Faktaboks

Areal
238,9 km²
Højeste punkt
113 m.o.h.
Kystlinje
69
Region
Sjælland
Stift
Roskilde
Provsti
Lejre
Antal sogne
17
Befolkningsudvikling
12.414 personer (1950), 22.208 personer (1980), 28.173 personer (2021)
Befolkningstæthed i kommunen
118 personer/km² (2021)
Befolkningstæthed i Danmark
136 personer/km² (2021)
Gennemsnitsalder i kommunen
43,7 år (2021)
Gennemsnitsalder i Danmark
42,0 år (2021)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
329.566 kr. (2020)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
304.023 kr. (2020)
Hjemmeside

lejre.dk

Kort over Lejre Kommune.

.

Lejre Kommunes logo.

.
Udsigt over Bidstrup Skovene med Elverdamså, der løber i nordvestlig retning gennem det kuperede landskab. Byen i baggrunden er Kirke Hvalsø. Skovene er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land og rummer forskellige naturtyper som overdrev, græsningsenge og moser. Skovene er af stor rekreativ betydning for Lejre Kommune, da de tilbyder en bred vifte af friluftsaktiviteter.
.

Centralt på Sjælland ligger Lejre Kommune omkranset af Frederikssund, Roskilde, Køge, Ringsted og Holbæk Kommuner. Den nordlige del ligger på Hornsherred med vand til begge sider: Isefjord i vest og Roskilde Fjord i øst. Kommunen opstod ved en fusion af de tidligere Lejre, Hvalsø og Bramsnæs Kommuner. Allerede i 2004 stod det klart, at de tre i forbindelse med Strukturreformen ville skabe en ny kommune med cirka 26.000 indbyggere. Det var et tilvalg af landkommunens fællesskaber og et fravalg af en storkommune med Roskilde som centrum.

Der findes således ikke én central by i kommunen. De fire største byer med over 2.000 indbyggere er Kirke Hvalsø, Lejre, Kirke Hyllinge og Osted, efterfulgt af Ejby, Kirke Såby og Gevninge. Bæredygtighed og økologi er vigtige fokusområder for kommunen, som er blevet populær blandt tilflyttere. Der er en høj grad af pendleraktivitet, da flertallet arbejder i andre kommuner. Kommunen er dog også selv hjemsted for to større produktionsvirksomheder – Vestergaard Company i Gevninge og Unomedical A/S (en del af ConvaTec Group) i Osted.

Landskabet er formet af is og smeltevand fra sidste istid, mens områdets to fjorde blev dannet, da Littorinahavet for 7.000 år skyllede ind over de lavestliggende arealer. Naturtyperne er mangfoldige. I nord findes et morænelandskab med dale som Ejby Ådal og mod syd Bidstrup Skovene, der er en del af det næststørste skovområde på Sjælland. Store Kattinge Sø med over 30.000 vinterrastende troldænder blev dannet i 1300-tallet ved et dæmningsbyggeri, og ikke langt derfra ligger Lejre Vig i bunden af Roskilde Fjord og lokker vand- og vadefugle til med store mængder af muslinger, snegle og krebsdyr. På halvøen Bognæs findes op til 500 år gamle egetræer, hvor den sjældne bille eremitten holder til. Ved Valborup Skov i syd udspringer Elverdamså, der løber helt ud til Isefjord. Grundvandet under Elverdamsådalen er under tryk og kommer frem flere steder som kilder i dalsiderne. I ådalen har der været flere vandmøller, og Tadre Mølle fungerer i dag som naturcenter og kulturhistorisk museum.

Det tidligste spor efter mennesker i området er fundet ved Højby, i form af en ca. 10.000 år gammel pragtøkse. Stenalderen er repræsenteret ved bopladser og jættestuer, mens de mange gravhøje stammer fra bronzealderen. Men det er fra vikingetiden, at der er gjort rige fund i form af store kongehaller ved Lejre, som på den tid antages at have været et vigtigt magtcentrum. Hvor den traditionelle danske kongerække begynder med Gorm den Gamle og Harald Blåtand i Jelling, findes der i krøniker og heltekvad fra middelalderen beretninger om tidligere kongerækker, der dog ikke kan bekræftes af samtidige kilder. De såkaldte Lejrekonger er beskrevet i det oldengelske heltekvad Beowulf, i Lejrekrøniken og i den islandske Skjoldungesaga. Sagn og forestillinger knytter sig således til Lejre, og de har også lagt navn til Nationalparken Skjoldungernes Land, der breder sig over både Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommuner.

I begyndelsen af middelalderen rykkede magtcenteret fra Lejre til Roskilde. Udskiftningen i 1780‑1810 var præget af stjerneudskiftning, og adskillige husmandssteder opstod. Nordvestbanen Roskilde-Kalundborg blev anlagt i 1874 og betød etablering af Kirke Hvalsø som stationsby, der hurtigt voksede med hotel, kro, forretninger, bank mv. Med store parcelhusudstykninger i 1950’erne voksede byen, og i 1970 blev den administrativt center i den nye Hvalsø Kommune, oprettet samme år. På en bar mark mellem landsbyerne Gammel Lejre og Allerslev anlagdes også i forbindelse med Nordvestbanen Lejre Station. Stationen lå ideelt for transport af landbrugsprodukter fra Hornsherred. Særligt fra begyndelsen af 1900-tallet udviklede byen sig og voksede senere sammen med landsbyen Allerslev. Lejre blev administrativt centrum for den tidligere Lejre Kommune fra 1966. Kirke Hyllinge, der ligger i den nordlige del af kommunen i Hornsherred, kunne også i otte år fra 1928 kalde sig en stationsby, nemlig på Midtbanen på Sjælland. Den oprindelige landsby Kirke Hyllinge lå nordøst for den middelalderlige Kirke Hyllinge Kirke, og byen voksede herimellem gennem 1960’ernes anlæggelse af parcelhuse. Kommunens fjerdestørste by, Osted, udviklede sig som landevejsby mellem Roskilde og Ringsted, og den gamle landsby kan tydeligt fornemmes omkring middelalderkirken.

I 1817 skrev Adam Oehlenschläger om sagnkongerne Roar og Helge, og Beowulf blev oversat til dansk af N.F.S. Grundtvig i 1820. Grundtvig stod også bag det første folkemøde ved skibssætningen i Gammel Lejre i 1851. Folkemøderne flyttede til Herthadal ved Ledreborg Slot og var i en lang periode samlingssted for grundlovsmøder. Ledreborg er et storslået barokanlæg med herregård og have. Siden 1964 har forsknings- og formidlingscenteret Sagnlandet Lejre gennem rekonstruktioner og forsøg viderebragt viden om dagligdagen fra stenalderen og op til 1800-tallet. På Lejre Museum, der hører under museumsinstitutionen ROMU, udstilles områdets mange fund fra vikingetiden. Under ROMU hører også besøgsstedet Gammel Kongsgård.

Kommunevåben

Lejre Kommunes våben.

.

Våbenet er inspireret af landskabet, hvor den grønne halvdel er landområder, som hvide vådområder gennemskærer. De grønne bølgefigurer på den hvide baggrund markerer bakker og gravhøje. Det er godkendt af Rigsarkivet d. 17. januar 2007 og er tegnet af Ambizion Kommunikationsbureau. Blasonering (beskrivelse): Delt af grønt og sølv, tre svævende mod dexter nedadbuede og mod sinister opadbuede bølger i modsatte tinkturer.

Natur og landskaber

Udsigt over det kuperede landskab i Ejby Ådal med Inderbredning i Isefjord i baggrunden. Den fredede ådal og kystskrænterne rummer mange sjældne planter og insekter. En vandretur i området, både i ådalen og langs kysten, er en oplevelse på alle årstider. Om foråret møder man i ådalens fugtige dele majgøgeurt, der er fredet, og ved kysten kan den gode snapseurt strandmalurt indsamles i juli-september.

.

Landskabet i Lejre Kommune blev formet af is og smeltevand i slutningen af sidste istid og fremtræder i dag med en mosaik af naturtyper. Mod syd ligger Det Midtsjællandske Skovhøjland, mens den nordlige del består af et bølget morænelandskab, der gennemskæres af dybe dale og lavninger som Ejby Ådal. Her finder man vilde orkidéer som majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt samt dyr som og markfirben. I vandhuller oven for ådalen lever padder som spids- og butsnudet frø.

I en anden dal løber Kornerup Å, hvor havørred, aborre og gedde trives. I 1300-tallet blev der bygget en dæmning, og derved blev Store Kattinge Sø dannet. Dæmningen hindrede dog havørrederne i at vandre op i åen for at gyde, men i 1990 blev der anlagt en ørredtrappe, så de i dag igen gyder i åen.

I Store Kattinge Sø raster ca. 30.000 troldænder om vinteren, og når Solen er gået ned, flyver de i store flokke ud på Roskilde Fjord. Både Roskilde Fjord og Isefjord blev dannet for ca. 7.000 år siden, da Littorinahavet (Stenalderhavet) skyllede ind over de lavtliggende dele af landskabet. Fjordene ligger beskyttet, og der er derfor næsten ingen erosion af kysterne, så det største problem i de kystnære områder er oversvømmelse, når der sker vindstuvning i fjordene. I bunden af Roskilde Fjord ligger den lavvandede og næringsrige Lejre Vig, hvor store mængder af muslinger, krebsdyr, snegle og småfisk lever og samtidig er en vigtig føderessource for vand- og vadefugle. Dette har tiltrukket havørnen, der yngler på Bognæs. Fjordene bruges flittigt af både kajakroere og lystfiskere, der håber at få en af de mange havørreder eller en hornfisk på krogen.

Kommunen er skovrig, og på halvøen Bognæs findes områder med gamle træer, skovlysninger og skovbryn ud mod strandengene. Mod syd ligger Bidstrup Skovene, der udgør en del af Sjællands næststørste skovområde med bl.a. løvskove, skovenge og skovmoser. Her findes flere sjældne og truede planter og dyr, som fx Danmarks eneste syvsover, hasselmusen, mens de kødædende planter vibefedt og rundbladet soldug vokser i Smuldmosen. Nord for Bidstrup Skovene ligger Særløse Overdrev med overdrevsplanter som knoldranunkel og rank evighedsblomst.

Bidstrup Skovene er også af stor betydning for friluftslivet. De mange skovstier indbyder til vandreture, og flere steder er ryttere velkomne, ligesom der er anlagt flere mountainbikespor. I Bidstrup Skovene såvel som flere andre steder i kommunen findes sheltere med bålplads, hvis man vil overnatte i naturen. Man kan også vælge at tage en tur på Fjordstien, der løber langs Isefjord og Roskilde Fjord, eller ad den 390 km lange Istidsrute, der fører gennem de mange og forskelligartede istidslandskaber. Er man mere til det våde element, kan man tage en frisk dukkert i Avnsø eller fra en af strandene langs kysten.

Læs videre om

Historie

Øm Jættestue nær Lejre fra yngre stenalder (ca. 3950-1700 f. Kr.).

.

Tidslinje over oldtiden i Lejre Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Lejre Kommune.

.

Det ældste spor efter mennesker i Lejre Kommune er en pragtøkse fra ca. 8000 f. Kr. fundet ved Højby. Der er fundet spor efter bopladser, ligeledes fra ældre stenalder, flere steder og efter køkkenmøddinger ved kysterne. Kommunen har mange gravmonumenter fra yngre stenalder, heriblandt flere jættestuer. Bronzealderen har også efterladt sig mange gravhøje samt offergaver og levn efter bopladser. Fra jernalderen kendes spor efter bopladser og enkeltfund af begravelser, og fra vikingetiden er der gjort rige fund ved levnene efter de store kongehaller ved Lejre, som i perioden var et vigtigt politisk magtcentrum og er blevet tolket som et kongesæde.

Ved indgangen til middelalderen ophørte Lejres betydningsfulde rolle, og den politiske, religiøse og økonomiske magt flyttede til Roskilde. Det meste af området var forholdsvis tæt bebygget med landsbyer, men uden købstæder. Først i løbet af middelalderen skete der dog en kolonisering af det sydlige område. I middelalderen lå der mange vandmøller langs områdets åer, bl.a. Vintre og Tadre Møller, som blev ved med at have betydning i de følgende århundreder.

I tiden efter Reformationen havde området mange små og mellemstore landsbyer, men blot en enkelt stor, Sæby.Udskiftningen i perioden 1780‑1810 prægedes af stjerneudskiftning, dog med nogen blokudskiftning. I forbindelse hermed oprettedes adskillige husmandssteder. Bebyggelsesmønsteret ændredes med jernbanen Roskilde-Kalundborg, der kom til det nuværende kommuneområde i 1874; stationsbyerne Kirke Hvalsø og Lejre blev etableret og udviklede sig snart til vigtige centre. Efter lensafløsningen i 1920’erne opstod en del husmandsbrug. Vintre Møller udviklede sig før år 1900 til et mindre industrikompleks.

I anden halvdel af 1900-tallet blev der bygget nye parcelhuskvarterer i byerne såvel som i mange af landsbyerne, og kommunen blev i stigende grad beboet af pendlere. Åbningen af Holbækmotorvejen i 1972 bidrog til denne tendens. Handel og service blev efterhånden de dominerende erhverv, mens landbruget omkring årtusindskiftet efterhånden kun beskæftigede meget få, og virksomhederne i området var for størstedelen små. Befolkningsmæssigt oplevede det nuværende kommuneområde en kraftig vækst fra 1970.

Læs videre om

Byerne

Befolkning og areal i Lejre Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).

.

Lejre Kommune ligger i et naturskønt område, hvoraf over 30 % af arealet er fredet. Byerne Kirke Hvalsø, Lejre, Kirke Hyllinge, Osted, Ejby, Kirke Såby og Gevninge har alle over 1.000 indbyggere, og her bor tilsammen ca. 60 % af kommunens befolkning. 12 byer har mellem 200 og 1.000 indbyggere, mens ca. 22 % bor i landdistrikterne. Ingen af kommunens byer er dominerende.

Lejre og Kirke Hvalsø har stationer på regionaltogsbanen mellem Roskilde og Kalundborg, mens Kirke Hyllinge kortvarigt var stationsby på Midtbanen på Sjælland i perioden 1928‑36. Holbækmotorvejen skærer øst-vest gennem kommunen tæt på Gevninge. Hertil komme to større landeveje: Hovedvejen mellem Roskilde og Ringsted passerer Osted, og vejen mellem Frederikssund og Kirke Sonnerup løber tæt forbi Kirke Hyllinge og Ejby.

Bebyggelsen består især af parcelhuse, men den rummer også over 2.000 sommerhuse, hvoraf de fleste ligger ved Roskilde Fjord og Isefjord, fx Kyndeløse Sydmark og Lindenborg.

Kultur

Galleri Gl. Lejre har siden 1992 vist udstillinger med skiftende kunstnere, og samtidig har galleriet en fast gruppe kunstnere tilknyttet. Jonas Pihl udstillede i 2020 sine seneste værker, der blander fortid, nutid og fremtid i surreelle universer.

.

Ledreborg Slotskapel blev indviet d. 28. juni 1747. Frem til 1899, hvor det blev nedlagt, fungerede det som slotskapel og sognekirke. Femte generation af Holstein-Ledreborg-slægten, greve og konseilspræsident Ludvig Holstein, konverterede som ung til katolicismen. Han fik efter nedlæggelsen indrettet kapellet til katolsk brug, og i 1910 afholdtes den første katolske messe for Ledreborgs beboere. I dag danner kapellet fortsat ramme om afholdelse af katolsk messe en gang om måneden.

.

Lejre Kommunes kulturliv er tæt knyttet til historier og myter om sagnkonger og vikinger, og området har spillet en vigtig rolle i både litteraturen, kulturhistorien og kunsten.

Flere skrifter omhandler sagnkongerne Skjoldungerne. Beowulf blev nedskrevet på oldengelsk omkring år 1000, hvor Lejrekrøniken er godt og vel 100 år yngre. De gamle myter har også inspireret forfatterne Adam Oehlenschläger og Martin A. Hansen, der i hhv. 1817 skrev om sagnkongerne Roar og Helge og i 1952 om tiden, hvor danskerne blev kristne. Beowulf blev første gang oversat til dansk i 1820 af N.F.S. Grundtvig, der også holdt områdets første folkemøde ved skibssætningen i Gammel Lejre i 1851. I 1854 flyttede møderne til Herthadal nord for herregården Ledreborg og var længe et samlingspunkt for områdets grundlovsmøder.

Ledreborg ved Lejre er et af landets fineste barokanlæg. Smukt beliggende, gulkalket og med røde pilastre fik herregården sit nuværende udseende i 1740’erne. Herregården og den prægtige barokhave, der har terrasser og spejlbassin, udgør et stort og helstøbt kulturmiljø, som mange vil kende fra 1990’ernes slotskoncerter sendt på DR. Kommunen har flere andre herregårde som Egholm, Trudsholm, Lindholm, Skullerupholm og Krabbesholm, hvis navne antyder, at de ligger eller har ligget ved vådområder.

Sagnlandet Lejre blev skabt i 1964 under navnet Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter. Her kan man opleve livet som jernaldermenneske eller beundre den 61 m lange vikingehal, der blev indviet i 2020. Kommunen har også andre museer og seværdigheder, fx Tadre Mølle, der fungerer som naturcenter og kulturhistorisk museum. Tadre Mølle hører under den selvejende institution ROMU, der dækker museumsvirksomhed i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner. I Lejre findes desuden Gammel Kongsgård, bygget i 1740, og Lejre Museum, der bl.a. udstiller områdets mange fund fra vikingetiden. I det private Egholm Museum på Egholm er udstillet godsejeren Ole Falcks samling af våben og effekter fra 2. Verdenskrig.

Sagn og myter lever også i navnene på flere af kommunens offentligt tilgængelige kunstværker. Det gælder fx bronzeskulpturen af Peter Brandes Hov, Hest, Hjelm efter Skjold, der blev afsløret i 2005, og hvis titel henviser til kong Skjold og skjoldungerne. Værkerne Læne- tyr, også i bronze af Gitte Bjørn, og krukken Lindormen og tyren af Lene Regius blev opstillet i hhv. 2006 og 2007. Begge værker beskæftiger sig med myten om borgerne i Kirke Hvalsø, der opfedede en tyr til at tage kampen op mod lindormen, der havde lagt sig foran kirkedøren.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Fra havnen i Gershøj i den nordlige del af Lejre Kommune er der udsigt over Roskilde Fjord. Gershøj består af en ældre bykerne omgivet af nyere parcelhuse, og syd for byen ligger der et større sommerhusområde. Der er busforbindelser til bl.a. Kirke Hyllinge.

.

Tre landkommuner vest for Roskilde valgte ved Strukturreformen at gå sammen fra d. 1. januar 2007 med Lejre Kommune som det fortsættende navn. Det var tre kommuner med solide traditioner for borgmestre fra Venstre, og derfor skabte det landspolitisk opmærksomhed, da en SF’er beklædte borgmesterposten 2010‑16.

Lejre Kommune er en landkommune, der har udviklet sig til at blive en oplandskommune. Den er blevet en populær bosætningskommune for nye befolkningsgrupper; over 10.000 mennesker pendlede i 2019 dagligt over kommunegrænsen for at arbejde i hovedstadsområdet og andre steder på Sjælland.

Indkomstniveauet er højere end på landsplan. Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper, hvor Lejre sammen med fire andre kommuner i den nordøstlige del af regionen hører til den socioøkonomisk bedst stillede del.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner