Størstedelen af det åbne land i Køge Kommune er landbrugsområder, især præget af de store herregårde. De lysåbne områder rummer desuden en række forskellige naturtyper. Langs Køge Bugt ligger Ølsemagle Revle, der afskærer en lagune, og på landsiden af denne ligger strandenge. Området er et af de sidste steder i Køge Bugt-området med veludviklede lagunedannelser og større naturlige strandenge. Klitterne på revlerne er en af de større forekomster ved Øresundskysten. Kysten syd for Køge Havn er også præget af strandenge. Køge ligger på tidligere strandenge og har derfor været ramt af adskillige stormfloder, bl.a. i hhv. 1872 og 1904.

Grænsen mellem det unge marine forland og det ældre istidslandskab er tydelig. Istidslandskabet byder på moræneflader, moser, åsbakker og enge langs Køge Å. Regnemark Mose er et vigtigt område for småfugle, bl.a. nattergale. De periodevis oversvømmede enge ved Gammel Køgegård har betydning som rasteplads for ande- og vadefugle. Isfugl yngler ved åens skrænter. Området langs Køge Å er i det hele taget meget varieret med gode muligheder for dyr og planter. På tørre og lysåbne områder kan man finde overdrevsarter som soløje, timian og smalbladet klokke. Køge Kommune har 214 ha enge, 298 ha mose, 58 ha overdrev og 125 ha strandenge. Tilsammen udgør disse § 3-beskyttede, åbne landskabstyper 2,7 % af kommunens areal.

Omkring områdets herregårde findes flere steder alléer og enkeltstående gamle træer, der har stor betydning især for insektlivet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land