Faktaboks

Areal
621,3 km²
Højeste punkt
111,1 m.o.h. (Fruerskov)
Kystlinje
Ingen
Region
Nordjylland
Stift
Aalborg
Provsti
Rebild
Antal sogne
29
Befolkningsudvikling
23.859 personer (1950), 26.805 personer (1980), 29.391 personer (2017)
Befolkningstæthed i kommunen
47 personer/km²
Befolkningstæthed i Danmark
134 personer/km²
Gennemsnitsalder i kommunen
41,4 år (2017)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,4 år (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
275.514 kr. (2016)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
271.263 kr. (2016)
Hjemmeside

rebild.dk

Kort over Rebild Kommune.

.

8,2 % af Rebild Kommunes arbejdspladser (2015-tal) er placeret inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Hermed repræsenterer disse erhverv en 3,8 gange større andel af arbejdspladserne end på landsplan. Kommunens mest hyppige afgrøder var i 2016 byg (22,2 %/8.997 ha) og hvede (17,8 %/7.232 ha), mens raps udgjorde 5,4 % eller 2.174 ha af landbrugsarealet.

.

Rebild Kommune ligger midt i Himmerland og består især af bakkede istidslandskaber med store ådale. Særlig markant er Gravlevdalen, der nogle steder er eroderet 90 m ned i landskabet med den 47 km lange Lindenborg Å, der har sit udspring syd for Rold Skov og løber nordpå og ud i Limfjorden.

I stenalderen var Gravlevdalen en fjord i Littorinahavet, der nåede helt ind til Rebild Kommunes nuværende nordøstgrænse. De første fund fra mennesker i området viser, at der dengang har været gode muligheder for fiskeri og jagt. Men de mest markante oldtidsspor i Rebild Kommune er de mange gravhøje fra bronzealderen. De præger landskabet og udgør de fleste af kommunens fredede oldtidsminder. Markante er også vikingernes runesten, der står spredt ved landsbykirker i bl.a. Lyngby, Suldrup og Ravnkilde. Dertil kommer fundet af Rebildskatten fra 900-tallet med sølv og smykker. De er alle vigtige historiske vidnesbyrd om fortidens aktiviteter i området. Den befæstede landsby Borremosefæstningen (ca. 300-ca. 100 f.Kr.) i den sydvestlige del af kommunen vidner desuden om urolige tider i ældre jernalder.

Rebild Kommune er en klassisk landdistriktskommune med 64 % af kommunens areal på 62.130 ha udlagt til landbrug og 19 % til skov. Mest markant er Rold Skov, der med sine ca. 8.500 ha er et af Danmarks største sammenhængende skovområder og bl.a. huser en stor, oprindelig bestand af krondyr. Hele Rebild Kommune er rig på kalk fra Kridttiden og Danien, hvilket giver gode forhold for sjældne planter, som bl.a. orkideen fruesko.

Både Rold Skov og Rebild Bakker i den nordøstlige del af skoven er centrale for den kulturhistorie, der knytter sig til kommunen fra bondestenalderens stenstuer til middelalderens mange kirker. Indtil 1800-tallet var Rold Skov desuden berygtet for at være hjemsted for røverbander, der første gang nævnes, da Margrete 1. kaldte herregården Nørlund et røverskjul og fik den revet ned. Siden er Rold Skovs røvere blevet udødeliggjort i litteraturen af bl.a. St.St. Blicher og Jeppe Aakjær.

I nyere tid er Rebild Bakker kendt for Rebildfesten, hvortil folk den 4. juli valfarter fra nær og fjern for at fejre USA's nationaldag. Bakkerne blev i 1912 opkøbt af en gruppe danskamerikanere, som til minde om de danskere, der var udvandret til USA, forærede området til den danske stat. Rebildfesten har siden været afholdt hvert år og tiltrækker ofte prominente talere. Blokhusmuseet, eller Lincoln Log Cabin, fortæller historien om den danske udvandring og forbindelsen til Rebild Bakker.

Ingen byer i den nuværende Rebild Kommune fik i middelalderen status af købstad, da området fungerede som bagland for Aalborg. Til gengæld har kommunen et ganske stort antal herregårde, herunder Lindenborg i den østlige del af kommunen, der kan spores tilbage til 1376 og er Nordjyllands største gods.

Rebild Kommune er del af Region Nordjylland og blev til ved sammenlægningen af Støvring, Skørping og Nørager Kommuner i 2007, hvor Støvring blev kommunens administrative centrum. Kommunen har et varieret erhvervsliv med både landbrugs- og servicevirksomheder og industri, der er koncentreret i de større byer, især Støvring. Her er en del jern- og metalindustri, heriblandt Hagens Fjedre A/S og A/S Hydrema samt Danmarks eneste producent af droner, Sky-Watch A/S. Hele kommunens placering tæt på Aalborg med gode forbindelser til større byer længere sydpå har betydet, at den især har udviklet sig til en bosætningskommune. Over halvdelen af kommunens arbejdsstyrke pendler til arbejde uden for kommunen. Rebild Kommune har stigende befolkningstilvækst, en udvikling, der ventes at fortsætte.

Det omfattende landbrug fører til udvaskning af kvælstof til den sårbare Limfjord, og forureningen med luftbåren ammoniak er stor. Kommunen har fokus på at fremme naturplejen og sikre fiskebestandene samt at sikre et varieret plante- og dyreliv. Derfor satser kommunen på øget frilufts- og turistliv med flere overnatningsmuligheder. Det naturlige omdrejningspunkt for dette er Rold Skov, der bl.a. byder på cykel- og vandreruter som Hærvejsruten, Nordsøstien og Den Danske Klosterrute. I 2013 blev RebildPorten indviet som fysisk og digitalt velkomstcenter for Rold Skov og Rebild Bakker. Her kan man bestille en gruppe røvere til et overfald og en efterfølgende røverbjesk, hvis man vil krydre vandreturen i skoven med et underholdende indslag om fortidens frygtede bande.

Rebild Kommunes kulturhistorie omfatter en levende folkloretradition med spillemandsmusik, som dokumenteres på Spillemands-, Jagt og Skovbrugsmuseet. Og i Rebildcentret kan man gå på opdagelse i de skumle grotter i Thingbæk Kalkminer med originale gipsfigurer af den lokale kunstner Anders Bundgaard. I vinterhalvåret er kalkgrotterne overvintringssted for en stor gruppe flagermus. I kalkbjerget findes et levn fra den kolde krigs tid: et 5.500 m² underjordisk bunkeranlæg ved navn REGAN Vest. Det blev i hemmelighed opført i årene 1963-68 som et sikret anlæg, hvorfra regering og kongehus skulle styre landet i tilfælde af en atomkrig. Bunkeren er fredet og forventes åbnet for publikum i 2020.

Betydning af kommunenavnet Rebild

Rebilds kommunevåben. Våbenets blasonering: Tværdelt ved en bølgelinje af sølv og grønt, tre opvoksende bøgetræer i modsatte tinkturer (farver).

.

Den ældste kendte kilde til navnet Rebild er fra 1472, hvor formen Ræbild optræder. I senere kilder findes former som Rebyldt (1544) og Rebbeld (1664). Navnet er vanskeligt at tolke, men er muligvis sammensat med et ord, der er beslægtet med det gammeldanske substantiv *rapi, som betyder »dværgbirk, kratagtig vækst«, og endelsen -aldi, som i stednavne angiver, at der er tale om et sted. Navnet sigter således måske til et sted med dværgbirk eller kratagtig vækst.

Rebild Kommunes våben

Motivet i våbenet er Rebild Kommunes natur. Bølgelinjen henviser til Rebild Bakker, og bøgetræerne til Rold Skov og Roldbøgene. Det er tegnet af Anne Kruuse Foxil og blev d. 5. oktober 2007 registreret i Kommunevåbenregisteret for Rebild Kommune.

Natur og landskab

Vest for Rebild presser Rebild Bakker sig ind som en kile i den nordvestlige ende af Rold Skov. Det kuperede område er såkaldte »falske bakker«, som er opstået, ved at smeltevand fra sidste istids gletsjere har skåret dybe kløfter i landskabet.

.

Rebild Kommune ligger omgivet af Aalborg, Vesthimmerlands og Mariagerfjord Kommuner, og som sine naboer består den langt overvejende af et bakket istidslandskab, som gennemskæres af store ådale. Den mest dramatiske er Gravlevdalen, der huser Lindenborg Å. I stenalderen var ådalen en fjord i Littorinahavet (Stenalderhavet), som nåede helt ind til kommunens nuværende nordøstgrænse. Både i Gravlevdalen og langs den forhenværende kyst er der fundet spor efter stenaldermennesker, som udnyttede områdernes gode muligheder for fiskeri og jagt.

Undergrunden er rig på kalk fra Kridttiden og Danien, og flere steder når kalken op til overfladen. I området omkring Rebild Bakker udspringer fx Lille Blåkilde og Ravnkilde fra disse kalklag. I Rold Skov giver det overfladenære kalk gode forhold for sjældne orkideer som fruesko, der i dette område har sine eneste danske voksesteder. Skoven, som er en af Danmarks største, består hovedsagelig af rødgran og bøg. Her er en stor bestand af krondyr samt mange rovfugle og hulrugende fugle.

Også i det åbne land spiller kalken mange steder en vigtig rolle. Ved Skindbjergslugten har den kalkholdige jordbund eksempelvis skabt nogle af landets fineste overdrev med et rigt planteliv, der omfatter sjældne planter som bakkegøgeurt og bakkefnokurt. Det bakkede landskab rummer et stort landbrugsareal, især i kommunens vestlige dele.

For at øge landbrugsarealet blev en række mindre søer afvandet i perioden 1835-1921. I dag er der i højere grad fokus på naturgenopretning. Det betyder, at flere udtørrede søer siden er blevet genskabt, vandløb restaureret, og enge og moser i ådalene genetableret.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Rebild Kommune

.

Tidslinje over middelalder og nyere tid i Rebild Kommune

.

De første mennesker kom til Rebildområdet i ældre stenalder, men man har kun få fund fra denne periode. Fra yngre stenalder bliver menneskets aftryk i landskabet større, idet der kendes såvel hustomter som flere grave fra perioden. Der er fundet et stort antal grave samt bopladser og offerfund fra bronzealderen, som tyder på en betydelig velstand hos de ledende slægter samt kontakter til europæiske stormandsnetværk. Fra jernalderen kendes bopladser samt den store Borremosefæstning, der sammen med våben i gravene fra denne tid peger i retning af urolige tider, måske forårsaget af opbrud i samfundsstrukturerne.

De mest betydningsfulde arkæologiske vidnesbyrd fra vikingetiden i kommunen er runesten og sølvskattefund fra Gravlev og Rebild. Meget af sølvet stammer fra Mellemøsten og vidner om handelsforbindelser dertil via de russiske floder.

Gennem 1000- og 1100-tallet anlagdes et stort antal nye bebyggelser, og kirkebyggeriet tog fart i 1100- og 1200-tallet. Et forholdsvis højt antal kirker, der blev opgivet i senmiddelalderen, tyder på, at befolkningen efter pesten i midten af 1300-tallet begyndte at koncentrere sig i de mest frugtbare områder. Fra senmiddelalderen kom området til at fungere som bagland for Aalborg, hvilket førte til anlæggelse af flere veje med stenbroer. Borgene Egholm og Nørlund blev nedrevet i slutningen af 1300-tallet i forbindelse med Margrete 1.s afmilitarisering af landet.

Igennem de følgende århundreder var der en ret lav befolkningstilvækst i området, som frem til 1800-tallet var domineret af hede og skov. Der var ingen byer, men mange større landsbyer. I forbindelse med udskiftningen blev der taget hensyn til hedearealerne, således at der normalt ikke var gårde, der udelukkende bestod af hedejord. De fleste herregårde var små, og frem til midten af 1800-tallet forsvandt de fleste.

I 1860’erne førte anlæggelsen af den jyske længdebane til grundlæggelsen af Skørping og Støvring. Trods den ringe jordkvalitet de fleste steder blev landbruget ved med at være det dominerende erhverv, ofte suppleret med skovarbejde og fiskeri i åerne. Der var en begyndende industri, tørvegravning samt en række kalkværker.

I 1900-tallet blev landsognene præget af befolkningstilbagegang, mens især Skørping og Støvring voksede. Her kom der øget industri, ligesom disse byer blev centre for uddannelse, service og administration. Jernbaner og landeveje havde stor betydning for udviklingen af byerne i området, som ikke havde nogen købstad. Fra slutningen af 1900-tallet fik kommunens byer udbygget industrien, og flere af de mindre byer blev attraktive bosætningsbyer. Turistattraktioner som Rebild Bakker og Rold Skov har betydet en opblomstring af turisterhvervet.

Læs videre om

Byer

Befolkning og areal i Rebild Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2017).

.

Rebild Kommunes byer og landsbyer ligger alle i et naturskønt morænelandskab, der er gennemskåret af en nordøst-sydvest-gående tunneldal. I alt bor godt 2/3 af kommunens beboere i byer med 200 eller flere indbyggere. Støvring er med 25 % af befolkningen kommunens største by, og byen er også centrum for den kommunale administration.

Kommunens byer er relativt små, og ingen af dem har haft købstadsstatus. Støvring og kommunens andenstørste by, Skørping, voksede op som stationsbyer, og Støvring er i lighed med Terndrup og Suldrup tillige landevejsby. Nørager, Rørbæk og Bælum er tidligere stationsbyer ved nu nedlagte privatbaner.

Hovedparten af kommunens byer og landsbyer har en lang historie som bebyggelser, men rummer bortset fra middelalderkirker sjældent ældre bygninger eller bymiljøer. Bebyggelsesmønsteret er dog gammelt, karakteristisk og bevaringsværdigt i flere byer og landsbyer, fx Bælum, Gravlev, Aarestrup og Store Brøndum.

De vigtigste trafiklinjer er jernbanen mellem Aarhus og Aalborg, de gamle jyske hovedveje mellem Aalborg og hhv. Viborg og Aarhus, og især motorvej E45, som gør det let for beboerne at pendle. I en del af de mindre byers centre vidner gadenavnet Stationsvej om de nu nedlagte jernbaner Hobro-Løgstør (1893-1966) og Aalborg-Hadsund (1900-69), der har krydset kommunen.

De byer i Rebild Kommune, der ligger inden for pendlingsafstand fra Aalborg, har i større eller mindre omfang præg af sovebyer. Dertil kommer, at Støvring er en del af storbyens erhvervsstruktur. Fortsat byvækst sker formentlig først og fremmest i Støvring i kraft af nærheden til Aalborg, naturområder og beliggenhed ved motorvej og jernbane.

Udbygning med nye boligområder ventes også i Skørping, der med sin beliggenhed i kanten af Rold Skov og ved jernbanen er attraktiv. Udbygning med nye boligområder i øvrigt ventes navnlig at ville ske i byer nærmest Aalborg, dvs. Terndrup, Øster Hornum, Bælum og Blenstrup. Opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst, der er planlagt til at stå færdigt i 2020, kan gøre bosætning i den østlige del af Rebild Kommune attraktiv.

Læs videre om

Kultur

Hvert år samles folk i tusindvis i Rebild Bakker for at fejre USA’s uafhængighedsdag den 4. juli. Ellers er bakkerne et sted, hvor roen får lov at sænke sig, og tre vandrestier samt en mountainbikerute og en ridesti giver besøgende rig mulighed for at opleve det kuperede, lyngklædte landskab.

.

Thingbæk Kalkminer ligger placeret ved Lindenborg Ådal med udsigt til Rebild Bakker mod øst. Inde i kalkminen har besøgende siden 1935 kunnet opleve Anders Bundgaards skulpturer. Hver vinter kan der også ses fem forskellige arter af flagermus, som overvintrer i kalkminen.

.

I Rebild Kommune findes en række formidlingssteder, som knytter sig til egnens kulturhistorie. Lincoln Log Cabin – Blokhusmuseet – fortæller historien om den danske udvandring og knytter sig til de fredede Rebild Bakker. En gruppe danskamerikanere købte området i 1912 og gav det til den danske stat som et erindringssted for de danske udvandrere. Hvert år afholdes Rebildfesten her. Området rummer desuden Rebildcentret, der er museum for kalk, kilder, kunst og kold krig. Tingbæk Kalkminer med skulpturer af Anders Bundgaard er en del af centeret, der også formidler historien om den nærliggende underjordiske bunker REGAN Vest. I samme område ligger Museum Rebild, der har fokus på både Rold Skovs historie, spillemandsmusik og folkedans. Rebild Kommune har en levende folkemusiktradition med rødder i egnens historie, og ildsjæle har sikret bevarelsen af denne spillemandskultur, som kan opleves på museet.

Rold Skov og Rebild Bakker har været og er stadig i dag centrale for den særlige kulturhistorie, der knytter sig til Rebild Kommune. I dette område findes vidnesbyrd fra tidligere tiders liv på egnen, fra bondestenalderens stenstue til den særegne troldeskov, som blev benyttet til græsning. Her, såvel som i resten af kommunen, ses middelalderens mange kirker, og ikke langt fra Støvring ligger Buderup Ødekirke og kirkegård, hvor tilknytningen til herregården Buderupholm træder frem i form af gravsteder for tidligere ejere. I dag står kirken alene ved en ådal og benyttes til udstillinger arrangeret af frivillige.

Frivilligheden præger også kommunens idrætscentre, og landsbyernes forsamlingshuse er ofte bygget og drevet af lokale. Rebild Kommune er rig på enestående herregårde, bl.a. Lindenborg, der er Nordjyllands største gods.

Rold Skov var indtil 1800-tallet hjemsted for røvere. Røverne fra Rold er blevet udødeliggjort i flere litterære værker af forfattere som St.St. Blicher og Jeppe Aakjær.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Tre fjerdedele af Rold Skov er på private hænder med Lindenborg Gods A/S som den største enkeltejer. Godsets skovselskab roducerer især rødgran, der anvendes til konstruktionstræ i byggeriet.

.

Rebild Kommune har befolkningsfremgang, et relativt højt uddannelsesniveau og gennemsnitsindkomster, der ligger i den højeste tredjedel blandt landets kommuner.

Dermed skiller Rebild Kommune sig på en række centrale områder ud fra Region Nordjylland. Blandt kommunens borgere pendler over halvdelen af arbejdsstyrken ud af kommunen for at gå på arbejde – især til Aalborg-området.

En relativt stor andel af kommunens arbejdspladser ligger inden for landbrug og industri, og kommunen rummer flere teknologisk avancerede virksomheder. Samtidig med de gode grundbetingelser har kommunens politiske liv været præget af mange stridigheder og en række af splittelser og udbrud fra både Socialdemokratiets og Venstres grupper i byrådet.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner