Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302546
Sted- og lokalitetsnummer
030714-30
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Boplads med bevaret skaldynge. Fredningen omfatter en polygon med et areal på 0,56 ha, som afgrænses af 6 skelsten i granit, jf. kortskitse. Formålet med fredningen er at bevare køkkenmøddingen i fysisk, kemisk og biologisk uforstyrret stand for eftertiden. Arealet drives som åben løvskov. Der må hverken tilføres miljøfremmede stoffer eller placeres affald, grenbunker, brændestakke, fodringsanlæg, skure e.l. på arealet. Kørsel er kun tilladt i det omfang, den ikke forvolder slidskader eller trykker varige hjulspor. Enhver form for forstyrrelse af jordlagene forbydes, herunder gravning, grubning, pløjning, harvning og optrækning af stød. Fredningen hindrer ikke pleje af området. Skånsom plantning med spade samt arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser kan foretages efter forudgående tilladelse fra Kulturarvs- styrelsen.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Kjøkkenmødding. En V.- Ø. 6' lang og N.- S. 3' bred Strækning undersøgtes, den største Tykkelse udgjorde 2 1/4'. En Mængde Skaller af Østers og Kruskop, endel Skaller af Blaamusling og enkelte Sneglehuse, enkelte, tildels spaltede Dyreknokler laa navnlig paa Bunden, som bestaar af fint Sand, en Hjortetaksende, et Stk. af en Benpren, enkelte Fiskeknokler, Trækul samt, paa Bunden, ildskjørnede Granitstene.
1891
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidA 51215 (W. 75): Fladehugget dolk købt af E.W. 1918. A 51216 (W. 76): Fund fra skaldynge 1918. A 51219 (W. 82): Mange redskaber fra skaldynge, udgravet 1918. A 51240 (W.291): Et tildannet kærneredskab opsamlet 1920.
1982
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1998
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links