Geologisk tidslinje for Rebild Kommune

.

Kort over de overfladenære jordarter i Rebild Kommune. Størstedelen af kommunen er dækket af smeltevands- og moræneaflejringer, som blev afsat af istidens gletsjere og deres smeltevand. Ud mod Kattegat i den østlige del af kommunen findes marine aflejringer fra Littorinahavet. Den landhævning, som er foregået siden sidste istid, har hævet de marine aflejringer, så de i dag er land.

.

Aflejringer fra sidste istid består af moræneler samt smeltevandssand og -grus. Markant er Rebild Bakker, der især består af smeltevandsaflejringer. De prækvartære lag i den østlige del af kommunen består af skrivekridt fra Kridttiden og i den vestlige del af bryozokalk fra Danien. Kalken kan ses i flere kalkbrud i kommunen. Sydpå findes tertiære leraflejringer under de kvartære lag. I ca. 150 m’s dybde under Sønderup Ådal ligger toppen af Suldrup Salthorst med salt fra Perm.

Rebild Kommunes mange dale som Gravlevdalen samt Sønderup, Simested og Lindenborg Ådale rummer ferskvandsaflejringer af ler, sand og tørv fra tiden efter sidste istid. I stenalderen blev der desuden aflejret marint gytje (dynd) langt ind i Gravlevdalen.

I området omkring Gravlevdalen og Rebild Bakker udspringer en række kilder fra kalklagene. Derudover er der tegn på karstopløsning i kalklagene, hvilket har ført til dannelse af karstsøer. Der indvindes grundvand fra smeltvandssand og -grus, skrivekridt og Danien-kalksten.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Rebild Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi