Skoven Strandskov nordøst for Faxe Ladeplads går helt ned til kysten over en strækning på 5 km, og flere steder hænger skovens træer ud over stranden. Skoven og stranden er et populært udflugtsmål for mange lokale.
.

Faxe Kommunes kyststrækning begynder længst mod nord ca. 1 km vest for Lund i Stevns Kommune. Herfra løber kysten mod sydvest til halvøen Feddet, videre rundt om denne og ind i Præstø Fjord, hvor den sydvestlige afgrænsning af kysten findes ved Leestrup Strand. En strækning på i alt ca. 33 km.

Den relative landhævning siden stenalderen er 11,5 m, og den har været en medvirkende faktor til dannelsen af det marine forland, der findes i kommunen. Kysten mellem Lund og Feddets sydlige ende er eksponeret mod øst mod et stort frit stræk fra den sydøstlige del af Østersøen. Den er udsat for stor bølgepåvirkning, når det blæser fra østlige retninger. Den resterende kyststrækning, der vender mod Præstø Fjord, er meget mere beskyttet. Tidevandsstørrelsen er yderst beskeden, under 10 cm, men vandstandsvariationerne er dog meget større, når der under storme er problemer med vandudskiftningen mellem Kattegat og Østersøen, fordi vandet stuves op pga. flaskehalsproblemer ved Øresund og Bælterne.

Kysten mellem Lund og stranden Sibirien er karakteriseret ved en meget smal, gruset og stenet strandbred, der hyppigt er skjult under vegetation og tang. Strandskov når helt ud til kysten, og trækronerne hænger ofte ud over stranden. Ved Vemmetofte Strand udmunder Kildeå og Vivede Mølleå hhv. nordøst og sydvest for campingpladsen. Her findes en ca. 1,5 km lang og meget smal strimmel af marint forland med et par grusede strandvolde, delvis skjult af vegetation. Langs det marine forland er stranden lidt bredere og sandet. I den sydlige ende af Vemmetofte Strand ligger en bred stenhøfde. Her slutter sandstranden samt høfdens aktive rolle i fastholdelsen af sandstranden. Umiddelbart vest for høfden drejer kysten ind i land, og de mobile sedimenter forsvinder.

Fra Sibirien strækker det ca. 2 km lange marine forland ved Faxe Ladeplads sig mod sydvest. Det meste af forlandet er bebygget, men i den kystnære ubebyggede del anes et par strandvolde. Forlandet slutter brat ved lystbådehavnen og de stensætninger og moler, der omkranser den kunstigt skabte plads syd for roklubben. Under denne plads og omkring det sted, hvor lystbådehavnen nu ligger, fandtes i slutningen af 1800-tallet to havne, hvorfra udskibningen af kalk foregik. De to havne blev bygget i hhv. 1863-64 (den sydligste) og 1870 (den nordligste), og det er meget tænkeligt, at havnene har været en væsentlig faktor for dannelsen af det marine forland opstrøms for havnemolerne.

Mellem Faxe Ladeplads og sydpå forbi Lilleås udmunding og næsten frem til bakken ved Troldhøje løber landevejen helt tæt på kysten. Hvor den sammenhængende kystbeskyttelse til sikring af landevejen ophører, følger der en kortere strækning med lidt mere spredt bebyggelse bag kystlinjen. Her er der opført høfder for at fastholde kystlinjen.

Kommunen har også en meget beskyttet kyststrækning i læ af Feddet i den nordlige del af Præstø Fjord. Mellem Feddet Strand Resort og Sivet er der opført et dige med pumpestation for at undgå oversvømmelse af det bagvedliggende lave marine forland. Mellem Sivet og Leestrup Strand ses en beskyttet tilgroningskyst.

Sivet

Allerede fra 1903 var den kileformede vig Sivet under inddæmning ud mod Præstø Fjord, og fra 1919 lå Sivet som 35 ha våde engarealer omkring Orup Bæk ved Roholte knap 10 km syd for Faxe. Med betydelig statsstøtte i 1962 blev dæmningen forstærket, og et pumpehus opført, men investeringen var ikke langtidsholdbar. Siden begyndelsen af 1990’erne er der blevet gjort flere forsøg på naturgenopretning, senest i 2012, hvor staten stod parat med 12,6 mio. kr. som betaling for at få de sandede jorde sat under vand. Projektet skulle bidrage til at fjerne næringsstoffer fra Orup Bæk, men måtte skrinlægges, da fem ud af de 23 lodsejere ikke ville være med. Selv om nejsigerne kun ejede en tiendedel af det samlede areal, faldt projektet til jorden, da 100 % frivillig tilslutning var en lovgivningsmæssig forudsætning.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster