Sneen lyser op i det gråbrune vinterlandskab ved Ramsømagle Sø og Langvad Å i Ramsødalen lige vest for Gadstrup. Alene i Ramsømagle Sø og den bagvedliggende Brordrup Mose er der iagttaget næsten 170 forskellige fuglearter, heriblandt ynglefugle som toppet lappedykker, knopsvane, grågås, knarand, gråand, vandrikse og rørhøg. De mange fugle kan bl.a. opleves fra fugletårnet på åens sydside.
.

Langt størstedelen af det åbne land i Roskilde Kommune er opdyrket, og selv om landbrugsområderne også rummer mindre naturlokaliteter i form af især småmoser og vandhuller, er andelen af naturområder forholdsvis beskeden. I alt dækker enge, moser, overdrev og strandenge omkring 6 % af kommunens areal. Den største andel udgøres af enge og moser, som overvejende ligger i tilknytning til ådalene, især i Ramsødalen samt ved Hove Å og Gundsømagle Sø. Strandenge og overdrev når deres største udstrækning langs kysten, om end overdrevene også kan findes inde i landet.

Især syd for Roskilde er der store grusforekomster i undergrunden, og egnen er derfor præget af tidligere og igangværende råstofindvinding. Darup Grusgrav er eksempelvis blevet genetableret som natur- og rekreativt område med badestrand ved Himmelsøen i bunden af grusgraven. Mod sydøst ligger også Hedeland, hvor der er anlagt en naturpark i de reetablerede grusgrave.

I 2015 genudsatte kommunen løvfrøer i et område mellem Roskilde og Svogerslev. Haletudser og nyforvandlede frøer blev udsat i særlig egnede lavvandede og soleksponerede vandhuller på græssede enge. Udsætningen har været en succes, og løvfrøerne spreder sig nu til flere vandhuller på egnen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land