Antal skoler og elever i Amager Vest 1970/71 til 2018/19.

.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i bydelen ligger meget tæt på hele kommunens. Andelen af 30‑34-årige med en erhvervsuddannelse lå i 2019 ca. et procentpoint højere, mens andelen med mellemlange og lange videregående uddannelser lå knap to procentpoint under. Blandt de 30‑34-årige kvinder havde 43 % en lang videregående uddannelse mod tilsvarende 38 % af mændene.

I Amager Vest lå der i 2018/19 syv folkeskoler og to frie grundskoler.

Amagers voksende børnetal siden 2010’erne har givet behov for mere skolekapacitet. Et skridt var beslutningen i 2011 om et samarbejde mellemskoler på tværs af bydelene Amager Øst og Vest. Højdevangens Skole blev overbygningsskole med 7.-9. klassetrin, mens Dyvekeskolen, Gerbrandskolen (Amager Øst) og Sundbyøster Skole (Amager Øst) blev basisskoler med 0.-6. klassetrin. De fire skoler dannede det såkaldte fireskolesamarbejde, der handler om at skabe gode skoleforløb fra basisskolen til overbygningen. Samtidig blev der investeret i renoveringer og ombygninger for at give plads til flere skolespor.

Ændringerne var ikke nok til at dække kapacitetsbehovet, og derfor kunne kommunens første nybyggede skole efter folkeskolereformen, Kalvebod Fælled Skole, indvies i 2018 i Ørestad Syd. Skolen er formet som en cirkel med idrætshallen inde i midten. Faciliteterne kan efter skoletid bruges i lokalsamfundets fritids- og kulturliv. I skoleåret 2018/19 havde skolen knap 300 elever i 0.-4. klasse, men den er under hurtig udbygning og skal omfatte 0.-9. klassetrin.

Næste plan for en nybygget folkeskole i den fortsat voksende Ørestad er en skole på Hannemanns Allé som nabo til Royal Arena. Den er planlagt til ibrugtagning i 2023 med bl.a. svømmehal og idrætshal.

Bydelens største folkeskole er Skolen på Islands Brygge, der i 2018/19 havde omkring 1.300 elever. Næststørst er Ørestad Skole fra 2012, der ligger få minutters gang fra metrostationen Ørestad og i 2018/19 havde ca. 900 elever. Her er udearealerne placeret på taget og i mindre, hængende haver. I stueetagen ligger biblioteket, der også er åbent for offentligheden.

En gennemgående renovering af Peder Lykke Skolen ved Urbanplanen blev afsluttet i 2019.

Den katolske privatskole Sankt Annæ Skole er den ældste og havde i 2018/19 ca. 560 elever fordelt på to spor fra 0. til 10. klassetrin. Ørestad Friskole er en lilleskole med ca. 220 elever fordelt fra 0. til 9. klassetrin. Andelen af elever i de frie grundskoler har ligget tæt på 15 % de seneste tre årtier.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014-18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 i Amager Vest og Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i bydelen Amager Vest havde i perioden 2014‑18 en forventet middellevetid på 77,9 år. Det er næsten tre år mindre end landsgennemsnittet på 80,8 år og over et år mindre end gennemsnittet for Københavns Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Amager Vest, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på niveau med Københavns Kommune som helhed.

Amager Vest ligger i Region Hovedstadens planområde Syd, hvor Amager og Hvidovre Hospital er akuthospitalet. Området dækkes samtidig af Psykiatrisk Center Amager, der ligger på Digevej i Ørestad.

Sundhedshus Amager ligger på Hans Bogbinders Allé ved Amagerbrogade. Sundhedshuset er for borgere, der har behov for genoptræning og hjælp med kronisk sygdom, alkohol og kostvaner mv. Henvisning sker primært via praktiserende læge eller hospitalet.

I 2018 modtog 16,0 % af Amager Vests indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt større andel end i Københavns Kommune som helhed (13,0 %).

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Amager Vest var det i 2018 på 1,13 og dermed lige under hele Københavns Kommune, der lå på 1,15. I takt med de mange nybyggerier og de nye tilflyttergrupper er bydelens samlede sociale problemer blevet reduceret, og det er sket lidt hurtigere end i kommunen som helhed. I 2007 var bydelens socioøkonomiske indeks således på 1,46 mod 1,44 for hele kommunen.

Kriminalitet

I Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse fra 2019 oplyste 12 % af borgerne i Amager Vest, at de følte sig utrygge, når de færdedes i udendørsarealerne i deres nabolag i aften- og nattetimerne. Andelen er for Amager Vest blevet halveret siden 2009 og er dermed blevet lavere end i hele Københavns Kommune, hvor den i 2019 var 17 %.

I Amager Vest var der 30,5 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere (2018). Det er væsentlig lavere end gennemsnittet for hele København (60,1). Fra 2014 til 2018 faldt antallet af anmeldelser i Amager Vest med knap en tredjedel, bl.a. takket være færre indbrud. Lommetyveri er fortsat den hyppigst forekommende kriminalitet med 8,8 anmeldelser, mens der var 2,5 anmeldelser for vold (begge pr. 1.000 indbyggere).

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg