Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971‑2017 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Norddjurs Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indekstal (1971=100).
.
Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017‑45 for Norddjurs Kommune og hele landet.
.

Pause foran bageren i Allingåbro. I Norddjurs Kommune er der 53 indbyggere pr. km2 mod 133 på landsplan.

.
Ældre ægtepar går tur ved Sangstrup Klint langs østkysten nord for Grenaa. Ifølge befolkningsfremskrivningen vil 30 % af kommunens borgere i 2045 være 65 år og derover.
.
Auning er en del af Bybånd Vest, som er et af de tre bybånd, der prioriteres i kommunens udviklingsplaner. Lavere priser på byggegrunde er en af de faktorer, der kan tiltrække familier med arbejde i Aarhusområdet.
.

Norddjurs Kommune havde fra 1971 til 1980 et jævnt stigende befolkningstal, som herefter var næsten uændret i de følgende 35 år. Ifølge befolkningsfremskrivningen fra 2017 vil der i de kommende tre årtier være en stigning på i alt 2,7 %. Samtidig er der udsigt til en markant stigning i ældrekvoten.

Befolkningsudvikling

Den 1. januar 2017 boede der 38.099 personer i Norddjurs Kommune. Som i Syddjurs Kommune var der en stærk stigning fra 1971 til 1980, hvor befolkningen steg knap 8 %, men derefter fladede udviklingen ud i Norddjurs Kommune. I fremskrivningen fra 2017 forventes en dæmpet stigning til et befolkningstal på 39.143 personer i 2045, således at der i hele den viste periode er en stigning på lidt over 15 % (se Figur 1). Gennem fremskrivningsperioden ligger Norddjurs Kommune med en lavere befolkningstilvækst end såvel Region Midtjylland som hele landet.

Norddjurs Kommune havde i perioden fra 2007 til 2016 i gennemsnit en årlig nettofraflytning på 58 personer med store variationer fra år til år. I fremskrivningsperioden forventes en positiv nettotilflytning, som er lavest i periodens første tiår, men stiger og udgør over 200 personer fra 2035.

Nettoindvandringen til Norddjurs Kommune har fra 2007 til 2016 været svingende, men overvejende positiv med 157 personer pr. år i gennemsnit, og som resten af landet oplevede Norddjurs Kommune et højdepunkt i 2015.

Befolkningsudviklingen påvirkes også af, at der i gennemsnit har været et fødselsunderskud (færre levendefødte end døde) i perioden 2007 til 2016. I fremskrivningen vurderes det, at fødselsunderskuddet fortsætter og mere end fordobles op til 2045. Antallet af levendefødte forventes at være ret stabilt, men med en nedadgående tendens fra slutningen af 2020’erne.

Den samlede fertilitet har fra 2007 til 2016 overvejende været lidt højere end i Region Midtjylland. I 2016 faldt den i Norddjurs Kommune til 1.808 levendefødte børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder mod 1.870 i Region Midtjylland og 1.785 i landet som helhed.

I den samme tiårsperiode har de førstegangsfødende kvinder i Norddjurs Kommune været mellem 26,9 og 27,9 år gamle. Det er yngre end i Region Midtjylland, hvor de i 2016 var 28,7 år, og yngre end de 29,1 år på landsplan. Førstegangsfædrene var også ca. halvandet år yngre end på landsplan.

Aldersfordelingen på de tre hovedgrupper, 0‑14-årige, 15‑64-årige og 65 år og derover ses i Figur 2. De 0‑14-årige udgjorde 1. januar 2017 14,5 % af befolkningen i Norddjurs Kommune, hvilket var noget mindre end i landet som helhed. For kommunen forventes det, at andelen af 0‑14-årige forbliver næsten uændret.

I 2017 udgjorde gruppen af 15‑64-årige i Norddjurs Kommune næsten to tredjedele af befolkningen: 62,3 % mod 64,2 % på landsplan. Frem mod 2045 falder andelen i den erhvervsaktive alder til 54,4 %. Gruppen, der er fyldt 65 år, vil derimod stige fra 23,2 til 31,3 % i 2045. Norddjurs Kommune er således på vej mod en endnu større andel af over-65-årige.

Den såkaldte ældrekvote, der beregnes som antallet af ældre i forhold til antallet i den erhvervsaktive alder, var i 2017 steget til 37,3, hvilket er betydelig mere end for hele landet (29,7) og for Region Midtjylland (28,6). I slutningen af fremskrivningsperioden forventes ældrekvoten at ligge på 57,3 i Norddjurs Kommune.

Boligforhold

Boligpriserne i Norddjurs Kommune er fra midten af 1990’erne og de følgende 20 år gradvis sakket yderligere efter landsgennemsnittet. Samtidig har udsvingene i boligpriser i perioden efter årtusindskiftet været voldsomme i Norddjurs: Mens priserne på landsplan faldt ca. 20 % fra deres højeste niveau i 2007 til det hidtil laveste niveau i 2012, faldt priserne i Norddjurs Kommune med hele 33 % fra det højeste (2008) til det laveste niveau (2014). I 2016 kostede det gennemsnitlige danske parcel-/stuehus ca. 12.500 kr. pr. m², hvorimod det i Norddjurs Kommune kun var 6.700 kr. pr. m². Der er kun 15 kommuner i landet, som har lavere priser pr. m² end Norddjurs. Til sammenligning er den gennemsnitlige pris pr. m² i nabokommunen Syddjurs på 9.900 kr.

Også de lokale liggetider i Norddjurs Kommune er høje: I maj 2017 tog det gennemsnitligt 325 dage at sælge en bolig, hvilket er 36 % over landsgennemsnittet. Der er ydermere store udsving i liggetiderne mellem de forskellige dele af kommunen.

I forhold til den samlede danske boligbestand er boligerne i Norddjurs Kommune i højere grad ejerboliger (hele 77 % mod 61,7 % på landsplan i 2017), og næsten hver anden bolig er et parcel-/stuehus (mod 40,2 % på landsplan). Omvendt er der noget færre almene boliger (10,3 % mod 18,8 % på landsplan) og etageboliger (14,9 % mod hele 36,3 % på landsplan). Derudover er boligerne i Norddjurs Kommune generelt store, med 61,4 % større end 125 m².

Samtidig findes en lidt større andel gamle boliger i Norddjurs end i landet som helhed, idet knap en fjerdedel (23,7 %) er bygget før 1920.

Med 21,4 % har kommunen en relativt stor andel af fritidsboliger. Også nabokommunen Syddjurs har en af landets største koncentrationer af fritidsboliger (her udgør de mere end en tredjedel af boligbestanden). I 2016 blev der registreret ca. 243.000 overnatninger i udlejede feriehuse i Norddjurs Kommune. Antallet har siden 2010 svinget omkring de 200.000, men nåede et noget højere niveau i 2016. Det år blev der registreret ca. 633.000 overnatninger i Syddjurs Kommune.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde 1,2 % af befolkningen i Norddjurs Kommune i 1980, og andelen var i 2017 steget til 7,5 %. Det er lavere end i både Region Midtjylland og hele landet, hvor der i 2017 var hhv. 10,7 % og 12,9 %. I perioden 2007‑16 er antallet af indvandrere i Norddjurs Kommune steget næsten hvert år.

Af de 2.478 indvandrere, der boede i kommunen d. 1. januar 2017, havde 49,8 % oprindelse i vestlige lande. Blandt indvandrere med oprindelse i de vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) udgør indvandrere fra Litauen, Polen og Tyskland over halvdelen. Blandt de ikkevestlige udgør indvandrere fra Syrien, Bosnien-Hercegovina og Ukraine ca. 50 %.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger

Eksterne links