I Ramsødalen vest for Brordrup ligger Brordrup Mose, der trods navnet fremstår som en lavvandet sø omgivet af rørskov og moseflader. Mosen ligger i bunden af en tunneldal, der blev dannet i sidste istid af en smeltevandsstrøm, der løb inde under den flere kilometer tykke is. Tunneldalen strækker sig fra Køge Bugt i sydøst til Roskilde Fjord i nordvest.
.
En græshoppesanger synger af fuld hals inde fra rørskoven, hvor den med sin olivenbrune, plettede og stribede fjerdragt er overordentlig godt camoufleret. Den lille fugl opdages derfor oftest, når den synger sin snurrende, svirrende sang, der kan minde om sangen fra en græshoppe. Græshoppesangeren ynglede for første gang i Danmark i 1952 og har siden spredt sig til det meste af landet. I Roskilde Kommune kan den bl.a. opleves i Ramsødalen og Rørmose samt ved Gundsømagle Sø og Lille Kattinge Sø.
.
Sneen lyser op i det gråbrune vinterlandskab ved Ramsømagle Sø og Langvad Å i Ramsødalen lige vest for Gadstrup. Alene i Ramsømagle Sø og den bagvedliggende Brordrup Mose er der iagttaget næsten 170 forskellige fuglearter, heriblandt ynglefugle som toppet lappedykker, knopsvane, grågås, knarand, gråand, vandrikse og rørhøg. De mange fugle kan bl.a. opleves fra fugletårnet på åens sydside.
.

Ramsødalen er en tunneldal, der strækker sig fra Køge Bugt i sydøst til Roskilde Fjord i nordvest og gennemløbes af Langvad Å. Hovedparten af Ramsødalen er privatejet, om end et strøg fra Gadstrup til Hovedvejen i vest ejes af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), som siden 1930’erne har benyttet området til indvinding af grundvand.

I dag fremstår den store tunneldal som en mosaik af rigkær, enge, overdrev og krat, elle- og pilesump samt åbne vandområder. Indtil begyndelsen af 1800-tallet lå der en stor sø lige vest for Gadstrup, men den blev drænet og opdyrket, og først i 1980’erne genopstod en lille del af søen som Ramsømagle Sø. Også den ca. 15 ha store Ramsø har været tørlagt, men genopstod, da staten købte arealet i 1996. I dag er Ramsø det fuglerigeste område i dalen med flere ynglende vadefugle og svømmeænder.

Dalen rummer flere småskove eller remiser med rødgran, rødel og eg, mens de fugtige dele af skovene og krattene præges af elle-, aske- og pilebevoksninger. Plantelivet på de våde enge og i moserne omfatter bl.a. kærtidsel, engnellikerod, alm. mjødurt, alm. fredløs, trævlekrone og engkabbeleje samt mere ualmindelige arter som stor skjaller, langbladet ranunkel, trenervet snerre og hjertegræs. På de højereliggende overdrev kan man desuden finde vellugtende gulaks, alm. knopurt, dunet vejbred samt glat og håret løvefod.

Fuglelivet i dalen er rigt og når sine største højder i Ramsø, Ramsømagle Sø og Brordrup Mose samt i Syv Mose øst for jernbanen, hvor ynglefuglene bl.a. tæller gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, gråand, rørdrum, blishøne, rørhøg, nattergal, sivsanger, vibe, rødben og græshoppesanger. Derudover opholdt en blåhals sig ved Ramsømagle Sø i 2020 og gjorde muligvis yngleforsøg.

Ramsødalen blev fredet i 2004. Desuden betød tilstedeværelsen af ynglende sortterner, at dalen i 1994 blev udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Sortternerne har dog ikke ynglet i dalen siden 2004, og i dag er det rørhøg, rørdrum og fjordterne, der danner udpegningsgrundlaget.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land