De krogede, mangestammede bøge i Troldeskoven sydvest for Rebild Bakker er opstået ved stævning, hvor træerne efter hugst har skudt fra skuddet på ny. Nogle af træerne er mere end 300 år gamle og hører til blandt skovens ældste bøge.
.

Rold Skov er et af Danmarks største skovområder og dækker et areal på ca. 8.500 ha, hvoraf de 5.500 ha ligger i Rebild Kommune. I de centrale dele af Rold Skov kan man stadig genfinde rester af den skov, som engang dækkede store dele af Himmerland.

Da fredskovsforordningen trådte i kraft i 1805, var Rold Skov betydelig mindre, end den er i dag. Det skyldtes bl.a. udskiftning og afståelse af skovarealer til bønderne. Arealerne var kompensation for bøndernes mistede rettigheder til græsning og underskov i de fremtidige fredskovsarealer. Også rydning, tømmerhugst, afgræsning og afbrænding under svenskekrigene i 1600-tallet havde bidraget til at gøre skoven mindre. Siden er skovarealet gradvis blevet udvidet, især ved tilplantning af heder øst for Madum Sø.

Langt størstedelen af Rold Skov ejes af hhv. Lindenborg Gods med ca. 1.870 ha, staten med ca. 1.630 ha, og Nørlundfonden med ca. 1.430 ha. Selv om rødgran- og bøgebevoksningerne dominerer, rummer Rold Skov i kraft af sin størrelse, historie og geologi en bred vifte af skovnatur.

Bøgen er i dag det hyppigste løvtræ. I dele af skoven var det først i 1500- og 1600-tallet, at bøgen fortrængte egen som den dominerende træart. En særlig form af bøgen er de såkaldte »bøgerøller« eller »purker«, som er flerstammede kummerformer af gamle bøge på mager jord. De kan bl.a. ses i Troldeskoven, hvor de sære træer giver skoven et eventyragtigt præg.

Rødgranens historie i Rold Skov er forholdsvis kort. Den blev først plantet i skoven fra begyndelsen af 1800-tallet og erstattede især sidst i 1800-tallet og i løbet af 1900-tallet løvtræer i de ældre dele af skoven.

Den største biologiske mangfoldighed findes i de ældste dele af skoven, i de gamle løvskove og i den mosaik af andre naturtyper, som disse skove indgår i. Skoven er bl.a. voksested for sjældne orkideer som fruesko og rød skovlilje. Rold Skov huser meget store bestande af rovfugle, huldue, hedelærke og rødrygget tornskade. Desuden har den sky og sjældne sorte stork lejlighedsvis gæstet skoven.

Rold Skov indgår i habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt i fuglebeskyttelsesområdet Rold Skov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove