I forvaltningen af naturen og landskabet ønsker Rebild Kommune at sikre særlige naturområder, så der bevares et varieret plante- og dyreliv, og spredningsmulighederne for dyr og planter forbedres. Eksempelvis skal naturplejen fremmes, og på lavbundsjorder skal det naturlige vandstandsniveau genskabes, hvor det er muligt.

Af hensyn til friluftslivet og turismen vil kommunen arbejde for en flersidig anvendelse af naturen og landskabet. Det skal bl.a. ske ved at øge antallet af overnatningsfaciliteter, ligesom kommunens fiskebestande skal opretholdes, samtidig med at mulighederne for rekreativt fiskeri styrkes. Rold Skov Natur- og Kulturcenter skal desuden udvikles, og formidlingen integreres i RebildPorten, som er et velkomstcenter for Rebild Bakker og Rold Skov.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Rebild Kommune havde i 2013 6.306 områder, som var beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne dækker tilsammen et areal på 6.009 ha og ligger især i forbindelse med ådalene. Med 2.866 ha udgør engene langt den største andel af kommunens § 3-områder.

Ud over § 3-områderne er 2.760 ha af kommunens landskaber beskyttet af fredninger. De to væsentligste landskabsfredninger er Rold Skov, Rebild Bakker og Lindenborg Ådal samt Sønderup Ådal.

Mange af de fredede landskaber indgår også i de områder, som er beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Rebild Kommune har fem af disse Natura 2000-områder, hvoraf de tre er habitatområder, og to er fuglebeskyttelsesområder.

En betragtelig del af landskabs- og naturplejeindsatsen i kommunen foregår i de fredede områder og i Natura 2000-områderne. Siden 1989 har staten genoprettet småsøer, moser og overdrev i Rold Skov og Skindbjerg Lund. En række skovarealer er desuden blevet udlagt til naturskov. I kommunens vandløb fjernes samtidig fysiske spærringer, så vandrefisk som ørreder og lampretter får adgang til gydepladserne længere oppe i åerne.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning