Morgenduggen dækker en dværgblåfugl, som tålmodigt venter på, at solen og vinden skal tørre vingerne, så den kan komme i gang med dagens dont. Dværgblåfuglen er en af de sommerfugle, som har nydt godt af de mange grusgrave, der efter endt indvinding er blevet reetableret som naturområder. I maj-juli kan man fx opleve den i både Svogerslev og Darup Grusgrave samt i Himmelev Skov, hvor den flyver om planten rundbælg, som den lægger sine æg på.
.
Fra en sprække i et stendige ved Lille Valby Enge bryder bregnen rundfinnet radeløv frem mellem mos og græsser med sit friskgrønne karakteristiske løv. Mange kender formentlig den lille bregne fra det sydlige Europa, hvor den optræder hyppigt på klippeskråninger samt i stengærder og på gamle husmure. I Danmark er den meget sjælden og især kendt fra Bornholm. I Atlas Flora Danica fra 2015 regnes bestanden ved Lille Valby Enge til underarten kalkradeløv.
.

I forbindelse med udpegningerne til Grønt Danmarkskort har kommunen identificeret en række områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, hvor der ikke må gennemføres ændringer, hvis det kan forringe naturværdierne. De omfatter bl.a. Værebro Ådal og Gundsømagle Sø, Himmelev Skov, Hedeland, dele af Boserup Skov og Kattingesøerne samt Ramsødalen. For at sikre spredningsmulighederne for dyr og planter er de forbundet af økologiske forbindelser.

Derudover skal der løbende etableres ny natur i kommunen. Det kommer bl.a. til udtryk i tidligere råstofgraveområder som Hedeland, Himmelev Skov, Darup Grusgrav og Svogerslev Grusgrav, der alle er blevet reetableret som natur- og rekreative områder. Derudover er der udpeget områder til mulig ny skovrejsning nordøst og syd for Roskilde, syd for Gadstrup og syd for Viby.

En del af Roskilde Kommune, heriblandt Roskilde Fjord, Boserup Skov, Kattingesøerne, Svogerslev Sø og middelalderbyen Roskilde, indgår desuden i Nationalpark Skjoldungernes Land, der blev indviet d. 21. marts 2015 som Sjællands første nationalpark. Nationalpark Skjoldungernes Land ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra bl.a. Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Roskilde Kommune er lidt under 2.000 større og mindre områder med fersk eng, mose, overdrev, strandeng og sø beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de omkring 7 % af kommunens areal.

Dertil kommer 33 fredninger, hvoraf de største udgøres af fredningerne af Værebro Ådal og Gundsømagle Sø i nord, Boserup Skov og Kattingesøerne nordvest for Roskilde samt Ledreborg Allé og Ramsødalen mod syd. Med undtagelse af Gundsømagle Sø må Roskilde dele alle de store natur- og landskabsfredninger med nabokommunerne.

En del af kommunens naturområder er også beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver, hvilket kommer til udtryk i tre Natura 2000-områder, hvoraf området Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov med et areal på 15.195 ha er det absolut største. Tilsammen omfatter de tre områder et habitatområde og tre fuglebeskyttelsesområder, og som de store fredninger må Roskilde dele dem alle med de omkringliggende kommuner.

Roskilde Fjord er desuden udpeget som vildtreservat, og i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land overvåger fjordkommunerne hvert år ynglefuglene på de mange småøer og holme. Overvågningen har bl.a. vist, at dværgternen er forsvundet som ynglefugl, mens fjordterne og havterne er gået meget tilbage. Omvendt er ynglebestanden af ederfugle vokset fra under ti i 1980’erne til mere end 800 i 2020. Årsagerne til bestandssvingningerne er endnu ukendte.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning