Faktaboks

Areal
257,0 km²
Højeste punkt
81,4 m.o.h.
Kystlinje
34 km
Region
Sjælland
Stift
Roskilde
Provsti
Køge
Antal sogne
15
Befolkningsudvikling
25.273 personer (1950), 46.824 personer (1980), 61.475 personer (2021)
Befolkningstæthed i kommunen
239 personer/km² (2021)
Befolkningstæthed i Danmark
136 personer/km² (2021)
Gennemsnitsalder i kommunen
42,5 år (2021)
Gennemsnitsalder i Danmark
42,0 år (2021)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
316.537 kr. (2020)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
304.023 kr. (2020)
Hjemmeside

koege.dk

Kort over Køge Kommune.

.

Køge Kommunes logo.

.
Køge Nord Station blev indviet i 2019 samtidig med åbningen af København-Ringstedbanen. Stationen omfatter en 225 m lang gangbro hen over Køge Bugt Motorvejen og de to banelegemer. Det betyder, at der kun er en kort gåtur mellem fjernbanens station og S-banens station, hvor linje E fra Køge mod København kører. Kommunen planlægger en større byudvikling i området.
.
Nørregade i Køge er en af de gamle og centrale gader i byen, hvor nyt og gammelt mødes. Køge Museum holder til i den røde købmandsgård i bindingsværk fra 1619, der ses centralt i billedet, og gågadens mange specialbutikker er med til at give et livligt bybillede.
.

Køge Kommune ligger cirka midt på Sjællands østkyst og strækker sig ind i landet mod Ringsted Kommune. Med Herfølge, som er vokset sammen med Køge, afsluttes det ubrudte bybånd, der løber langs Køge Bugt fra København. Kommunen blev til som følge af en sammenlægning af Køge og Skovbo Kommuner i forbindelse med Strukturreformen i 2007.

Den næringsrige morænejord er yderst velegnet til landbrug. Historisk har en stor del af landbrugsjorden tilhørt de mange herregårde i kommuneområdet. Vestligst ligger den klassicistiske Svenstrup. Gammel Køgegård mod øst er fra samme stilperiode med en landskabelig have, der breder sig ned mod Køge Å. Herregårdene har traditionelt også en god del skovdrift, og Køge Kommune er ingen undtagelse. 24 % af arealet dækkes af skove.

Køge Ås, som er landets længste, løber gennem kommuneområdet, og dele af den har været benyttet til grusgravning, hvor man i dag kan se de geologiske lags opbygning. Næsten parallelt med Køge Ås løber Køge Å, som er udpeget til Natura 2000-område, og hvis artsrige fiskebestand bl.a. tæller den lille pigsmerling og karpefisken rimte.

Sandrevlen Ølsemagle Revle er et vigtigt ynglested for fugle. Revlen fungerer også som rasteplads for en lang række trækfugle. Dette gælder også Køge Sydstrand, som desuden er levested for den sjældne grønbroget tudse.

I 1710, under Store Nordiske Krig, fandt den største katastrofe i den dansknorske flådes historie sted i Køge Bugt, da skibet Dannebroge under en ildkamp eksploderede og fratog over 500 unge mænd livet. Et antal bjergede kanoner fra vraget indgår i monumentet over skibets kommandør, søofficeren Ivar Huitfeldt, som kan ses på Langelinie i København. Selve vraget ligger som fredet fortidsminde i Køge Bugt.

Omkring hundrede år forinden var Køge skueplads for en af landets største hekseprocesser, kendt som Køge Huskors, hvorunder 15 kvinder blev brændt på bålet. Men kommuneområdets historie er naturligvis andet og langt mere end bål og brand.

Blandt de betydelige arkæologiske fund i kommuneområdet skal nævnes Ølbygraven. Den er blandt Danmarks rigeste fra bronzealderen og rummer effekter, der stammer fra flere forskellige lande i og uden for Europa. Sammen med andre grave og bopladser fra jernalder og vikingetid tegner den billedet af et område præget af international handel. Og nær Lellinge findes vikingeborgen Borgring, som er den senest fundne af landets fem ringborge fra kong Harald Blåtands tid ca. 958-87.

Køge var dominerende som handelsby allerede i middelalderen, hvor den fik en havn og siden købstadsrettigheder. De mange landsbyer i området blev i slutningen af 1700-tallet suppleret af et stort antal husmandsbrug opstået i forbindelse med udskiftningen, og da jernbanen fra midten af 1800-tallet kom til kommunen, opstod også en række stationsbyer. Som mange andre steder i landet voksede en del af disse sammen med eksisterende landsbyer, som fx Borup, der er kommunens næststørste by og den første i området til at få station. I det hele taget er byerne og landsbyerne i kommunen velbetjente af infrastruktur med både togforbindelser, motorvejsnet og færgeforbindelse. S-togslinjen, som har endestation i Køge, er desuden medvirkende til, at hovedbyen og dens opland har en stor udpendling til bl.a. København.

Trods udpendlingen er Køge dog i høj grad en handels-, industri- og uddannelsesby i egen ret med et rigt kulturliv. Eksempelvis huser byen KØS Museum for kunst i det offentlige rum, som er det eneste af sin art i landet; byrummet udsmykkes da også af et stort antal værker, lige fra H.W. Bissens statue af Frederik 7. på Torvet over kunst- og kulturruten »Trådens« 18 steler til Signe Guttormsens lysinstallation på rådhusarkaden. Lokalhistorien formidles på Køge Museum. Kulturhuset Teaterbygningen danner rammen om en lang række kulturelle arrangementer, koncerter og forestillinger. Idrætten spiller også en væsentlig rolle i byen og kommunen generelt med bl.a. HB Køge, hvis kvindehold blev danske mestre 2020-21.

Boligbyen Ejby, som oprindelig er en kirkelandsby fra 1100-tallet, er kommunens tredjestørste. Den undergik en voldsom udvikling i anden halvdel af 1900-tallet, hvor store parcelhusområder så dagens lys. En lignende udvikling har fundet sted i Bjæverskov, som i 1960 havde 311 indbyggere og tre årtier senere over 2.000 indbyggere og store virksomheder som fx fabrikkerne Nutana og Cook Medical. Sidstnævnte er kommunens største private arbejdsplads og fremstiller medicinsk udstyr.

Erhvervsmæssigt præges Køge især af Køge Havn og Skandinavisk Transport Center. Havnen er sammen med den nærliggende motorvej og jernbane blevet et af landets knudepunkter for transport og logistik. Tæt på havnen ligger Campus Køge, hvor en lang række uddannelsesinstitutioner og ungdomsboliger er samlet. Ud over at være kommunens største arbejdsplads har Sjællands Universitetshospital, Køge desuden en omfattende uddannelses- og forskningsfunktion. Opførelsen af de nye bygninger forventes afsluttet i 2026. Et andet betydeligt projekt i kommunen har fundet sted i forbindelse med anlæggelsen af den nye København-Ringsted-bane, som har fået station på den nyetablerede Køge Nord Station.

I kommunens fremtidsplaner foregår byudvikling helt overvejende i hovedbyen med bl.a det nye boligområde Søndre Havn. Dette er dog i fare for oversvømmelse ved stormflod, hvilket et storstilet kystsikringsprojekt, Køge Dige, bl.a. skal dæmme op for.

Kommunevåben

Køge Kommunes våben.

.

Køges tidligste segl, kendt fra 1421, men givetvis ældre, viser som hovedfigur en bro under en krone og dertil Guds hånd og et kors. Et senere segl fra 1574, der har været forlæg for våbenet, viser det samme motiv i en mere kompliceret udformning; en tårnbygning er kommet til, og broen hæver sig nu over bølger mellem skrånende skrænter. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregisteret d. 15. marts 1938 og d. 1. juli 2008.

Blasonering (beskrivelse): I guld mellem grønne skrænter en over blå bølger opstående rød pælebro mellem dexter en rød tårnbygning og sinister et rødt kors, derimellem en guld krone og fra øverste skjoldkant en fremkommende blåklædt velsignende sølv hånd.

Natur og landskab

Badesøen Dyndet vest for Regnemark Mose er opstået i en tidligere grusgrav og er velegnet som badesø; bunden består af sand og grus, og vandkvaliteten er god. Kommunen sørger for borde og bænke, bålpladser mv. til de mange badegæster.

.

Køge Kommune er forholdsvis rig på natur, og grundlaget herfor skal søges i istiderne. Jordbunden er overvejende moræne, der er næringsrig og dermed også god landbrugsjord. Det har medvirket til et landskab med store herregårdsmarker. Herregårdene har også skove. De drives generelt som skov med produktion for øje, men der bliver også plads til natur. I øst-vestlig retning gennem kommunen ligger Køge Ås, en række af bakker næsten som en perlekæde, der også er skabt under istiden. Bakkerne i åsen er ikke særlig høje. Jordbunden består af sand og grus, og siderne er ret stejle, så dyrkning er vanskelig.

Næsten parallelt med Køge Ås ligger Køge Å, som er kommunens største vandløb. Den har naturligt et artsrigt fiskeliv. Her kunne man tidligere fange karpefisken rimte, der kunne sælges i København. Åen har som mange andre vandløb lidt under forurening og regulering, men man har gjort et stort arbejde for at forbedre forholdene, hvad der tydeligt har gavnet fiskebestanden.

Kommunen har kyst langs Køge Bugt. Her er plads til både friluftsliv og natur. Kysten mod nord er en dobbeltkyst med en lang barriereø med klitter og badestrand og bagvedliggende laguner, hvor dyrelivet kan udfolde sig. Syd for Køge ligger der også mindre rester af laguner, men her er området meget påvirket af opfyldning.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Køge Kommune.

.

Tidslinje over middelalder og nyere tid i Køge Kommune.

.

De ældste spor efter mennesker i den nuværende Køge Kommune stammer fra Maglemosekulturens jægere. Befolkningen i yngre stenalder kendes mest fra deres flintredskaber, grave og enkelte bopladser og offerfund. Der ligger flere bronzealdergravhøje i kommunen, bl.a. en i Ølby med en rigt udstyret kvindegrav. Fra jernalderen og vikingetiden er der fundet et større antal bopladser og grave, flere med tegn på handelsforbindelser. I Køge ligger også ringborgen Borgring, som stammer fra kong Harald Blåtands tid.

Landsbyen Gammel Køge var beliggende et par kilometer inde i landet, mens købstaden i middelalderen blev anlagt ved Køge Bugt, hvor der kunne anlægges en havn; byen fik købstadsprivilegier i 1288 og blev en vigtig fiske- og handelsby med forbindelse til hansestæderne.

Området havde mange landsbyer og et stort antal mindre herregårde. Området oplevede vækst og fremgang i 1500-tallet, men 1600-tallets krige og epidemier førte til tilbagegang og stagnation, der først hørte op i 1700-tallet. Området havde mange større landsbyer, hvilket var medvirkende til valget af en kombineret stjerne- og blokudskiftning i perioden 1780‑1810. Samtidig oprettedes mange husmandsbrug.

Jernbanen kom til den nuværende kommune i 1856, hvor Borup fik en station, mens Køge først fik station i 1870. Der kom nye stationsbyer til samt en begyndende industrialisering. I 1880’erne slog andelsbevægelsen igennem i kommunen, som stadig var præget af landbrug. I 1900-tallet oplevede området kraftig vækst med nye boligområder og store industrier. Infrastrukturen blev styrket med landeveje, motorveje og fra 1980’erne også S-tog, hvilket åbnede for pendling til og fra kommunen. Området skiftede fra slutningen af 1900-tallet karakter fra præget af landbrug og industri til at have stor beskæftigelse inden for servicefagene.

Læs videre om

Byerne

Befolkning og areal i Køge Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). * Lille Skensved: En lille del ligger i Solrød Kommune, resten i Køge Kommune. ** Vedskølle: En lille del ligger i Stevns Kommune, resten i Køge Kommune.

.

Køge er en del af et tætbefolket bybånd, der strækker sig fra København langs Køge Bugt og videre mod Sydsjælland til Herfølge. Befolkningstallet i kommunen er vokset næsten konstant siden midten af 1800-tallet, og også i 2020’erne forventes en øget vækst, der især skal foregå ved Køge og Herfølge ved fortætning og omdannelser af eksisterende bymidter i de mindre byer og ved anlæggelsen af et nyt byområde i Ølsemagle omkring Køge Nord Station. Dette sker efter retningslinjerne i Fingerplan 2019. Kommunen er stærkt urbaniseret, idet 85 % af befolkningen bor i byer med over 1.000 indbyggere.

Kommunen er et knudepunkt på Danmarks trafikgeografiske kort og har været det i over 200 år. Det danske motorvejsnet er en del af det europæiske motorvejsnet, og to veje, Vestmotorvejen E20 fra Storebælt og Sydmotorvejen E47 og E55 fra hhv. Rødbyhavn og Gedser, fletter sammen ved Ølby vest for Køge, hvor de fortsætter som Køge Bugt Motorvejen mod København, Malmø og Helsingør. Kort afstand til Europavejene har bl.a. Lellinge, Vemmedrup, Bjæverskov, Slimminge, Algestrup og Herfølge.

I 1935 færdiggjordes den nye og direkte vejforbindelse mellem Køge og København, Gammel Køge Landevej, der var målrettet den voksende trafik af biler. Den er tillige forsynet med cykelsti og skifter navn efter de lokalområder, den passerer. Samme strækning har siden 1983 haft S-tog langs Køge Bugt.

Byerne i kommunen blev tidligt en del af det danske jernbanenet, da fx Borup fik station i 1856 på hovedlinjen mellem København og Korsør. I dag passerer flere toglinjer Køge. Intercitytogene kører mod København enten via Roskilde eller Køge Nord. Lokalt betjener Østbanen fra Roskilde Lille Skensved og Ølby Lyng og fortsætter mod Stevns med holdeplads i Egøje, mens DSB-banen Lille Syd forbinder Køge med Næstved gennem Herfølge og Algestrup. Fra Køge Havn er der færgeforbindelse til Rønne.

Læs videre om

Kultur

Klar til start til cykelløbet Sjælland Rundt i 2016. Cykelløbet blev afholdt første gang i 1980. Løbet udgår fra og ankommer til Køge, og der cykles ca. 300 km med næsten 2.300 højdemeter. Første start er kl. 6, og sidste deltager skal være i mål kl. 20.

.

Køge Kommunes placering ved vandet har haft betydning for områdets kulturelle liv. Køge var tidligere en søfartsby, og i 1800-tallet udsmykkede områdets sømænd hestevogne som både til fastelavnsoptog. En mere dyster side af Køges søfartshistorie er udstillet af Køge Maritime Modelbyggerlaug, der har store modeller af de skibe, der deltog i søslagene i Køge Bugt i hhv. 1677 og 1710. De store søslag er ligeledes skildret i flere historiemalerier af bl.a. Chr. Mølsted og Anton Melbye. Følgerne af en voldsom stormflod, der i 1872 ramte Køge Bugt og efterlod store skader, blev indfanget i et træsnit af Holger Drachmann. Også billedhuggeren Pontus Kjerrman har ladet sig inspirere af Køges placering ved vandet til en vandkunst og to drikkevandsfontæner opstillet i Køges gågade i 1992. KØS Museum for kunst i det offentlige rum er Danmarks eneste museum af sin art, og det har sat sit aftryk på kommunens byrum, hvor der nu er ca. 40 kunstværker opstillet.

Køge Museum, der holder til i en gammel købmandsgård fra 1610- 19, findes en udstilling af områdets lokalhistorie, inklusive en samling af egnens kendte hedebosyninger.

Kulturhuset Teaterbygningen (tidligere Kjøge Theater- og Forsamlingsbygning) har siden åbningen i 1884 lagt rum til et utal af kulturelle arrangementer som koncerter, teaterforestillinger, julemarkeder m.m. Bygningen, der er tegnet af Valdemar Semberlund, blev efter 2. Verdenskrig brugt til at huse flygtninge for Røde Kors. Traditionen for frivilligt arbejde føres i dag videre af bl.a. genbrugsbutikker, ligesom kommunen støtter de frivillige med en frivillighedspris.

Siden 1980 er det traditionsrige cykelløb Sjælland Rundt, der starter og slutter i Køge, blevet afholdt. Men også fodbold og tennis er populære sportsgrene. I 1954 vandt Køge Boldklub DM som den første klub uden for hovedstaden, mens Køge Tennis Klub kan prale af at have haft den mest vindende danske tennisspiller nogensinde, Caroline Wozniacki, som medlem.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Køge udbygges i disse år som her ved Søndre Havn, hvor der bygges højt og tæt mindre end 1 km fra byens centrum. Det sker både på tidligere havnevirksomhedsarealer og på tidligere marker.

.

Køge Kommune er inde i en udvikling med befolkningsvækst, nye bydele, ny erhvervshavn og flere uddannelsesinstitutioner.

I 1993 lagde byrådet og en række lokale interessenter hovedlinjerne for en plan for udviklingen af den daværende kommune. Havnen skulle være tre gange større, der skulle skabes en helt ny bydel på det gamle havneområde, og man blev enige om at skabe det erhvervsområde, der siden blev til Skandinavisk Transport Center.

Kommunen fik også hjælp udefra: Det blev besluttet at bygge en ny jernbanelinje til Ringsted med en stor station, Køge Nord Station, og et af de nye supersygehuse blev placeret i kommunen. Ved Strukturreformen blev Køge Kommune fra d. 1. januar 2007 fusioneret med Skovbo Kommune. Både før og efter sammenslutningen var der i skiftende byråd bred enighed om strategien for fremtiden.

Den udvidede Køge Kommune fik fra d. 1. januar 2007 Marie Stærke (S) som ny borgmester. Efter valget i 2013 blev traditionen for socialdemokratisk styre brudt af fire år med en borgmester fra Det Konservative Folkeparti. Efter valget i 2017 blev Marie Stærke igen borgmester.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner