Antal skoler og elever i Valby 1970/71 til 2018/19.

.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i bydelen er lavere end i kommunen som helhed, men højere end gennemsnittet for hele landet.

Forskellen er imidlertid blevet markant mindre siden år 2000, hvor uddannelsesniveauet er steget mere i bydelen end i kommunen samlet. I 2000 var det kun 11 % af de 30‑34-årige i bydelen, der havde en lang videregående uddannelse mod 15 % i kommunen. Den andel var i 2019 vokset til 36 % i bydelen mod 43 % for hele kommunen.

Kvinder har et højere uddannelsesniveau end mændene. Blandt de 30‑34-årige kvinder havde 39 % i 2019 en lang videregående uddannelse mod 33 % af mændene.

Den største folkeskole er Vigerslev Allés Skole med ca. 700 elever (2018/19). Valby Skole flyttede i 2004 ind i den nedlagte Porcelainfabriken Norden, hvis produktionshaller blev indrettet til undervisning. Den gamle Valby Skole på Rughavevej blev i 2005 ombygget til Frejaskolen, en specialskole for børn med bl.a. autisme og ADHD. Eftersom det samlede elevtal fortsat stiger, er der blevet truffet beslutning om at bygge en ny folkeskole ved Torveporten, der ifølge planerne skal slå dørene op for elever i 2026.

Bydelen rummer fem friskoler, hvoraf den nyeste er Salix Skole, indviet i 2006. Den største friskole er Byens Skole, der ligger på Høffdingsvej og i 2018/19 havde 460 elever.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014‑18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 i Valby og Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i Valby havde 2014‑18 en forventet middellevetid på 78,2 år. Det er over 2,5 år mindre end landsgennemsnittet på 80,8 år og et år mindre end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Valby, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, næsten på niveau med Københavns Kommune som helhed.

Valby ligger i Region Hovedstadens planområde Syd, hvor Amager og Hvidovre Hospital er akuthospitalet. Området dækkes samtidig af Psykiatrisk Center Glostrup.

Center for Rehabilitering og Akutpleje i Vigerslevhus rummer en palliativ afdeling (Afdeling for Lindring) til alvorligt syge eller døende borgere og huser samtidig en rehabiliteringsenhed, midlertidige akutplejepladser og Københavns Kommunes udekørende akutteam.

I 2018 modtog 16,0 % af Valbys indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp.

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Valby var det i 2018 på 1,23 og dermed noget over hele Københavns Kommune, der lå på 1,15.

Kriminalitet

Ifølge Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 føler 17 % af Valbys borgere sig utrygge, når de færdes i udendørsarealerne i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Det er samlet på niveau med hele kommunen, men når det gælder færden i grønne områder og ved stationer, er Valbyborgerne mere bekymrede.

I Valby var der 28,2 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere i 2018. Det er væsentlig lavere end gennemsnittet for hele København (60,1). Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitet.

I perioden 2009‑18 er anmeldelser af indbrud i private hjem faldet markant, mens anmeldelser af bl.a. vold og våbenbesiddelse er steget.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg