Faktaboks

Areal
404,9 km²
Højeste punkt
123,0 m.o.h. (Kobanke)
Kystlinje
33 km
Region
Sjælland
Stift
Roskilde
Provsti
Tryggevælde (del af)
Antal sogne
20
Befolkningsudvikling
26.045 personer (1950), 30.272 personer (1980), 36.713 personer (2021)
Befolkningstæthed i kommunen
91 personer/km² (2021)
Befolkningstæthed i Danmark
136 personer/km² (2021)
Gennemsnitsalder i kommunen
44,6 år (2021)
Gennemsnitsalder i Danmark
42,0 år (2021)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
293.025 kr. (2020)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
304.023 kr. (2020)
Hjemmeside

faxekommune.dk

Kort over Faxe Kommune.

.

Faxes kommunevåben.

.
Camp Adventure ved Skovtårnet nær Rønnede tilbyder en række nye former for naturnære oplevelser. Man kan fx gå i Nordeuropas største blomstermark og for betaling plukke sin egen buket. Marken giver også mange insekter mulighed for at finde føde.
.
Faxe Ladeplads er opstået omkring havnen, hvor der blev og stadig bliver udskibet kalk fra Faxe Kalkbrud. Dette sker fra Faxe Ladeplads Trafikhavn th. i billedet, mens lystbådehavnen ses tv.
.

Ud til Faxe Bugt og Præstø Fjord ligger Faxe Kommune, som blev til ved en sammenlægning af de daværende Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Med x’et frem for ks i kommunenavnet signalerede man, at der var tale om en ny kommune.

Kommunens areal er i overvejende grad anvendt til relativt intensivt landbrug, men også skovbrug er omfattende, og 21 % af kommuneområdet er dækket af skove. De er næsten alle privatejede og tilhører fortrinsvis de mange store herregårde. To af disse er Vemmetofte og Gisselfeld, som begge i 1700-tallet blev oprettet som adelige jomfruklostre, der skulle tilbyde ophold for ugifte adelsfrøkener. Mens Vemmetofte fungerede som et sådant frem til 1975, blev det aldrig tilfældet for Gisselfeld, hvis historie var anderledes kompliceret. I dag driver de begge, ud over skovdrift, i omfattende grad landbrug samt bl.a. boligudlejning. Til Gisselfeld hører Hesede Skov, som er kommunens største, hvor svenske tropper ifølge myterne gemte sig for Gøngehøvdingen i den 25 m dybe Svenskekløften. Vemmetofte Dyrehave har en stor biodiversitet takket være den skånsomme drift af dele af skoven, og her finder man bl.a. en række sjældne insekter, hvilket igen bidrager til, at området er levested for et stort antal fuglearter.

I Munkeskov breder sig den næsten 14 ha store Bagholt Mose, som bl.a. er kendt for sin særlige mosflora med en del meget sjældne arter, men også fx plettet gøgeurt vokser her som et af de få steder på Sjælland.

Halvøen Feddet, som adskiller Faxe Bugt og Præstø Fjord, er landets største af sin art: en odde, hvis indre forbindelse til hovedlandet er smallere end den ydre vifteformede ende. Også her findes en rig fauna og flora, og bl.a. holder et større antal vadefuglearter til her i sensommer- og efterårsmånederne. På Feddet findes desuden kommunens største campingplads.

I Porsmose i kommunens vestlige del er de ældste spor efter mennesker fundet i området. Det var stenalderens jægere, som kom hertil for at jage elge i birkeskovene nær de store søer. Den frugtbare jord i området betød, at det allerede i yngre stenalder blev tæt beboet, og også bronzealderens bønder efterlod sig tydelige spor i landskabet i form af gravhøje.

Nær Haslev er en af landets rigeste vikingetidsskatte, Terslevskatten, fundet. Denne vidner om befolkningens geografiske rækkevidde i perioden, idet den rummer genstande fra så fjerne lande som Iran og Irak. I middelalderen steg befolkningstallet i kommuneområdet betydeligt, og mange af de byer, som kendes i dag, opstod som landsbyer med kirke i denne periode.

Trods kommunens navn er det ikke byen Faxe men Haslev, som er administrativt centrum og hovedby med en tredjedel af det samlede befolkningstal. Ved anlæggelsen af Den Sjællandske Sydbane i 1870 fik Haslev station, og byen voksede sig til at blive landets største stationsby. I de følgende årtier udviklede den sig til at blive en undervisningsby med bl.a. højskole, seminarium og gymnasium; en udvikling, som især Indre Mission spillede en fremtrædende rolle i. Fra 1970’erne fortonede dette præg sig dog gradvis med lukningen af en række uddannelsessteder, og i dag er Haslev fortrinsvis en boligby. Det samme gør sig gældende for de øvrige større og mindre byer: Med Sydmotorvejen, der blev ført igennem kommunen i slutningen af 1900-tallet, blev den i høj grad tilgængelig som bosætningsområde for indbyggere, der pendler til arbejde i København og nabokommunerne.

Kommunens næststørste by Faxes udvikling hænger uløseligt sammen med Faxe Kalkbrud, som er den største aktive råstofgrav i landet. Sammensætningen af fossiler i kalken, som man kan se i bruddets vægge, er enestående, og den er årsag til, at man i midten af 1800-tallet navngav en ny tidsperiode i Jordens historie efter Danmark, nemlig Danien. Allerede i middelalderen blev der brudt kalk her, og med oprettelsen af Aktie selskabet Faxe Kalkbrud i 1883 intensiveredes den effektivisering af driften, som var begyndt i 1840’erne. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet blev byen også hjemsted for større virksomheder, bl.a. Faxe Bryggeri, som i dag har ændret navn til Royal Unibrew A/S. Bryggeriet, som er landets næststørste, har fortsat hovedsæde og sit største produktionsanlæg i byen.

Men det er ikke kun i Faxes befolknings og erhvervsmæssige udvikling, at kalken spiller hovedrollen. Hele områdets kulturhistorie er i høj grad præget af den; lige fra de mange romanske kirker, som er bygget af den lokale kalk, over skulpturen Fakse-monumentet Natten og Dagen, Rhymfaxe og Skinfaxe fra 1941, som er udført i samme materiale, og hvis to mytologiske figurer går igen i kommunevåbenet, til Kulturhuset Kanten, som åbnede i 2008. Det har til huse i de samme bygninger som Geomuseum Faxe, der ligger med sine store vindues partier ud mod kalkbruddet.

Faxe Ladeplads opstod, som navnet antyder, som udskibningssted for kalken, og havnen blev efterhånden til en egentlig industrihavn. Byen har igennem tiden tiltrukket ikke blot et stort antal turister, som nød godt af adgangen til vandet via jernbanen, men også mange kunstnere, som har fundet inspiration i det omgivende landskab.

I dag flokkes de besøgende ikke kun til ferielivet ved kysten, men også til Camp Adventure med Skovtårnet i Denderup Vænge ved Rønnede, hvor landets største trætopklatrepark byder på udfordringer for både store og små.

Kommunevåben

.

Våbenet er blevet til efter inspiration fra et forslag, der blev fremsendt af en borger i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Motivet er hentet fra den nordiske mytologis Rimfakse og Skinfakse og spiller på kommunens navn. Fax er olddansk og betyder manke, der muligvis i Faxes tilfælde henviser til en skovbevoksning. Bølgerne henviser dels til Faxe Kommunes kystlinje og vandløb, dels til kalklagene i undergrunden. Det er registeret i Kommunevåbenregisteret d. 31. januar 2007 og er tegnet af Ronny Andersen.

Blasonering (beskrivelse): Delt af sort og sølv, to mod hinanden vendte afrevne hestehoveder over tre bølger i modsatte tinkturer.

Natur og landskab

Skoven Strandskov nordøst for Faxe Ladeplads går helt ned til kysten over en strækning på 5 km, og flere steder hænger skovens træer ud over stranden. Skoven og stranden er et populært udflugtsmål for mange lokale.

.

Faxe Kommune er præget af store åbne herregårdslandskaber og mange skove. Især omkring de store godser Bregentved og Gisselfeld syd for Haslev ligger der udstrakte marker. Godserne er også ejere af store dele af områdets skove. Det er fortrinsvis løvskove med mange gamle træer, som har stor naturværdi. Flere af skovene, fx skovene sydøst for Haslev, er opstået, fordi området ikke kunne bruges til landbrug.

I kommunen udspringer flere vandløb, bl.a. Suså, Tryggevælde Å og Stevns Å. I tilknytning til åerne er der flere steder ådale med store eng- og moseområder, som er væsentlige levesteder for mange dyr og planter. Omkring Bregentved og Gisselfeld er landskabet præget af store dødishuller fra sidste istid. I disse huller ligger i dag kommunens største søer som Sø Torup Sø, Ulse Sø og Nielstrup Sø.

Faxe Kommune er mod øst afgrænset af Faxe Bugt og Præstø Fjord. De to vandområder adskilles af den store halvø Feddet, hvor der er en helt speciel natur. Mod Faxe Bugt finder man mindre kystskrænter og flere steder sandstrande, som tiltrækker mange besøgende. Friluftslivet er meget koncentreret omkring Feddet, fordi der her ligger en stor campingplads med mange faciliteter. I området er der fine muligheder for at bade, gå og cykle. Ud mod Præstø Fjord glider landskabet gradvis over i store strandengsområder, der har stor betydning for en lang række vandfugle.

Undergrunden i Faxe Kommune består overalt af koralkalk, rester af et gammelt koralrev. Men det er kun i det store kalkbrud i Faxe, at man har mulighed for at se koralkalken. Bruddet er stadig i funktion, men det er muligt at besøge det. Ud over oplevelsen ved at færdes i Danmarks største hul i jorden kan man få oplevelser ved at samle fossiler af dyr, som er millioner af år gamle.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Faxe Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Faxe Kommune.

.

Da to drenge i 1911 gravede huller i en have ved Terslev, faldt de over en af de største sølvskatte fra vikingetiden i Danmark, Terslevskatten.

.

De ældste spor efter mennesker i Faxe Kommune stammer fra ældre stenalders jægere, som jagede elge, bl.a. nær de store søer i området. De mange storstensgrave fra yngre stenalder vidner om tæt beboelse. Flere steder i landskabet er der klynger af gravhøje fra bronzealderen, og der er ligeledes fundet spor efter bopladser fra perioden. Også jernalderbopladser kendes fra flere steder i kommunen. En meget rig sølvskat fra vikingetiden, Terslevskatten, er fundet nær Haslev.

I middelalderen skete der i 1100-tallet en bebyggelsesudvidelse i de nordvestlige områder; i 1200-tallet fulgte bebyggelser i de centrale områder og langs kyststrækningerne, efter at frygten for venderangreb var overvundet. Allerede i middelalderen blev der brudt kalk ved Faxe. Befolkningstallet voksede i perioden, især i den sene del af middelalderen.

Epidemier i 1600-tallet førte til krise og stagnerende indbyggertal, som man først kom over i løbet af 1700-tallet. Udskiftningen af landsbyerne i området fandt sted i perioden 1780-1830, overvejende med blokudskiftninger. I forbindelse hermed blev der oprettet en del husmandsbrug. Der lå adskillige herregårde i kommuneområdet, bl.a. nogle af landets største som Gisselfeld, Bregentved og Turebyholm.

I 1870 åbnede Den Sjællandske Sydbane med station ved Haslev, som da var en landsby, men snart udviklede sig til Danmarks største stationsby. Byen fik et livligt handelsliv og en række industrier, bl.a. mejeri og andelsslagteri. Haslev blev ligeledes et centrum for Indre Missions aktiviteter, hvor bevægelsen oprettede missionshus og adskillige uddannelsesinstitutioner; mange af aktiviteterne blev dog nedlagt eller omlagt mod slutningen af 1900-tallet. I 1883 oprettedes Aktieselskabet Faxe Kalkbrud, hvorved kalkbrydningen blev effektiviseret. Faxe Ladeplads fik et egentligt havneanlæg i 1860’erne til udskibning af kalk og udviklede sig efterhånden til en industrihavn. Fra slutningen af 1900-tallet kom Sydmotorvejen til at gå igennem kommunen. Det var sammen med byggerier af parcelhusområder i byerne medvirkende til, at mange af kommunens indbyggere pendlede til arbejdspladser uden for kommunen.

Læs videre om

Byerne

Befolkning og areal i Faxe Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).

.

Faxe Kommunes byer og landsbyer ligger i et kuperet morænelandskab, der også rummer Faxe Banke og Faxe Kalkbruds grav.

72 % af befolkningen bor i byer med over 1.000 indbyggere. Kommunens administrationsby, Haslev, er den største med en tredjedel af befolkningen. Over 1.000 indbyggere har også Faxe, Faxe Ladeplads, Rønnede, Karise og Dalby, mens 5 % bor i de mindre byer Terslev, Førslev, Store Spjellerup, Teestrup og Skuderløse. Med undtagelse af Faxe Ladeplads og Rønnede er de alle gamle landsbyer med middelalderkirker, dog har Skuderløse ikke kirke. Ingen af kommunens byer har været købstæder. Befolkningstallet er svagt stigende i byerne, hvilket især kommer de største til gode.

Kommunen er et bosætnings og pendlerområde med gode trafikforhold. Sydmotorvejen, E47/E55, passerer fx tæt forbi Rønnede. Haslev er stationsby på DSB-banen mellem Næstved og Køge, mens Karise, Faxe Syd og Faxe Ladeplads er stationsbyer på Østbanen, hvor der er jernbaneforbindelse til Stevns og Køge samt videre mod Roskilde. Havnen i Faxe Ladeplads er både erhvervshavn og lystbådehavn. Syd herfor ligger et ældre sommerhusområde med mulighed for udvidelse, og langs kysten findes flere campingpladser med Feddet Strand Resort som den største.

Læs videre om

Kultur

"Faksemonumentet Natten og Dagen, Rhymfaxe og Skinfaxe" på Vinkældertorvet i Faxe, der er udført af billedhugger Aage Petersen, blev afsløret i 1941. Titlen henviser til den nordiske mytologi, hvor Rimfakse er jættekvinden Nats hest, der trækker mørket hen over himlen, mens Skinfakse omvendt er guden Dags hest, der trækker lys hen over himlen. Myten indgår også i Faxe Kommunes våbenskjold.

.

Igennem århundreder har kunstnere og andre besøgende været tiltrukket af landets største menneskeskabte udgravning, Faxe Kalkbrud. Kalkbruddets geologi og kulturhistorie bliver formidlet af det nærliggende Geomuseum Faxe, der er en afdeling af Østsjællands Museum. Det karakteristiske kalkbrud har i nyere tid været en populær filmkulisse, bl.a. da Jesus gik på vandet i TV2-julekalenderen Jesus & Josefine (2003).

Kalken er siden middelalderen blevet brugt som byggemateriale. Eksempelvis er mange af områdets kirker bygget med kalksten fra Faxe, og i 1941 anvendte den lokalfødte Aage Petersen kalksten til Faksemonumentet Natten og Dagen, Rhymfaxe og Skinfaxe, der i dag står på Vinkældertorvet i Faxe. Der er opstillet flere kunstværker i det offentlige rum. I Haslev findes den iøjnefaldende skulptur Mødestedet (tidl. Gadetårn) af keramikerparret Karen Bennicke og Peder Rasmussen, der er bosat og har værksted i Bregentved Gods’ gamle smedje. Bregentved er en af kommunens 12 herregårde, og her skrev H.C. Andersen i 1843 fortællingen om Den grimme ælling.

Idrætslivet trives i kommunen og udfolder sig bl.a. i Haslev Hallerne, hvor Haslev Trampolin- & Turngymnaster holder til. I Haslev ligger også kursuscenteret Emmaus, der drives af den kristne institution Emmaus Fonden. Haslev Kirke har et aktivt menighedsliv, og kirken tilbyder bl.a. korsang, strikkeklub og kirkemiddage. Syd for Haslev ligger herregården Gisselfeld, der i 1700-tallet var et af områdets to adelige jomfruklostre. Grundet bl.a. økonomiske udfordringer kom Gisselfeld aldrig til at huse ugifte adelskvinder, som Vemmetofte Kloster nær Faxe Bugt gjorde.

Midt på Faxe Kommunes kystlinje ligger Faxe Ladeplads, hvis landskab også har tiltrukket kunstnere som landskabsmalerne Sigurd Swane, Max Kleinsorg og Axel Holm. Naturen er ligeledes i fokus hos det selvforsynende landbrugs- og bofællesskab Karise Permatopia, der har egen skov og driver økologisk landbrug. På halvøen Feddet ligger det femstjernede Feddet Strand Resort, der tilbyder familievenlige aktiviteter, camping og feriehytter.

Kommunen tilbyder desuden et bredt udvalg af musikoplevelser, bl.a. arrangerer Gisselfeld hver sommer Opera i det fri med Den Kongelige Opera, mens Haslev Bibliotek har folkemusikkoncerter på programmet, og Haslev Festdage i juni sætter spot på dansk populærmusik.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Der hygges på et tæppe i bofællesskabet Karise Permatopia, hvor visionen er at skabe et selvforsynende samfund. Permakultur betyder vedvarende kultur og handler om at dyrke grøntsager så lokalt og bæredygtigt som muligt og kun bruge vedvarende ressourcer.

.

Da de daværende Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner fra d. 1. januar 2007 gik sammen, besluttede de sig for navnet Faxe Kommune efter den mest kendte by. Den største by er Haslev med en tredjedel af kommunens indbyggere. Det politiske liv har været præget af skiftende flertal i byrådet og en lokalliste med stor indflydelse.

Royal Unibrew A/S og Danish Agro a.m.b.a. er internationalt arbejdende koncerner, der har deres afsæt i små lokale virksomheder, som i begge tilfælde blev grundlagt i 1901.

Socioøkonomisk inddeler Region Sjælland sine 17 kommuner i tre grupper. Sammen med fem andre kommuner – herunder nabokommunerne Næstved, Stevns og Ringsted – tilhører Faxe Kommune en midtergruppe. De socioøkonomisk bedst stillede kommuner i regionen ligger alle nord for Faxe op mod København.

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner