Musvågen har en god bestand i Bidstrup Skovene, hvor man kan se den svæve over træerne og over de åbne arealer. Man hører den især i yngletiden, ikke mindst dens karakteristiske høje, miavende lyd: hi-æææ, og den kan godt finde på at optræde noget aggressivt og fx angribe løbere, hvis de kommer for tæt på dens rede.
.
Udsigt over Bidstrup Skovene med Elverdamså, der løber i nordvestlig retning gennem det kuperede landskab. Byen i baggrunden er Kirke Hvalsø. Skovene er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land og rummer forskellige naturtyper som overdrev, græsningsenge og moser. Skovene er af stor rekreativ betydning for Lejre Kommune, da de tilbyder en bred vifte af friluftsaktiviteter.
.

De statsejede Bidstrup Skovene er på ca. 1.000 ha og udgør sammen med de privatejede Skjoldenæsholm Skove det største sammenhængende skovområde i Lejre Kommune og er Sjællands næststørste skovområde. Bidstrup Skovene omfatter en række mindre skove: Storskov, Valborup Skov, Helvigstrup Skov, Ravnsholte Skov, Avnstrup Skov, Orup Skov og Hejede Overdrev. Skovene blev i 1661 foræret til Københavns borgere af Frederik 3. som tak for deres indsats ved belejringen af København under svenskekrigene, men blev afhændet til staten i 1995. Omkring 40 % af skovarealet er bevokset med bøg. Stedvis findes elle- og birkesumpe, og i fugtige lavninger indblanding af ask.

I Bidstrup Skovene er der fundet over 45 sjældne og truede planter, svampe og dyr. Mange af disse er knyttet til de bevarede eller genoprettede skovenge som fx Kildeengen, heriblandt flere sjældne arter af sommerfugle. Også de mange skovmoser rummer et bemærkelsesværdigt dyre- og planteliv. I Smuldmosen vokser de insektædende planter vibefedt og rundbladet soldug samt leverurt og orkideen sumphullæbe. Blandt mosens rige insektliv kan man om sommeren se sjældenheder som skovperlemorsommerfugl og engperlemorsommerfugl.

Fuglelivet drager fordel af det afvekslende skovlandskab. Musvåger søger føde over de åbne arealer. I skovmoserne yngler svaleklire. I skovenes gamle træer yngler hulrugende fugle som huldue og fluesnappere. Også ravnens karakteristiske stemme kan høres i skovene.

Her lever også Danmarks eneste syvsover, den rødlistede hasselmus, der kun findes ganske få steder på Sjælland og er omfattet af EU’s habitatdirektiv. Af andre pattedyr kan nævnes den ligeledes rødlistede skovmår. Desuden findes en stor bestand af rådyr, samt dådyr og enkelte krondyr. I tusmørket er der gode chancer for at se grævling, der har flere gravkomplekser i området.

Der er gennem de senere år foretaget omfattende naturpleje og naturgenopretning i Bidstrup Skovene, bl.a. med udsætning af køer, hvorved man forsøger at genskabe 1700-tallets lysåbne græsningsskov. De store naturinteresser i skovene er grundlaget for, at omkring to tredjedele af skovområdet er udpeget til biodiversitetsformål.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove