Med flere daglige afgange hele sommerhalvåret udgør Baadfarten en lille del af oplevelseserhvervene i Lyngby-Taarbæk Kommune. De små træbåde udgår fra Lyngby Sø og sejler via Mølleå til området omkring Frederiksdal – og retur.

.

Lyngby-Taarbæk Kommune har en høj andel af videnstunge virksomheder, især inden for it, rådgivning, ingeniørvirksomheder og finansiering.

Virksomhederne er begunstigede af at ligge tæt på forsknings- og udviklingsmiljøet omkring DTU. Det tiltrækker virksomheder, som kan drage nytte af forskningen og kandidaterne. En del af virksomhederne ligger i DTU Science Park lige syd for den centrale del af DTU. Forskerparken er Danmarks største og har sin hovedafdeling i Rudersdal Kommune tæt ved Hørsholm. Over 100 af forskerparkens 260 virksomheder lå i 2018 i området ved DTU. Denne del af parken rummer mange mindre virksomheder inden for vidt forskellige brancher. De er typisk forskningsbaserede og ønsker at indgå i netværk med DTU-forskere og andre virksomheder.

Samtidig er kommunen begunstiget med en god infrastruktur og et opland med kvalificeret arbejdskraft. Erhvervslivet beskæftiger langt flere, end der er erhvervsaktive med bopæl i kommunen. Det betyder en betydelig indpendling fra især nabokommunerne.

Detailhandelen er koncentreret omkring Kongens Lyngby med et stort butikscenter med mange specialforretninger og et stormagasin, der også tiltrækker kunder fra nabokommunerne.

I lighed med mange andre kommuner mistede Lyngby-Taarbæk en betydelig del private arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. I årene frem til 2013 forsvandt godt 2.000 arbejdspladser i det private erhvervsliv, og stadig i 2016 var der i kommunen ca. 1.400 færre private arbejdspladser end i 2008. Til gengæld er beskæftigelsen i den offentlige sektor vokset, så den samlede beskæftigelse i 2016 var oppe på niveauet fra 2008.

BNP pr. indbygger har haft store udsving i perioden 2000‑16, hvor det med 475.800 kr. var 31 % højere end på landsplan. Da værditilvæksten medregnes der, hvor virksomhederne er placeret, er tallet påvirket af den store indpendling.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Ved udgangen af november 2016 arbejdede der 31.490 (16‑64-årige) på ca. 3.000 arbejdssteder i Lyngby-Taarbæk Kommune. En relativt stor andel er ansat inden for forskning, rådgivning og forretningsservice samt i den offentlige sektor, mens der er en mindre andel inden for industri samt bygge og anlæg.

Primære erhverv

Lyngby-Taarbæk er en bykommune, hvor landbrug og skovbrug stort set ikke spiller nogen rolle for beskæftigelsen.

Industrien

Med under 800 ansatte inden for industrien (2016) er Lyngby-Taarbæk trods sin rige industrihistorie i dag en af de kommuner, hvor dette erhverv fylder mindst. Branchen tegner sig kun for 2,5 % af beskæftigelsen, hvilket er langt under både regions- og landsgennemsnittet. Dog er kommunen hjemsted for hovedsæderne for de to store industrivirksomheder Hempel A/S og Haldor Topsøe A/S. Hempel er en af verdens førende producenter af bl.a. skibsmaling, men har ikke produktion i Danmark og er derfor i kommunen teknisk registreret som en grossistvirksomhed.

Haldor Topsøe er en forskningsbaseret virksomhed og en af verdens førende virksomheder inden for procesteknik og katalysatorer. Produktionen ligger i Frederikssund Kommune og i udlandet. I Lyngby-Taarbæk Kommune er Haldor Topsøe registreret som en rådgivende virksomhed.

Den største industrivirksomhed i kommunen er den engelske producent af radio-satellitkommunikationsudstyr, Cobham SATCOM, med ca. 400 ansatte, der i 2012 overtog Thrane & Thrane A/S. Herudover er der kun en halv snes mindre industrivirksomheder i kommunen.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Heller ikke transport, forsyning og bygge og anlæg fylder meget. Tilsammen tegner disse brancher sig for 5,2 % af beskæftigelsen. Det er halvt så meget som i regionen. Størst blandt disse erhverv er transportsektoren, hvilket især skyldes, at A.P. Møller Mærsk A/S har to datterselskaber, Maersk Drilling og Maersk Supply Service, der har deres hovedsæder i kommunen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Den travle Lyngby Hovedgade bidrager til at gøre Kongens Lyngby til et handelscentrum for et større område.

.

Denne sektors andel er med 27,5 % af beskæftigelsen noget mindre end for regionen som helhed. Det skyldes en forholdsvis lille servicebranche. Takket være en stor og varieret detailhandel er handelssektorens andel derimod lidt større end i regionen som helhed.

Størst inden for oplevelseserhvervene er Dyrehavsbakken med 2,4 mio. besøgende om året og Frilandsmuseet med omkring 116.000 besøgende årligt (begge i 2017).

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice står for næsten 30 % af beskæftigelsen. Det er væsentligt over både regions- og landsgennemsnittet. Tre brancher præger især denne sektor: Rådgivningsvirksomheder tegner sig for 13,2 % af den samlede beskæftigelse i kommunen, mens finans og forsikring står for 6,9 % og it for 4,0 %.

Største virksomhed i kommunen er den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI. Inden for it er den dominerende virksomhed Microsoft, der i 2015 flyttede sine to danske virksomheder med omkring 900 medarbejdere fra henholdsvis Vedbæk og Hellerup til Kongens Lyngby, så man nu har samlet udviklingscenteret og salgs- og supportafdelingen på én adresse. Det skete nogenlunde samtidig med, at it-virksomheden IBM valgte at flytte sit danske hovedsæde fra Lyngby-Taarbæk til Rudersdal Kommune. Inden for finans- og forsikringsbranchen var den største virksomhed i 2016 realkreditfirmaet BRF Kredit A/S med ca. 700 ansatte. Selskabet blev i 2014 overtaget af Jyske Bank A/S og er fra 2017 blevet integreret i Jyske Bank-koncernen og markedsføres som Jyske Realkredit.

De mange forskere på DTU er i opgørelsen medtaget under uddannelse.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Retten i Lyngby ligger i Kongens Lyngby, og omfatter geografisk Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Den havde i 2018 en retspræsident og ti dommere tilknyttet.

.

Med 35,1 % af beskæftigelsen har Lyngby-Taarbæk en af de største andele af beskæftigede inden for den offentlige sektor blandt Københavns omegnskommuner. Det skyldes især en stor undervisningssektor, der alene tegner sig for 21,4 % af beskæftigelsen, og som primært skyldes, at kommunen huser DTU. Det er kommunens største arbejdsplads med ca. 5.800 ansatte og 11.000 studerende. Den sociale sektor tegner sig samlet for 9,0 % af beskæftigelsen.

Pendling

Der er en omfattende pendling af arbejdskraft til og fra Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2016 var det dagligt 25.530 pendlere, der kom fra andre kommuner. De udgjorde dermed 76,5 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen. Pendlingen til andre kommuner er lidt mindre. Dagligt pendlede 19.512 i 2016 fra Lyngby-Taarbæk til andre kommuner (se Figur 2).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkning var 50,8 % i arbejdsstyrken i 2016 (se Tabel 1). Blandt personer uden for arbejdsstyrken var unge under uddannelse den største enkeltgruppe og udgjorde 18,2 % af kommunens befolkning. Her spiller DTU samt de mange kollegier og ungdomsboliger en vigtig rolle.

For de 16‑64-årige var der en erhvervsfrekvens på 77,6 % (2016) svarende til 25.615 personer. Det er lidt højere end gennemsnittet for regionen og landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelteformuer i Lyngby-Taarbæk Kommune og hele landet i 2016.
.

Kommunens borgere hører til blandt landets rigeste og havde i 2016 en gennemsnitsindkomst på 437.000 kr., hvilket var 124.000 kr. over landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 3.818.000 kr. i 2016 og dermed næsten 2 mio. kr. over landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Ulighed i indkomsten er noget større end landsgennemsnittet. Målt med Gini-koefficienten var den i 2016 på 36 mod 29 på landsplan.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Lyngby-Taarbæk Kommune er placeret i den højeste af de fire grupper på linje med nabokommunerne Gentofte og Rudersdal.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked