Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsmindet set fra sydøst
.
Foto
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341136
Sted- og lokalitetsnummer
080713-85
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Skanse Skansen består af en nordlig og en sydlig vold, adskilt af en ca. 6-7 m bred og ca. 15 m lang sænkning af et par meters dybde. Den søndre vold hæver sig kun svagt over det omliggen- de terræn, medens den nordre fremtræder som kronen på en na- turlig 8-10 m høj skråning, der hæver sig op fra et engdrag. Skansen, der er bevokset med krat og træer, ligger vestligst på Hindsgavls odde. Grænsen for det fredede areal følger i vest Lille Bælt, i syd voldens fod, i øst en linje 20 m fra kystskrænten og i nord en linje 5 m fra midten af den nordlige vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Fjernelse af bevoksning er til- ladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, der er ret vanskelig at erkende, men ses som en dyb nedgravning tæt ved klinten. Skansen er meget stærkt tilgroet med tæt krat, samt en del ældre træer. Der ses en del slidspor fra de besøgende, som går på yderste del af skansen ud mod klinten. Der sker fortsat en del skred fra skansen, ned ad klinten. Fra et tidligere stormfald ses der på skansen en del store rodvæltere. Forefandtes i øvrigt som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Mål: 2x15x7 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links