Oversigt af langhøj set fra sydvest
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41116
Sted- og lokalitetsnummer
230102-40
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rabens nr. 11. Ejerlav: Grundbog Brandsbøl, bd. I, bl. 4, krtbl. 5, prcl 28, art.4. (mod vest). Rabens nr. 10 Ejerlav: Grundbog Brandsbøl, bd. I, bl. 9, krtbl. 5, prcl 41, art. 9. (mod øst). Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev, anbragt på sydsiden af såvel højens vestre som østre del. Langdysse, 1,9 x 12 x 65 m (VSV-ØNØ). Tværs over højens vestre del går et skeldige. 6 m fra V-enden findes rester af et kammer, der har været af rek- tangulær form med retning NNØ-SSV, på oprindelig plads står nordre endesten og sluttende hertil 1 sidesten i østsiden og 1 sidesten i vestsiden, ved senere restaurering er føjet 2 sten til østsiden og 1 sten til vestsiden og som delvis afslutning mod syd er nu sat 2 sten. Disse sten virker ikke i stil med de oprindeligt anbragte sten). Dæksten mangler. Af randsten er i tilknytning til højens vestlige del bevaret 4 i nordsiden og langs sydsiden 3. Mod vest er ingen. - Den større østre del af højen er praktisk taget uskadt, (her er således mulighed for at finde kamre). Af randsten er bevaret: mod syd 21, mod øst 5, mod nord 17.

Undersøgelseshistorie

1906
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med Længderetning VNV-ØSØ, 54 m lang, ca. 12 m bred. Den ligger tværs over et Hegn, der gaar i N-S. Stykket Vest for Hegnet - 12 m langt - er forholdsvis let tilgængeligt. 6 m fra Vestenden findes her Rester af et Kammer, der har været af regelmæssig rektangulær Form med Retning NNØ- SSV. Paa Plads staar endnu Endestenen mod Nord og sluttende til den en Sidesten i Østsiden og en i Vestsiden. Alle tre Sten lige høje. Den Del af Gravrummet, der saaledes er bevaret, er 1,40 m l. og 0,85 m br. Foran ligger flere større Sten, rykkede ud af Plads, formentlig tilhørende en Fortsættelse af Kamret mod Syd. Dæksten mangler. - Af Randsten er paa dette Stykke bevaret 4 i Nordsiden. For Vestenden staar nu ingen. Langs Sydsiden, der danner Diget mod Vejen, ligger nu 8 omvæltede Sten, tildels meget store og formentlig tilhørende fra Stenkransens vestre Ende. - I Kamret er fundet Mejsel, hammerformet Ravperle og Lerkarskaar. Den større østre Del er tæt tilgroet med krat, der umuliggør en nøjagtig Beskrivelse. Et større Antal Randsten ses paa Plads, een meget stor staar oprejst midt for Østenden. Jordhøjen synes velbevaret med jævn Overflade, dens Højde omkring 1,50 m. Noget Kammer synes ikke blottet i denne Del af Dyssen. Dyssen ligger i Rand af Ager.
1921
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1921
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen fredet.
1934
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKammeret i den vestlige del af højen blev renset og en manglende bæresten, der lå nogle meter SØ for kammeret, blev opstillet, såvel denne som den tilstødende mod N, blev ompakket med sten og jord. Der skal være et uudgravet kammer i den østlige del af højen. Iflg. J. Raben blev vestkammeret udgravet 1909.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1,9 x 12 x 65 m (vestsydvest-østnordøst). Tværs over Højens vestre del går et skeldige 6 m fra vestenden findes rester af et kammer, der har været af rektangulær form med retning nordnordøst - sydsydvest, på oprindelig plads står nordre endesten og sluttende hertil 1 sidesten i vestsiden, ved senere restaurering er føjet 2 sten til østsiden og 1 sten til vestsiden og som delvis afslutning mod syd er nu sat 2 sten. Dæksten mangler. Af randsten er i tilknytning til højens vestlige del bevaret 4 i nordsiden og langs sydsiden 3. Mod vest er ingen. Den større østre del af højen er praktisk taget uskadt. Af randsten er bevaret mod syd: 21, mod øst: 5, mod nord: 17. På såvel højens vestre som østre del er anbragt på sydsiden en M.S.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 91: Langdysse (rød) med åbent kammer. Fredlyst 30. 5. 1933.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links