Heste græsser på engene ved sydenden af den genskabte Juelstrup Sø. Sammenlagt udgør engområderne den mest udbredte naturtype i Rebild Kommunes åbne land. Ud over ved Juelstrup Sø ligger de fleste ferske enge øst for Støvring og i de store ådale.
.

Langt størstedelen af det åbne land er landbrugsareal. Heden, som tidligere var en vidt udbredt naturtype i Rebild Kommune, er stort set forsvundet, og lynghede findes nu kun som ganske små og isolerede forekomster, størst i Rebild Bakker.

Lysåbne naturtyper som enge, moser, overdrev og heder finder man i dag hovedsagelig på skrænter og lavbund i ådalene. Naturen i de intensivt drevne landbrugsområder er trængt. Etableringen af nye læhegn, vildtagre og –remiser har ikke formået at holde trit med fjernelsen af markskel, læhegn og småplantninger. Våde pletter på marker er drænet, græsarealer er opdyrket, og randpåvirkningen fra markdriften har forringet markskel og småbiotoper som levested. Andre steder i landskabet er det åbne lands natur i bedring. Således genetableres enge og moser i ådalene, ligesom vandløb restaureres, og udtørrede søer genoprettes.

Som i resten af landet trives råvildtet i det åbne land, og ved Gammel Skørping, Nysum, Veggerby og Alstrup Hede er der en høj tæthed af vandhuller, hvor bl.a. spidssnudet frø og stor vandsalamander yngler. Derudover findes nogle af de sidste danske ynglepar af den stærkt truede kirkeugle i Rebild Kommune. Kalkgruberne i Thingbæk i Lindenborg Ådal og Smidie ved Lille Vildmose er overvintringssteder for en stor del af områdets flagermus. Flagermusene har været optalt hvert år igennem flere årtier. I de senere år har antallet i Smidie og Thingbæk Kalkgruber ligget på hhv. 400-650 og 200-500 overvintrende flagermus.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land