Som en del af projektet Skønhed og Skrald besøgte børnehaven Lilleborg i marts 2021 plejehjemmet Baeshøjgård i Vig. Som en påskehilsen til de ældre lagde børnene malede sten ud i plejehjemsområdet.
.
Antal skoler og elever i Odsherred Kommune 1970/71 til 2019/20.
.
Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Odsherred Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Både sundhedsmæssigt og socialt er Odsherred Kommune blandt den tredjedel af kommunerne i Region Sjælland, der har de største udfordringer. Uddannelsesniveauet er præget af, at en forholdsvis stor andel alene har en grundskoleuddannelse.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet ligger noget under landsgennemsnittet. Andelen af de 30‑34-årige, der alene har en grundskoleuddannelse, var i 2019 på 29,4 % i Odsherred Kommune og dermed næsten dobbelt så stor som på landsplan. Andelen med en lang videregående uddannelsen var samme år på 4,3 % blandt de 30‑34-årige mod 22,6 % på landsplan. Derimod havde en større andel en erhvervsuddannelse. Kvindernes uddannelsesniveau er steget markant siden 1991, mens der ikke har været nogen tilsvarende udvikling hos mændene.

Grundskoleuddannelse

I 2009 besluttede byrådet at indføre en ny skolestruktur, der de følgende år samlede ledelse og økonomi i to store skoledistrikter, Sydskolen og Nordskolen, men bibeholdt antallet af undervisningssteder. Det betød, at der kun var to skoleledelser og to skolebestyrelser for alle skoler i kommunen. Med baggrund i et faldende elevtal vedtog byrådet at lukke Sydskolens afdeling Grevinge i 2016.

Efter en kritisk evaluering af 2009- modellen blev den med virkning fra skoleåret 2019/20 ændret. Det betød, at otte folkeskoler fik deres gamle navne tilbage. Skolerne i Hørve og Vig fik igen egen ledelse, mens de øvrige skoler blev samlet under to ledelser, hver omfattende tre skoler. Som en folkeskole medregnes også 10.-klassen GYM10 på Odsherreds Gymnasium i Asnæs, der også reguleres efter Folkeskoleloven. 10. klasse Erhverv udbydes på EUC Nordvestsjællands afdeling i Fårevejle.

I 2020 er der fire frie grundskoler: Faarevejle Fri- og Efterskole oprettet på et grundtvig-koldsk grundlag i 1903 er den ældste. Rørvig Friskole er en lilleskole oprettet i 1968, Vallekilde- Hørve Friskole er fra 1981, mens Nr. Asmindrup Friskole er fra 2010. I 2019/20 er andelen af elever i de fire frie grundskoler på 24 %, hvilket er noget over landsgennemsnittet på 18 %. Kommunen rummer samtidig Idrætsefterskolen Klintsøgaard samt Odsherred Efterskole, der har et internationalt udsyn og plads til 166 elever på 9. og 10. klassetrin.

Ungdomsuddannelserne

Odsherreds Gymnasium i Asnæs er grundlagt i 1979. Gymnasiet er alment med STX og HF. Fra skoleåret 2020/21 har det i et samarbejde med Slotshaven Gymnasium i Holbæk også udbudt HHX. Odsherreds Gymnasium tilbyder samtidig 10. klasse. I 2020 havde skolen ca. 300 elever. EUC Nordvestsjællands afdeling i Fårevejle udbyder foruden 10. klasse også erhvervsuddannelse (EUD) inden for Kok, Tjener, Ernæringsassistent, Gastronomi & Natur, Tømrer og Byggeri & Energi. FGU Nordvestsjællands afdeling i Fårevejle åbnede i 2019 med 120 elever, der inden for den forberedende grunduddannelse bl.a. kunne følge temaer som Jordbrug, Skovbrug & Fiskeri, Musik & Kunstnerisk Produktion og Turisme, Kultur & Fritid.

Videregående uddannelser

Efter lukningen i 2020 af Den Danske Scenekunstskoles efter- og videreuddannelsescenter i Lærkehus i Annebergparken ved Nykøbing S er der ikke længere videregående uddannelser i kommunen. Uden for det almindelige uddannelsessystem rummer kommunen to højskoler. Vallekilde Højskole er grundlagt i 1865 og rummer Danmarks ældste gymnastiksal fra 1884. Skolen har plads til 140 elever på kortere og længerevarende kurser. Den Rytmiske Højskole fra 1991 ligger lidt syd for Vig og har plads til knap 100 elever.

Sundhed

Et nyfødt barn i Odsherred Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 79,9 år. Det er et år mindre end landsgennemsnittet og også mindre end gennemsnittet for Region Sjælland.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, noget større i Odsherred Kommune end i regionen og landet som helhed. Det gennemsnitlige antal årlige lægebesøg med offentligt tilskud var i 2019 på 7,3 i Odsherred Kommune og dermed tæt på landsgennemsnittet. I Odsherred Kommune var der i 2018 144 pr. 1.000 borgere, der havde været indlagt som patient på et somatisk sygehus. Det var flere end i regionen (135) og hele landet (118). Holbæk Sygehus er det primære akuthospital for kommunens borgere.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede udgiftsbehov i Odsherred Kommune var i 2020 ca. 16 % højere pr. indbygger end på landsplan. I 2018 var der 39,1 dagplejepladser og 24,0 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. På landsplan var det tilsvarende 19,4 dagplejepladser og 37,4 pladser i daginstitutioner.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede 16,2 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen i 2018, hvilket er over andelen på landsplan (10,1). I 2019 modtog 8,7 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er færre end på landsplan (11,0 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp faldet siden 2008, hvor den var 17,2 %.

Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet mindre gennem de senere år. I 2020 var andelen faldet til 2,8 %, hvilket ligeledes var mindre end i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Odsherred Kommune er lavere end i både regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,6 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. I Region Sjælland blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 13,8 og på landsplan mod 15,8 personer.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg