Tidslinje over oldtiden i Faxe Kommune.

.
Da to drenge i 1911 gravede huller i en have ved Terslev, faldt de over en af de største sølvskatte fra vikingetiden i Danmark. Terslevskatten består af 6,6 kg sølv og er fyldt med genstande fra hele den verden, vikingerne kendte: bægre fra Norden, en skål formentlig fra Persien (området ved det nuværende Iran), mønter fra Irak, England, Frankrig, Tyskland og Italien samt diverse smykker og brudsølv. Skatten blev nedlagt i anden halvdel af 900-tallet.
.
Den 3 m høje runesten Tryggevældestenen menes at være fundet på en høj ved Tryggevælde i midten af 1500-tallet. Siden da har stenen haft hjemme hhv. på broen til herregården Vallø syd for Køge, ved Trinitatis Kirke ved Rundetårn i København og siden 1867 på Nationalmuseet.
.

I Faxe Kommune findes talrige spor efter bosættelse i oldtiden; langs kystlinjen særligt fra ældre stenalder, mens der i indlandsområdets morænebakker og -flader er bosættelsesspor fra resten af oldtiden. Ud over udgravede bopladser og opsamlede genstande er der over 159 fredede fortidsminder i kommunen, hovedsagelig udaterede gravhøje.

Ældre stenalder

De ældste fund stammer fra Brommekulturens jægere (ca. 11.000-ca. 10.500 f.Kr.) ved Stoksbjerg i Porsmose. Omkring de store søer i området groede åben birkeskov, hvor befolkningen jagede elge. I moseområder i kommunens vestlige hjørne er der fundet spor efter Maglemosekulturens jægere (ca. 9000-ca. 6400 f.Kr.). En sjælden økse af et elggevir fra samme periode er fundet i Gøgsmose ved Rønnede. Fra Strandegård Dyrehave og mod vest er fundet talrige bopladser fra Ertebøllekulturen (ca. 5400-ca. 3950 f.Kr.), hvor befolkningen udnyttede havets ressourcer af fisk og pattedyr.

Yngre stenalder

Yngre stenalder (ca. 3950-ca. 1700 f.Kr.) er repræsenteret af kommunens mange dysser og jættestuer. Storstensgravene blev anlagt af de første bønder og blev opført ved samarbejde mellem flere bosættelser. Særligt omkring Førslev er en klynge af storstensgrave, og ellers findes de spredt over hele kommunen. De mange storstensgrave vidner om tæt bebyggelse, da stenalderbønderne næppe har boet langt væk fra gravmonumenterne. Denne bebyggelse afspejler sig dog ikke i de øvrige fund fra perioden, der fortrinsvis består af flintredskaber.

Bronzealder

Bronzealderens bønder (ca. 1700-ca. 500 f.Kr.) har efterladt en del monumenter i landskabet i form af gravhøje. På de højtliggende arealer i dyrehaverne omkring Bregentved og Gisselfeld er der store klynger af disse gravhøje. Deres størrelse og placering taler for, at det er gravpladser for bronzealderens rige slægter; dog er de aldrig undersøgt. Bronzealderens bopladser er fundet spredt i hele kommunen, hovedsagelig i form af nedgravede gruber med potteskår. Enkelte rige ofringer kendes også, bl.a. ved Smerup i form af fem guldarmringe og et såkaldt hængekar.

Jernalder

Større jernalderbopladser kendes fra Rønnede, Karise og Tystrup. Sidstnævnte blev fundet ved udvidelsen af en losseplads syd for Faxe. I alt blev der fundet 77 hustomter på pladsen spredt i små grupper, hver især bestående af et langhus og flere udhuse. En særlig konstruktion med kraftige stolper kan være sporene efter et op til 15 m højt tårn. Bebyggelsen er dateret til romersk jernalder (Kristi fødsel-ca. 375) og ældre germansk jernalder (ca. 375ca. 550). Bopladserne var formodentlig tilknyttet fyrsteslægten i Himlingøje i den nuværende Stevns Kommune, som gennem kontakt til Romerriget kunne importere luksusvarer til hele Norden.

Begravelser kendes kun fra skeletter fundet ved grusgravning eller anden anlægsaktivitet samt enkelte brandpletter fundet ved arkæologiske undersøgelser. Til gengæld er der fundet flere vejanlæg, både en stenlagt vej ved Rønnede og veje af grene og sten over Stevns Å ved Karise.

Ved Høsten Torp er der fundet et depotfund på i alt over 4 kg sølv nedlagt omkring år 500 bestående af sønderklippede romerske sølvgenstande såsom fade og skåle samt stumper af ringe, smykker og beslag.

Vikingetid

En af landets rigeste skatte fra vikingetiden (ca. 800-1050) er fundet ved Terslev. Ud over smykker og service indeholder Terslevskatten 1.751 mønter, hvoraf 1.708 er arabiske. De ældste mønter er slået i 706 og de yngste i 944; sølvskatten blev nedlagt i anden halvdel af 900-tallet.

Videre læsning

Læs mere om historie i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Oldtid