Heden på Feddet er en af Sjællands største heder og den eneste hede af betydning på det sydlige Sjælland. Naturpleje i form af græsning og slåning har bevirket, at hedelyngen efterhånden dækker større og større områder, der tidligere var bevokset med græs. Enkelte fyrretræer og enebuske får lov at stå for at give landskabet karakter.
.

Faxe Kommune har usædvanlig mange herregårde. Landskabet er derfor præget af store markarealer og relativt få læhegn og småbiotoper. Mange vandløb er rørlagte, og det giver markerne endnu større sammenhængende flader. Det moderne landskab præges desuden af vindmøller og solcellemarker. Der findes dog en del marker og enge med fritstående gamle ege, og flere alléer markerer de gamle veje. Beskyttede åbne naturområder udgør en forholdsvis stor del af Faxe Kommunes areal. Der er 857 ha enge, 89 ha heder, 515 ha moser, 99 ha overdrev og 217 ha strandenge. Tilsammen udgør disse områder 12,1 % af kommunens areal.

Rådyr findes overalt i kommunen, hvis de ikke er hegnet ude. Krondyr findes i mindre bestande specielt ved godserne omkring Haslev, og dådyr lever spredt over kommunen som en restbestand fra de gamle dyrehaver. I vinterhalvåret ses mange musvåger i det åbne land. Ved vinterens slutning græsser sangsvaner i stort tal på marker og enge, og hen imod foråret optræder tusindvis af grågæs. Gråkrager og råger er ellers de fugle, man ser mest til i det åbne land. De fem danske slanger og øgler er registreret i kommunen ligesom flere arter af padder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land