Det centrale Skørping, 2017. Byen ligger i en åben kile i den nordlige del af Rold Skov. Byens butiks- og servicecenter ligger i området nord for Jyllandsgade og øst for Sverriggårdsvej, hvor også butikscenteret Skørping Center ligger. Jernbanestationen ligger på Sverriggårdsvej og har siden 2003 været endestation for Aalborg Nærbane.
.
Skørping bymidte omkring Sverriggårdsvej og Jyllandsgade. Sammen med Skørping Center afgrænser de tre veje byens handelsliv og kulturtilbud i form af biograf og KulturStationen med bl.a. lokalarkiv, bibliotek, kunstudstillinger, koncerter og andre arrangementer.
.

Skørping er beliggende i op til ca. 80 meters højde i et bakket morænelandskab 7 km sydøst for Støvring og 2 km øst for Rebild. Byen er med sine 2.958 indbyggere Rebild Kommunes næststørste og har et areal på 178 ha. Skørping ligger i en åben kile i den nordlige del af Rold Skov-komplekset. Omgivelserne er domineret af skov, bortset fra i retning mod nord til Gammel Skørping, hvor landskabet er en mosaik af dyrkede arealer, småbevoksninger, vandhuller og moser. Skørpingområdet huser kun et enkelt mindre vandløb, Ottrup Mosegrøft.

4 km syd for landsbyen Skørping blev stationen på den jyske længdebane centrum for udviklingen af stationsbyen Skørping med landbrugs- og skovbrugsorienterede virksomheder, der udviklede sig til servicecenter for by og opland og kommunalt centrum i Skørping Kommune frem til 2007.

I bymidten er udfordringen at beskytte og holde liv i stationsmiljøet og byens handelsgade, Jyllandsgade. Kro, hotel og en del butikker er lukket. I stedet er KulturStationen, biograf, antikvarboghandel m.m. blomstret op. En midtbyplan fra 2013 sætter rammerne for udviklingen. Stationsmiljøet er velbevaret, om end påvirket af nedlæggelse af vejoverkørslen ved siden af stationen samt etablering af gangtunnel og elevatortårne. Overkørslen, der var byens hovedfærdselsåre, er i 2014 erstattet af et større vejanlæg med tunnel under jernbanen et par hundrede meter syd for stationen.

Byudviklingen har siden årene omkring 1960 navnlig bestået i udstykninger til parcelhuse i den eneste mulige udviklingsretning, nordpå mod Gammel Skørping, hvor der ikke er fredskov eller Natura 2000-områder. En del af byens villagrunde har trævækst og skovnatur, så byen kan med rette kalde sig »byen i skoven«. I årene 1979-89 blev der etableret og udbygget et butikscenter nord for Jyllandsgade, og i slutningen af 1980'erne et mindre erhvervsområde, Skørping Nord, mellem Skørping og Gammel Skørping. Byvæksten er udfordret af beliggenheden i forhold til natur, landskab og infrastruktur. En større byvækst vil kræve kostbar opgradering af vejforbindelser gennem sårbar skov og landskab.

Skørping er en udpræget pendlerby. Byen rummer et begrænset antal arbejdspladser, herunder privathospital, kommuneskole, ældrecenter, daginstitutioner, enkelte småvirksomheder, apotek, biblioteksfilial, dagligvarebutikker og et mindre antal udvalgsvarebutikker. Mosskovgård syd for byen er hjemsted for Naturstyrelsen Himmerland.

Betydning af bynavnet Skørping

Den ældste kendte kilde til navnet Skørping er fra *1422, hvor formerne Skiørping og Skierping optræder. I senere kilder findes former som Skorpinng (*1454), Skyrping (1461) og Schiørping (1664). Navnet er sammensat af det gammeldanske substantiv *skurp, *skorp, som betyder »ru og ujævn overflade«, og endelsen -ing, som i stednavne angiver, at der er tale om et sted eller område. Det sigter således til et sted med en ru og ujævn overflade.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer