker i vest og syd. I 2020 fik den østlige jernbro en vestlig og moderne pendant med en ny cykelbro, der skal holde sammen på Vigerslevparken, der er skåret over af Holbækmotorvejen. Et andet pejlemærke i nærheden er Slangetårnet, der hører til brandstationen ved Vigerslevvej. Gastårnet, der som Valbys førhen mest dominerende bygning rejste sig 108 m over Valbyparken, blev fjernet i 2012. Parken ligger på hævet Littorinahavbund og dumpet affald og rummer bl.a. et renseanlæg og kolonihaver. Ved siden af ligger Valby Idrætspark.

Ind i bydelen nordfra kommer Ring 2 med lokalnavnene Ålholmvej og Vigerslevvej; denne følger Harrestrup Å og ender i Gammel Køge Landevej, som passerer åen sydfra og fortsætter til Toftegårds Plads og videre nordpå som Toftegårds Allé og Søndre Fasanvej. Den vigtigste øst-vestgående vej er Holbækmotorvejen, som ved passagen af Harrestrup Å videreføres som Folehaven og senere Ellebjergvej, der leder gennem Sydhavn mod den indre by. Fra samme motorvejsslutning leder Vigerslev Allé mod nordøst og Vesterbro-Kongens Enghave via Toftegårds Plads. Valby Langgade er i mindre grad en gennemfartsvej, men løber dog gennem hele den nordlige bydel fra Damhus Sø til Søndermarken. Den skærer Ring 2 i et fembenet kryds i Ålholmkvarteret. Den snorlige Roskildevej passerer bydelen helt i nord og fortsætter gennem Frederiksberg. Gennem Valby løber Roskildebanen, der for biltrafikken betyder, at man skal passere ved Toftegårds Allé og Vigerslevvej. Bydelens mange andre banestrækninger er lagt på eller under broer, og København-Køge-Ringstedbanen passerer Kulbanekvarteret i en 690 m lang tunnel. Fire S-togsstrækninger med i alt syv linjer har hele ti stationer i eller ganske nær bydelen. En metrolinje København H-Ny Ellebjerg ventes åbnet i 2024 og vil understrege denne stations betydning for de nye og tætte bolig- og erhvervskvarterer, der er skudt op eller vil gøre det på arealerne efter F.L. Smidths maskinfabrik og Grønttorvet.

Betydning af bydelsnavnet Valby

Navnet på bydelen Valby optræder første gang i et originaldokument dateret 1186 i formen Walbu. Senere former er fx 1257 Walby, 1377 Wolby, 1492 Valdby og 1759 Kongens Valbye. Forleddet er substantivet gammeldansk wall »slette, mark, græsgang«. Efterleddet er substantivet by »landsby«. Navnet betyder »landsbyen på sletten«.

Mere om stednavne i kommunen

Natur og landskab

Udblik over Valby med nogle af Kulbanekvarterets kendetegn: genbrugsstationen på Retortvej, udsnittet af Ringstedbanen og Vigerslev Allé Station. Københavns Kommune har i perioden 2016‑21 søsat planer for områdefornyelse af Kulbanekvarteret, hvor beboerne via forskellige projekter har mulighed for at præge området.

.

Indkøbscenteret Spinderiet.

.

Frem til midten af 1800-tallet kunne man se hele København fra toppen af Valby Bakke, hvorimod alt det, som lå vest for bakken, var uden for københavnernes synsfelt. I dag er de engang så landlige arealer »vest for Valby Bakke« i høj grad bebyggede, men man kan stadig finde ganske mange grønne områder omkring det berømte højdepunkt. Vest for Valby Bakke ligger fx Damhus Sø, Harrestrup Å og Vigerslevparken, mens Søndermarken findes mod nord, Vestre Kirkegård mod øst og Sydhavnstippen og Valbyparken længst mod syd. Fra Valby Bakke er naturoplevelserne derfor altid tæt på, om end det kun er Valbyparken og Vigerslevparken, som ligger i selve bydelen Valby. De to store parker suppleres af en række mindre grønne anlæg som Storbyhaven, der er en lille opholdshave, udformet af 1:1 Landskab A/S i 2013 med egetræer og græsbakker.

Den 4 km lange Vigerslevparken ligger op mod grænsen til Hvidovre og Rødovre Kommuner. Parken forbinder Kalveboderne og Valby i syd med Damhus Sø i nord, hvor den via Damhusengen og Harrestrup Å har forbindelse til Vestvolden.

Harrestrup Å løber gennem hele parkstrøget, og åsystemet spiller en vigtig rolle som både afleder af regnvand fra ti kommuner og modtager af spildevand, hvis systemet løber over. I forbindelse med den fremtidige klimasikring er der planer om at give åen en del af sit naturlige, slyngede forløb tilbage, samtidig med at der over en periode på mere end 20 år anlægges 20 grønne arealer og syv bassiner, der kan opsamle vand ved skybrud.

I sommeren 2019 begyndte kommunen desuden anlæggelsen af en 120 m lang sandstrand ud mod Kalveboderne i sydenden af Valbyparken. Da bl.a. Harrestrup Å stadig fungerer som nødkloak, er badevandskvaliteten i Kalveboderne endnu ikke acceptabel. Den nye strand forventes derfor tidligst at blive taget i brug som badezone i 2021.

Roserne står i fuldt flor i Valbyparkens rosenhave.

.

Kultur

Jesuskirken.

.

Valby Tingsted er en lille gade, der løber mellem bydelens hovedgade og handelscentrum Valby Langgade og Rughavevej. Mellem hovedgaden og Valby Tingsted er der etableret en lille plads, hvor en rundkreds af stenblokke omkranset af træer markerer den tidligere landsby Valbys gamle tingsted.

.

Valbys fortid som industriområde aftegner sig i såvel ombyggede industribygninger som boligområder opført til de mange arbejdere. Bydelens ældste kirke er den imposante Jesuskirken. Valby Idrætspark danner rammen om et væld af sportsaktiviteter, og Valbyparken lægger plæner til en række årlige festivaler.

Mere om kultur i bydelen

Paul Landowskis bronzeskulptur Kains efterkommere for enden af Lyshøj Allé. Den blev oprindelig opstillet på H.C. Andersens Boulevard i 1914, og først i 1956 flyttedes den hertil.

.

Samfund og erhverv

Toftegårds Allé er rig på spisesteder, frisører og andre specialforretninger. I baggrunden af billedet anes trafikselskabet Movias kontorbygning på Toftegårds Plads. Pladsen fungerede indtil 1998 som holdeplads for flere buslinjer, men anvendes nu primært til rekreative formål.

.

Valby har en lang tradition for at huse nogle af Danmarks internationale virksomheder og rummer stadig hovedsæderne for bl.a. H. Lundbeck A/S og FLSmidth A/S.

Borgerne i Valby har et indkomstniveau og en erhvervsfrekvens, der er tæt på gennemsnittet for København. Politisk ligger bydelen også tæt på gennemsnittet for hele kommunen og med Socialdemokratiet og Enhedslisten som de største partier ved de seneste valg.

Mere om samfund og erhverv i bydelen

Vigerslev Allé, her flankeret af ældre og nyere beboelsesejendomme, er en af Valbys hovedgader. Gaden begynder ved Hvidovrevej i Hvidovre Kommune umiddelbart vest for Københavns Kommunes grænse, før den løber ind i Valby ved Harrestrup Å. Herfra fortsætter den først mod nordøst og derefter mod øst over Toftegårds Plads. Herefter passerer den Vestre Kirkegård, der her markerer Valbys østlige grænse, før den ender ved Enghavevej i bydelen Vesterbro-Kongens Enghave.

.

Videre læsning

Læs mere om bydele i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder