Antal skoler og elever i Amager Øst 1970/71 til 2018/19.

.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Amager Øst er en anelse lavere end gennemsnittet for kommunen. Andelen af 30‑34-årige med en lang videregående uddannelse er lidt lavere (38 %) end i kommunen som helhed (42 %). Kvindernes uddannelsesniveau er højere end mændenes: En større andel blandt kvinderne har en mellemlang videregående uddannelse (29 % mod 22 % for mændene), og samtidig har 41 % af bydelens kvinder en lang videregående uddannelse, mens det samme gælder for 36 % af mændene (opgjort i 2019).

Amager Øst rummede i 2018/19 seks folkeskoler og syv frie grundskoler. Da børnetallet har været stigende i 2010’erne, har kommunen udvidet skolekapaciteten i en samlet model (vedtaget 2011) for både Amager Øst og Vest. Her blev Højdevangens Skole (Amager Vest) overbygningsskole med 7.-9. klassetrin, mens Dyvekeskolen (Amager Vest), Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole (begge i Amager Øst) blev basisskoler fra 0. til 6. klassetrin. De fire skoler dannede det såkaldte fire-skolesamarbejde, hvor de samarbejder om at lave et godt forløb fra basisskolen til overbygningen. Samtidig øgedes kapaciteten på skolerne i takt med ombygninger og renoveringer.

Den største folkeskole er Lergravsparkens Skole med ca. 930 elever i 2018/19. Skolen er fra 2008, hvor den blev skabt ved en sammenlægning af Østrigsgades Skole, som nåede at fylde 100 år i 2006, og Sundpark Skole. Skolens afdeling på Wittenberggade har 0.-5. klasse, mens afdelingen på Ungarnsgade har 6.-9. klasse.

Skolen ved Sundet er bydelens næststørste.

En ny skole i den nordlige del af bydelen for enden af Holmbladsgade kommer efter planerne til at stå færdig til skolestart i 2022. Udformningen af skolen kommer til at følge kommunens generelle strategi om at integrere skole og lokalområde ved bl.a. at give adgang til idrætshal, tumlesal og auditorium efter skoletid.

Af de syv frie grundskoler, der har adresse i bydelen, er Amager Lille Skole på Rodosvej den ældste, grundlagt i 1967, og Den Grønne Friskole er den nyeste, grundlagt i 2013. Skolen har som vision bl.a. at uddanne børnene til at tage del i den grønne omstilling og har til huse i den tidligere Hempels Lakfabrik. Skolen søger at bruge den industrielle bygningsmæssige kulturarv, men med miljøvenlige løsninger både ud- og indvendig. Hovedstadens Privatskole (Filipskolen) på Amager Strandvej har et kristent grundlag. Bydelen rummer også Rudolf Steiner Skolen på Engvej. Ligeledes på Engvej ligger to skoler med forbindelse til Scientology: Amager International School samt den lille Øresunds Internationale Skole, der er bydelens mindste. Næstmindst er Landsbyskolen, også på Engvej. Andelen af elever i de frie grundskoler har de sidste tre årtier ligget ret stabilt omkring de 20 %, men steg senest efter åbningen af Den Grønne Friskole til omkring 24 %.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014-18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 i Amager Øst og Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i Amager Øst havde 2014‑18 en forventet middellevetid på 80,0 år. Det er næsten et år mere end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, næsten på niveau med Københavns Kommune som helhed. Andelen med risikosundhedsvaner i form af bl.a. usundt kostmønster er lidt større end i kommunen som helhed.

Amager Øst er i Region Hovedstaden en del af planområde Syd, der har Amager og Hvidovre Hospital som akuthospital. Amagerdelen af hospitalet ligger på Italiensvej i Amager Øst og har hovedfokus på folkesygdomme. Det rummer også patientskoler for patienter, der skal lære at leve bedre med kroniske sygdomme. Det betjener borgere på hele Amager. Bydelen dækkes også af Psykiatrisk Center Amager.

Borgere i både Amager Øst og Vest kan få henvisning til Sundhedshus Amager på Hans Bogbinders Allé, der ligger lige over bydelsgrænsen i Amager Vest. Sundhedshuset er for borgere, der har behov for genoptræning mv.

I 2018 modtog 16,0 % af bydelens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en større andel end på landsplan (11,0 %) og i Københavns Kommune som helhed (13,0 %).

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Amager Øst var det i 2018 på 1,04 og dermed lavere end Københavns Kommune, der lå på 1,15.

Morgenkonference på Amager Hospital på Italiensvej. Hospitalet er et specialhospital i Region Hovedstaden og hører organisatorisk sammen med Hvidovre Hospital. Amager Hospital varetager områder som bl.a. geriatri, hjerte- og lungemedicin.

.

Kriminalitet

I Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 oplyser 15 % af borgerne i Amager Øst, at de er utrygge, når de færdes i udendørsarealerne i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Det er næsten på niveau med hele kommunen, hvor det tilsvarende tal er 17 %.

I Amager Øst var der 23,9 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere i 2018. Det er væsentlig lavere end gennemsnittet for hele København (60,1). Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitet. Gennem de seneste ti år har det samlede antal anmeldelser af kriminalitet været faldende.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg