Fruesko folder sine karakteristiske, tøffelformede blomster ud i maj og juni. Orkideen hører til blandt landets sjældneste og kan i dag kun findes i Bjergeskov ved Buderupholm i den nordlige del af Rold Skov samt på et enkelt sted vest for Skindbjerg. I Bjergeskov er orkideerne hegnet ind. Alligevel blev flere planter gravet op i 2012 og 2016, og i dag bliver de sjældne orkideer derfor videoovervåget.
.

Der er 12.007 ha skov i Rebild Kommune, hvilket svarer til 19,3 % af kommunens samlede areal. Nåleskovene udgør ca. 58 %, og løvskovene ca. 42 % af det samlede skovareal. Rødgran dominerer i nåleskovene, mens bøg er det mest almindelige træ i løvskovene.

Stormene i henholdsvis 1981, 1999 og 2005 forårsagede omfattende ødelæggelser i især nåletræsbevoksninger, hvilket har ført til en del genplantning. De ældste skove i kommunen er de centrale dele af Rold Skov, Skørpingholme, Skindbjerg Lund og skovene omkring Solbjerg. De udgør resterne af en tidligere sammenhængende skov, som dækkede store dele af Midtog Østhimmerland.

Mange af skovene i Rebild Kommune er meget yngre. Således blev skovarealet forøget betydeligt ved tilplantningen af hederne 1850-1950. Også Folketingets beslutning i 1989 om at fordoble Danmarks skovareal har resulteret i ny skov. Staten har fx anlagt Nørager Skov, mens private lodsejere har tilplantet arealer rundtom i kommunen.

Hovedparten af skovene i Rebild Kommune er privatejede. Staten ejer den centrale del af Rold Skov samt småskovene Skindbjerg Lund og Nørager Skov, mens Rebild Kommune selv ejer 100 ha skov.

Skovene ligger på både kalkbund og morbund, hvilket giver et ret varieret planteliv. Især kalkbunden giver gode forhold for bl.a. orkideer; heriblandt den sjældne fruesko, der har sine eneste danske voksesteder i Rebild Kommune. Også fuglelivet er rigt, og bl.a. hvepsevåge, sortspætte, hedelærke og ravn yngler i flere af skovene. Rold Skov har desuden en stor, oprindelig bestand af kronvildt.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove