Høsten kom godt i hus i 2020, hvilket Vallekilde Valgmenighed fejrede i september med en høstgudstjeneste med spillemænd i Korskirken. I apsis ses Joakim Skovgaards glasmosaikker, der blev opsat ved en større ombygning af kirken 1918-20. Kirken er opført i 1882 som en integreret del af Vallekilde Højskole, bl.a. af elever på højskolen.
.
Kalkmalerierne i Højby Kirke fra ca. 1380 viser i koret en dramatisk fremstilling af forløbet af Dommedag. Her ses bl.a. indvarslingen af Dommedag, hvor de døde står op af deres grave, hvordan de fortabte føres direkte i helvedesgabet og som her en sjælevejningsscene. Ærkeenglen Mikael står med en vægt for at afgøre, om sjælene ud fra deres gerninger skal til Helvede eller Himlen. En djævel forsøger at presse vægtskålen ned til sin side, selv om Mikael prøver at presse vægtarmen til den gode side ned. Frygten er fremherskende, den lille sjæl må rive sig selv i håret. I modsætning til mange andre dommedagsfremstillinger i kirker er der ingen beskrivelse af Paradis. Bemærk, hvor elegant englens vinger er malet.
.
.
Rørvig Kirke er en af de få danske landsbykirker, der er holdt helt i gult. Farven blev i 1700-tallet populær i slots- og palæarkitekturen, og siden blev enkelte kirker også kalket gule. Kirken i Rørvig omtales første gang som gulkalket i 1860.
.

Af kommunens 16 kirker er 12 fra middelalderen. Af disse er 11 fra den romanske periode, mens en enkelt er fra gotisk tid.

Kirker med romansk oprindelse

Byggematerialet i de ældste kirker er hovedsagelig rå og kløvet kamp, som i mindre grad suppleres af granitkvadre, frådsten, kridtsten og jernal, der ofte er anvendt til opmuring af hjørner, vinduer og døre. Kirkerne i Nykøbing S og Rørvig er derimod af tegl.

Flere af kirkerne i området er i arkitektonisk henseende særdeles interessante. Den anseelige kirke i Højby, der består af romansk kor og skib med senere tilføjelser, har påkaldt sig opmærksomhed i kraft af en banebrydende arkæologisk undersøgelse 1961‑62, som dokumenterede flere detaljer vedrørende kirkens middelalderlige indretning. Helt usædvanligt viste den sig at have haft en vestdør i skibet samt et herskabspulpitur i vest, som var adskilt fra resten af kirken ved en skranke. Herudover fandtes rester af vægbænke, et fontepodium og ornamenterede gulvfliser fra 1200-tallet. Også Vallekilde Kirke er bemærkelsesværdig, idet den har tresidet apsis med stentag samt rester af et oprindeligt romansk tårn. I Hørve Kirke, der nu er en langhuskirke med vesttårn, har udgravninger vist, at bygningen oprindelig var en rundkirke med kvadratisk kor i to stokværk samt apsis i øst.

Kirker i den gotiske periode

Odden Kirke synes opført tidligst i ca. år 1300, men ellers er perioden, som på det øvrige Sjælland, domineret af gotiske udbygninger af de ældre romanske bygninger, der i stor stil fik hvælv, tårne, våbenhuse og sakristier. Et kalkmaleri i Egebjerg Kirke fra 1300-tallets sidste halvdel viser Sankt Christoffer med Kristusbarnet i en detaljeret version, hvor især helgenens feminine træk er bemærkelsesværdige. I Højby Kirke blev hvælvene i ca. år 1400 udsmykket med en række fine kalkmalerier, der bl.a. viser en dommedagsfremstilling med de fortabte sjæle, der føres til Helvede, samt Olav den Helliges kapsejlads.

Kirker i den efterreformatoriske tid

Dragsholm Kapel er første gang nævnt i forbindelse med kronens inddragelse af bispegodset i 1536, men må formodes at være ældre. Kapellet er indrettet i slottets nordfløj og fremstår i dag i al væsentlighed som resultatet af en genindretning i 1730. I kapellet hænger et portræt af generaladmiral Cort Adeler, malet i 1600-tallets anden halvdel.

Vallekilde Valgmenighedskirke er opført som en integreret del af byens højskole. Kirken, en ottekantet centralbygning med korte korsarme, er tegnet af bygmester Andreas Bentsen, der tillige fungerede som højskolelærer på stedet. En større ombygning 1920‑21 ved sønnen Ivar Bentsen udstyrede kirken med apsis mod øst, et våbenhus samt et højt, kobberklædt spir. Ved samme lejlighed indsattes Joakim Skovgaards glasmosaikker i apsis, der viser Kristi opstandelse.

Ødekirker

Mellem Overby og Yderby ligger Kapelbakken. Der er ikke i de skriftlige kilder efterretninger om et kapel eller en kirke på stedet, men der er gennem tiden gjort fund af mange kristne grave, og i 1874 blev tomten af en kirkebygning på 10 x 7,5 m undersøgt på stedet. Kirken antages nedlagt allerede i 1300‑1400-tallet, måske som et resultat af pest.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde

Se alle artikler om Kirker