Siden begyndelsen af 1990’erne har befolkningstallet i Lyngby-Taarbæk Kommune været stigende. Ifølge befolkningsfremskrivningen vil det i 2045 nå op over 60.000. Parcelhusene hører til landets dyreste; samtidig er over halvdelen af kommunens boliger etageboliger, og mange er lejeboliger.

Befolkningsudviklingen

Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2018 og i fremskrivningen til 2045 for Lyngby-Taarbæk Kommune og hele landet.

.

Trods befolkningsfremgang siden begyndelsen af 1990’erne har kommunen stadig færre indbyggere end i 1971 (se Figur 1).

I 1970’erne og 1980’erne faldt kommunens indbyggertal med ca. 20 %. De to årtier var bl.a. præget af færre nye boligbyggerier i kommunen, der allerede var udbygget, og af, at der blev færre beboere i hver husstand.

Befolkningsfremgangen, der har gjort sig gældende siden begyndelsen af 1990’erne, betød, at ca. halvdelen af faldet var indhentet i 2018, hvor der boede 55.472 i kommunen. I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra samme år forventes det, at stigningen vil fortsætte til 60.359 i 2045, svarende til en vækst i fremskrivningsperioden på knap 9 %.

Som følge af byudvikling mod syd og vest oplevede Region Hovedstaden samlet set gennem 1970’erne og 1980’erne en langt mindre befolkningsnedgang end Lyngby-Taarbæk Kommune, og regionens efterfølgende vækst var samtidig betydelig stærkere.

Udviklingen i tiåret 2008‑17 har været præget af en positiv årlig nettotilflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) til kommunen på ca. 160 indbyggere om året. I samme periode forventes den årlige nettotilflytning at falde med ca. en tredjedel. I fremskrivningsperioden er det største bidrag til den voksende befolkning kommet fra nettoindvandringen, der i gennemsnit årligt har ligget på ca. 330 personer, med et maksimum på 476 i 2015.

Befolkningsudviklingen hænger også sammen med, at der har været et fødselsunderskud på ca. 90 personer (færre nyfødte end døde) i tiåret. Antallet af nyfødte i 2017 er næsten som i 2008. I fremskrivningen vurderes det, at der vil være et faldende fødselsunderskud frem til 2025.

Den samlede fertilitet, der viser, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fødedygtige alder, hvis årets fødselsmønster fortsætter, har været for nedadgående i de seneste ti år og var i 2017 på 1.602, hvilket var lavt i forhold til Region Hovedstaden (1.672) og især til hele landet (1.752).

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i kommunen var i 2017 31 år og dermed højere end i regionen (30,4 år) og hele landet (29,2 år). Mænd, der i 2017 blev fædre for første gang, havde en gennemsnitsalder på 32,7 år, hvilket også var højere end for både regionen og hele landet.

I 2018 var 17,8 % af befolkningen i Lyngby-Taarbæk Kommune 0‑14 år (se Figur 2). Gruppen af 15‑64-årige udgjorde 62,7 %, hvilket var en anelse lavere end for landet som helhed. I fremskrivningen forventes andelen i denne gruppe at falde til 58,6 %, mens andelen af borgere over 65 år vil stige til 22,9 % i 2045. Dermed kan kommunen imødese en stigning i ældrekvoten, der i 2045 vil blive noget højere end i både Region Hovedstaden og landet som helhed.

Kommunens egen befolkningsprognose for 2018‑29 forudser en væsentlig stærkere vækst end fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Det skyldes primært, at kommunen indregner effekten af planlagte nybyggerier, der alene i perioden 2019‑21 ventes at øge befolkningstallet med omkring 2.000. Prognosen vurderer, at befolkningen i 2029 vil være på knap 62.500, hvilket er ca. 5.000 flere end i den demografiske fremskrivning fra Danmarks Statistik.

Boligforhold

Ulrikkenborg Allé i Kongens Lyngby løber fra Lyngby Station mod sydvest, hvor den knækker mod sydøst. Den første del af vejen flankeres af lavere etageboliger, mens den anden del fungerer som stamvej for flere villaveje.

.

Lyngby-Taarbæk Kommune har nogle af landets allerhøjeste boligpriser. I 2017 kostede et parcel-/rækkehus i gennemsnit ca. 33.900 kr. pr. m², hvilket svarer til omkring 260 % af det nationale gennemsnitlige niveau på 13.000 kr. pr. m². Det placerer Lyngby-Taarbæk som den tredjedyreste kommune i landet. Den gennemsnitlige liggetid for huse til salg var samtidig mindre end halvt så lang som på landsplan.

Etageboliger udgjorde i 2017 53 % af boligbestanden i kommunen mod 36 % i landet som helhed. Andelen af parcel- og rækkehuse var 41 % og dermed lavere end på landsplan, men klart over andelen på regionsplan (33 %).

Etageboligerne findes især i områderne omkring Kongens Lyngby, Lundtofte, Sorgenfri og Virum. Derudover havde man i 2017 landets tredjehøjeste andel kollegieboliger, 5,3 %, hvilket kun blev overgået af Roskilde og Albertslund Kommuner. Kollegieboligerne findes primært i området omkring DTU. Kommunen har lidt over 21 % almene boliger mod 23 % i regionen.

Hele 57 % af kommunens nuværende boligmasse er opført i 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne. Alene perioden 1950 til 1959 står for 25 % af alle boliger, hvilket er flere gange mere end i både regionen og landet som helhed. Dermed adskiller kommunen sig fra landet som helhed, hvor der generelt er en overrepræsentation af boliger fra perioden 1960‑79.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere, der i 1980 udgjorde 5 % af befolkningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, var d. 1. januar 2018 steget til 14,5 %. Det er en anelse højere end i landet som helhed (13,3 %), men en fjerdedel lavere end i regionen (19,4 %).

I 2018 var antallet af indvandrere og efterkommere hhv. 6.700 og 1.370.

Af indvandrerne havde 3.771, svarende til 56 %, oprindelse i ikke-vestlige lande. Heraf havde 13,4 % oprindelse i Kina og 10,6 % i Iran. Indvandrere fra Syrien, Irak og Filippinerne udgjorde hver 6‑7 %. Samlet udgjorde de nævnte nationaliteter 43 % af de ikke-vestlige indvandrere.

Blandt de 2.929 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var 10,4 % fra Polen, 10,2 % fra Tyskland og 8 % fra Storbritannien. Indvandrere fra Italien, Sverige og Norge udgjorde hver omkring 6 %. I alt udgjorde disse nationaliteter knap halvdelen af de vestlige indvandrere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger