Sandrevlen Ølsemagle Revle er et markant landskabselement langs Køge Kommunes kyst mod Køge Bugt. Revlen, som her ses fra syd, har stor betydning som rekreativt område. Men samtidig er den også et af bugtens væsentligste levesteder for fugle.
.
Naturpleje på Ølsemagle Revle, hvor man bekæmper den invasive art rynket rose. Planterne er blevet gravet op i store områder, og derefter æder får af både nye rodskud og ældre planter, som er blevet tilbage. Dyrene flyttes rundt i området for at gøre en indsats, hvor behovet er størst.
.

Ølsemagle Revle er en 3 km lang sandrevle, der er skabt af materiale aflejret af havet i den indre del af Køge Bugt. Selve revlen består af en bred sandstrand og klitter. Mellem revlen og kysten er opstået en lavvandet lagune.

Tidligere var der forbindelse mellem havet og lagunen ved både syd- og nordspidsen. En dæmning fra kysten til revlen har hæmmet gennemstrømningen af saltvand, hvilket har været medvirkende til, at den sydlige åbning nu er sandet til. I den nordlige del af lagunen er der brakvand, mens den sydlige del har ferskvand. Der foregår en naturlig tilgroning i lagunen. På landsiden af lagunen er der strandenge, som afgræsses af får. Plantevæksten her domineres af græsser og lave urter. Selve revlen var tidligere præget af tilgroning af den invasive rynket rose. Roserne bliver nu bekæmpet med maskiner og afgræsning. I klitterne ses bevoksning af marehalm og sandhjælme.

Ynglefuglene er bl.a. lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, gravand, gråand, vandrikse, blishøne, rødben, engpiber, gul vipstjert og skægmejse. Lagunen er en vigtig rastlokalitet for trækfugle, især om efteråret. Her finder mange andefugle og vadefugle føde især i de lavvandede områder. Ræven ses af og til i rørbevoksningen, hvor den kan få et nemt bytte.

Stranden er et populært badeområde. Af hensyn til ynglende fugle er der adgangsforbud på nord- og sydspidsen i perioden 1. april til 15. juli. Naturstyrelsen er lodsejer for det meste af stranden og står for opsyn m.m.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster