Ravnkilde Skole har med godt 60 elever fordelt på seks klassetrin nogle af kommunens laveste klassekvotienter. I 2012 fusionerede Haverslev og Ravnkilde Skoler til Haverslev-Ravnkilde Skole, men stadig med undervisning på begge matrikler.
.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Rebild Kommune 1970/71 til 2016/17.

.

Figur. De 30-34-åriges højest gennemførte uddannelse i Rebild Kommune og hele landet i 2016.

.

Rebild Kommune har sammen med Aalborg Kommune det højeste uddannelsesniveau i Region Nordjylland og lidt færre sociale problemer end i både regionen og på landsplan. Kriminaliteten er lavere, og gennemsnitsalderen er en smule over landsgennemsnittet.

Uddannelse

I Rebild Kommune har de 30-34-årige et højere uddannelsesniveau end i regionen som helhed. Kun Aalborg Kommune ligger højere inden for Region Nordjylland.

Især for kvinderne har der siden 1991 været et markant fald i andelen af indbyggere, der kun har en grundskoleuddannelse, og andelen af 30-34-årige var i 2016 tæt på landsgennemsnittet (se figur). Andelen med erhvervsuddannelser er kun steget en smule siden 1991, men ligger i 2016 stadig meget højere end på landsplan. Andelen med videregående uddannelser nærmer sig niveauet på landsplan og er højere end for regionen som helhed.

Antallet af folkeskoler i Rebild Kommune er mere end halveret i perioden 1970 til 2017. Alligevel er andelen af elever i folkeskolen næsten uændret og udgjorde 96 % i 2016/17 (se Tabel 1).

Andelen af elever i de frie grundskoler er blandt de laveste i Region Nordjylland. Der var i 2016/17 tre friskoler i kommunen – det samme antal som 30 år før. I 2010 åbnede Sønderup Friskole i det, der før var den kommunale skole i Sønderup. På grund af svigtende elevtal gik friskolen dog konkurs og lukkede i 2014.

Rebild Kommune rummer fem efterskoler. Hertil kommer Rebild Ungdomsskole, der foruden fritidsaktiviteter tilbyder det såkaldte Læringslokomotiv. Det er et intensivt læringsforløb, der indgår i et nationalt projekt for at løfte 7.- og 8.-klasses ikkeuddannelsesparate elever fagligt, socialt og personligt.

Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, der udbyder STX-uddannelsen. Rebild Produktionsskole udbyder foruden kurser på fire forskellige værksteder også erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU).

Der er ingen videregående uddannelsesmuligheder i Rebild Kommune.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2012-16 og voksenbefolkningens sundhed i Rebild Kommune, Region Nordjylland og hele landet 2013.

.

Et nyfødt barn i Rebild Kommune havde 2012-16 en beregnet middellevetid på 80,7 år. Det er lidt mere end gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der i forhold til hele landet en lidt større andel af den voksne befolkning i Rebild Kommune, der oplyser, at de har et godt helbred, og relativt færre, der oplever et dårligt fysisk helbred, et dårligt mentalt helbred eller et højt stressniveau.

Der er kun små forskelle på sundhedsforholdene i Rebild Kommune sammenlignet med resten af Danmark. At lidt flere oplever at have et godt helbred, kan hænge sammen med, at Rebild Kommune relativt set har lidt færre ældre end i Region Nordjylland som helhed.

Antallet af lægebesøg ligger lidt under landsgennemsnittet. I 2016 var der 6,9 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Rebild Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger.

I 2015 havde Rebild Kommune 1.700 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt mindre end gennemsnittet for Region Nordjylland, men større end landsgennemsnittet på 1.610. Rebild Kommune har i 2016 og 2017 givet 14 lokalområder mulighed for at søge penge til »Sundhed for pengene«. Hensigten er at skabe engagement i sundhed og forebyggelse, ved at borgerne i lokalområderne selv bestemmer, hvorledes pengene kan anvendes.

Socialområdet og forsørgelse

Eleverne på Rebild Efterskole var værter ved mountainbikerace for hele landets efterskoler i foråret 2017. Efterskolen har baptistiske rødder, og skolens stifter var medlem af Østhimmerlands Baptistmenighed. Efterskolen tilbyder linjer inden for sport og adventure, herunder mountainbike.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Rebild Kommune lidt mindre end udgiftsbehovet på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 52,7 % for de 0-2-årige og 85,4 % for de 3-5-årige. I begge aldersgrupper er det langt færre end på landsplan.

Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2015 0,6 % af aldersgruppen mod 0,9 % på landsplan. Andelen af børn med forebyggende foranstaltninger udgjorde i 2015 1,5 % af de 0-17-årige, hvilket er en mindre andel end i landet som helhed, hvor andelen udgjorde 3,0 %.

Udgifterne til forsørgelse pr. indbygger i alderen 17-64 år i Rebild Kommune er i modsætning til de fleste andre kommuner i Region Nordjylland relativt lave. I 2017 var udgifterne til forsørgelse pr. 17-64-årig i Rebild Kommune 18 % under gennemsnittet for landets kommuner.

I 2015 modtog 12,1 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Andelen er faldet markant siden 2010 og følger niveauet for hele landet. Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er blevet gradvis mindre gennem en årrække og var i 2016 faldet til 4,4 %. På landsplan var det 3,8 % i 2016.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Rebild Kommune er væsentligt mindre end i Region Nordjylland og i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,3 personer pr. 1.000 indbyggere i Rebild Kommune. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Både når det gælder voldsforbrydelser og indbrud og tyveri, ligger Rebild Kommune lavere end både Region Nordjylland som helhed og landet som helhed. I Rebild blev der i 2016 rejst sigtelse mod 1,8 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri. I hele landet var det 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om Samfund og erhverv i Rebild Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg