Kort over Brønshøj-Husum.
.
Kort over Københavns bydele.
.

Befolkning og areal i Københavns Kommunes bydele (2019).

.
Omkring Brønshøj Torv findes en stor del af bydelens butiksliv. Forbi torvet løber bydelens trafikale nerve, Frederikssundsvej, som løber fra øst mod nordvest og deler Brønshøj-Husum i en nogenlunde lige stor nordlig og sydlig del.
.

Bydelen Brønshøj-Husum ligger i Københavns Kommunes nordvestlige hjørne 6‑8 km fra centrum. I nord grænser den op til Gladsaxe Kommune, mod øst til Bispebjerg, mod syd til Vanløse og mod vest til Rødovre og Herlev Kommuner. De vigtigste veje, der gennemløber bydelen, er Hillerødmotorvejen og Hareskovvej mod øst, Bellahøjvej og Slotsherrensvej mod syd, mens Motorring 3 passerer tæt ved bydels- og kommunegrænsen mod vest. Grænsen mellem Brønshøj og Husum går, hvor Åkandevej og Kildebrøndevej skærer Frederikssundsvej.

Faktaboks

Areal
8,7 km²
Befolkningsudvikling
41.441 personer (1950), 39.683 personer (1980), 45.092 personer (2019)
Befolkningstæthed i bydelen
5.183 personer/km² (2019)
Befolkningstæthed i kommunen
7.319 personer/km² (2019)
Gennemsnitsalder i bydelen
37,3 år (2019)
Gennemsnitsalder i kommunen
36 år (2019)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i bydelen
227.431 kr. (2019)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
246.412 kr. (2019)
Bydelens socialgruppe
4
Kommunens socialgruppe
3
Medlemmer af folkekirken i bydelen
45,1 %
Medlemmer af folkekirken i kommunen
53,3 %

Fra indkørslen til bydelen ad Frederikssundsvej fra Nørrebro og Bispebjerg møder øjet straks de boligformer, der karakteriserer Brønshøj-Husum. Villabebyggelsen i form af det palæagtige tidligere Brønshøj Apotek, den røde murstenskarré fra 1920’erne og de fritliggende højhuse fra 1950’erne på Bellahøj. Hvor vejen er kantet af etageejendomme, er der ved tværvejene mulighed for indkig til de bagvedliggende villakvarterer i forskellige aldre og stilarter.

Frederikssundsvej binder bydelen sammen. Denne gamle landevej, der var Københavns udfaldsvej mod Herlev og Ballerup, er stadig Brønshøj-Husums vigtigste trafikåre mod centrum. Den kollektive transport er hovedsagelig baseret på busdrift, da Husum Station på S-togslinjen mod Frederikssund ligger perifert i forhold til bydelens største boligområder.

Frederikssundsvej er også den vigtigste forretningsgade med supermarkeder, specialbutikker, caféer, benzintanke og andre servicevirksomheder, der i en uhøjtidelig blanding ligger spredt i etageejendomme, villaer, funkisbygninger og bazaragtige butiksrækker.

Bydelens historiske boligområder er landsbyerne Brønshøj og Husum, der fik forstadspræg i årtierne efter år 1900 med villaer bag hovedstrøget. Sporene fra tiden før villaudstykningerne afspejler sig i gadenettenes forløb, der følger de gamle markskels placering. Brønshøj Torv er en del af Frederikssundsvejs forretningskvarter, hvor også biblioteket ligger, og på den modsatte side af Frederikssundsvej leder Brønshøj Kirkevej til den middelalderlige Brønshøj Kirke. I Husum er det gamle centrum, der lå nord for krydset mellem Husumvej og Frederikssundsvej, væk, og Husum Torv er i dag busholdeplads. Et af bydelens vartegn er Brønshøj Vandtårn på Brønshøjvej fra 1930, der nu fungerer som kulturhus.

Bydelen er præget af mange almennyttige boligområder, bl.a. Bellahøjhusene, Voldparken ved Kobbelvænget og Gadelandet samt Tingbjerg, hvis højeste bygning er Tårnhuset på 12 etager. Ændringer i bydelens befolkningssammensætning har medført, at Tingbjerg er kommet på regeringens ghettoliste, og et byudviklingsprojekt fra 2018 til 2025 med bl.a. byfortætning er iværksat for at rette op på forholdene.

Brønshøj-Husum er rig på grønne områder. Vestvolden og Utterslev Mose, der blev omdannet til naturpark 1939‑43, omslutter hele den nordlige del af bydelen, og her findes bl.a. kolonihaveforeningerne Bellevue, Birkevang, Rosenvang og Brønshøjholm. Spredt rundt i boligkvartererne ligger små parkanlæg, fx Brønshøjparken ved Den Engelske Haveby, Kirkemose i villakvarteret vest for Hareskovvej, Husumparken ved Husum Skole samt Degnemosen, der ved et stisystem er forbundet med friluftsscenen og det grønne område ved punkthusene på Bellahøj. Herfra, ca. 30 m.o.h., er der en storslået udsigt over Københavns tårne og ned på det campingliv eller kræmmermarked, der udfolder sig i sommerhalvåret på græsarealet neden for Bellahøjvej.

Industrivirksomhederne har især ligget i Husum omkring Kobbelvængets strækning mellem Frederikssundsvej og Gadelandet. I industriområdet på den tidligere gulvkludefabrik Storks areal ligger nu bl.a. Radiometer Medical, en virksomhed, der fremstiller måleapparater.

Betydning af bydelsnavnet Brønshøj-Husum

Stednavnet Brønshøj er tidligst dokumenteret 1186 i formen [Bru]nshoga. I et senere dokument dateret 1313 er formen Brunzhøugh. Yngre former er fx 1440 Brundzhøw, 1560 Brøndzhøf, 1664 Brøndtz Høef og 1774 Brønshøy. Forleddet er substantivet gammeldansk brunn »brønd, kilde«, og efterleddet er flertal af substantivet høj »høj, gravhøj«. Navnets betydning er »højene ved kildevældet«.

Stednavnet Husum er nævnt første gang i en kilde dateret 1370‑80 i formen Hwsum. Senere former er fx 1417 Husumæ, 1507 Hwswmme, 1664 Huuszumb og 1774 Husum. Navnet er identisk med en dativ flertalsform af substantivet hus. Navneformer af denne type forudsætter en oprindelig fast brug af præposition med styrelse i dativ. Det kunne fx være gammeldansk ā »på«, ī »i« eller with »ved«. Navnet betyder »(på, i, ved) husene«.

Mere om stednavne i kommunen

Natur og landskab

I takt med 1900-tallets byudvikling måtte det vidtstrakte, lysåbne landbrugsland omkring Brønshøj og Husum vige til fordel for en hastigt voksende bebyggelse. Da Utterslev Mose, Vestvolden og Kagsmose havde været en del af Københavns Befæstning, og fordi de alle indgik i den byplan, der blev formuleret i 1908, undgik de dog stort set at blive bebygget. Sammen med en lille del af Høje Gladsaxe Park ved Tingbjerg ligger de i dag tilbage som vigtige rekreative naturområder, der giver Brønshøj-Husum et tydeligt grønt præg.

Ud over søerne i Utterslev Mose rummer Brønshøj også tre fredede småsøer: Kirkemose på 3,2 ha, Degnemosen på 1,3 ha og Louisehullet på 0,6 ha. Naturmæssigt er Kirkemose den mest interessante af de tre og rummer flere bemærkelsesværdige plantearter som strandkvan, høj nellikerod og skovhullæbe samt forholdsvis nyindvandrede insekter som seglgræshoppe og lille rødøjet vandnymfe. Degnemosen ligger i forlængelse af Bellahøjparken mellem et gammelt villakvarter og Bellahøjhusene, mens Louisehullet ligger i Brønshøjparken, som blev anlagt i 1930 og fredet i 1966. Som mange af de københavnske søer er både Degnemosen og Louisehullet ret næringsbelastede.

Kultur

Som et grønt bånd strækker Vestvolden sig ind mellem Husum og Tingbjerg, kort før den rammer Utterslev Mose. Selv om voldanlæggets fortid som en del af Københavns Befæstning stadig træder tydeligt frem på de græs- og skovklædte skråninger, fungerer Vestvolden i dag som et rekreativt område.

.

I Brønshøj-Husum ligger Københavns ældste fungerende kirke, og det gamle vandtårn er blevet et kulturelt samlingspunkt. Bydelen har få idrætsanlæg til rådighed for borgerne, men fodbolden har gode vilkår med en række flittigt benyttede fodboldbaner.

Mere om kultur i bydelen

Brønshøj Kirke.

.

Samfund og erhverv

Bellahøjhusene.

.

Brønshøj-Husum er samlet set en af de mest socialt udsatte blandt de københavnske bydele. Bydelen, som overvejende er et boligområde, rummer 7 % af kommunens samlede befolkning, men kun knap 2 % af arbejdspladserne. Over en tredjedel af indbyggerne er indvandrere eller efterkommere mod ca. en fjerdedel i hele kommunen. Der er stor opbakning til folkeskolen, som har 96 % af eleverne på grundskoleniveau, og hvad det politiske angår, er bydelen samlet set rød med Socialdemokratiet og Enhedslisten som de største partier.

Mere om samfund og erhverv i bydelen

Brønshøj-Husums nordligste del domineres af den almene boligbebyggelse Tingbjerg. Bebyggelsen ligger naturskønt ned til Utterslev Mose og afgrænses mod syd af den grønne kile Vestvolden, der fra Tingbjerg fortsætter sit løb mod sydvest gennem bydelen og ind i Rødovre Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om bydele i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder