I april-maj, inden træernes tætte løv lægger skovbunden i skygge, blomstrer den hvide anemone talrigt i bl.a. Boserup Skov, som netop er kendt for sine mange anemoner. Hvid anemone er også blevet kaldt feberblomst, da den fra 1600-tallet og formentlig også tidligere er blevet benyttet mod koldfeber (malaria). Sygdommen hærgede dog hovedsagelig på Sydsjælland og Lolland-Falster og nåede ikke op til hverken Midtsjælland eller hovedstaden, selv om der under udbruddet i 1831 var stor frygt for, at det skulle ske.
.

Den ca. 224 ha store Boserup Skov ligger ud mod Kattinge Vig, 3‑4 km fra Roskilde. Skoven er en af de midtsjællandske skove, som Frederik 3. i 1661 gav til København som tak for at have forsvaret byen under svenskernes belejring 1658-60. I 1995 solgte Københavns Kommune Boserup Skov til staten, og i dag forvaltes den af Naturstyrelsen Midtsjælland.

Den store kystnære skov er overvejende en løvskov med især bøg, men også en del eg. I de fugtige lavninger findes desuden rødel og ask, og i sydvest ligger en gammel stævningsskov af ask og hassel. Skoven afsluttes ud mod fjorden af et artsrigt skovbryn. For at bevare stævningsskoven har Danmarks Naturfredningsforening oprettet et stævningslav, som bl.a. fjerner nyopvækst og foretager regelmæssig stævning og høslæt.

Plantelivet er rigt, og om foråret dækkes skovbunden af et flor af hvide, gule og blå anemoner. Den blå anemone kan også findes på skrænterne ud mod fjorden, hvor den vokser sammen med overdrevsplanter som dunet vejbred. Skoven er desuden en populær svampelokalitet, der byder på sjældenheder som spiselig morkel og hættemorkel.

Dyremose nær Boserupgård Naturcenter blev sat under vand i løbet af 2010’erne, så der er opstået en sø med ynglende stor og lille vandsalamander, butsnudet og spidssnudet frø samt skrubtudse. Lille lappedykker, grågås og svaleklire yngler også ved søen, ligesom skovsneppe både kan ses og høres i området. Desuden er søen en yndet rastelokalitet for knarand. Hjortevildtet har derimod haft en ret begrænset forekomst i skoven, men i de seneste 30 år er der efterhånden opbygget ganske pæne bestande af rådyr og især dådyr.

I 1980 blev hele Boserup Skov, området øst for skoven samt Kattingesøerne og deres nærmeste omgivelser fredet. Skoven er desuden udpeget som habitatområde, mens kysten i nord er fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove