Regnemark Banke er en del af Køge Ås. Åsbakkerne består af grus, og omkring halvdelen er bortgravet eller mærket af grusgravning. I profilet af Regnemark Banke kan man få et indtryk af åsens tidligere dimensioner, 15‑20 m i højden og op til 60 m i bredden. Fra toppen er der en god udsigt. Badesøen ved bankens fod er et resultat af grusindvinding. Banken er også præget af tidligere husmandsboliger, haver og granplantninger.

Regnemark Mose ligger i lavningerne på begge sider af åsen. Mosen fremtræder som et vildnis af træer og buske med 75 større og mindre vandfyldte tørvegrave. I 1950’erne ophørte græsning og høslæt, og tilgroningen tog fart. Den accelererede yderligere, da vandindvindingen i 1960’erne sænkede grundvandet. Mosen var tidligere blandt de bedste botaniske lokaliteter i Danmark, og en række sjældne planter voksede her. De fleste var knyttet til vådområder med et højt indhold af kalk. I Regnemark Mose har man tidligere kunnet se flere arter af orkidéer, bl.a. den sjældne pukkellæbe. Men de er nu ved at forsvinde. Vandindvinding og tilgroning har i stor udstrækning ødelagt planternes voksesteder, og næringsstoffer er blevet frigivet fra tørven. Artsrigdommen er forsvundet, og planter som stor nælde, burresnerre og kæmpebjørneklo dominerer nu.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Køge Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land