Informationstavle
.
Vasevej til fortidsmindet, set fra øst
.
Fortidsminde set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341133
Sted- og lokalitetsnummer
080713-29
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Hindsgavl voldsted. Voldstedet består af en oval ca. 15 m høj banke, hvis top- flade måler ca. 85 x 70 m. Mod vest rejser banken sig stejlt over stranden; til de andre sider omgives den af en ca. 5-8 m bred, vandfyldt grav. Umiddelbart syd for banken findes en lav hævning ca. 50 x 50 m, hvor ladegården har ligget. Herfra fører en ca. 200 m lang ca. 6-8 m bred og ca 0,5-1 m høj vejvase i en bred bue over engen til det faste land mod øst. På borgbanken er bevaret enkelte bygningsrester; syd- ligst på bankens topflade er en kampestenssyld fra et ca. 20 x 7 m stort hus, og ved bankens sydlige fod er der en rest munkestensmurværk muligvis fra en bropille. Bankens stejle sider er tæt bevokset med træer og buske, og på top- fladen vokser spredte træer. Ladegårdsbanken er græsklædt. Voldstedet ligger i et engdrag ved Lille Bælt ca. 400 m vestnordvest for det nuværende Hindsgavl slot. Fredningen omfatter banken med foranliggende grav, ladegårds- plateauet mod syd samt den over engen førende vejvase. Fred- ningsgrænsen går i vest langs Lille Bælt, i nord og øst langs gravens ydre overkant og i syd langs foden af ladegårdspla- teauet. Vejvasen er fredet i hele dens længde og i en bredde af 10 m, således at grænsen i nord og syd lægges i en afstand af 5 m fra vejvasens midte. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller til- dækning ruinerne må kun ske efter rigsantikvarens anvisninger. Fjernelse af bevoksning er tilladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1942
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 2075: Christoffer II og Erik Menved. Fundet ved undersøgelser på Hindsgavl.
1943
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1943
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 2104: Chr. II, 4-skilling 1535. Fundet ved undersøgelser foretaget for Nationalmuseet II.
1945
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1972
Uspecificeret museal aktivitet - Odense Bys Museer
1974
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 4034: Fr. II, skilling 1583. Fundet på Gammel Slot borgbanke. Dep. i Middelfart Museum.
1975
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 3349: 2 stk. Christoffer II samt beslag eller knap. Stammer fra Hindsgavl-udgravningerne i 1943 (NM II j.nr. 99/43).
1983
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Odense Bys Museer
1983
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1984
Anden transaktion om genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceFra Nationalmuseets udgravninger på Hindsgavl borgbanke under 2. verdenskrig er følgende 24 inventarnumre deponeret på Middelfart Museum. D13243: endeplade af ben til kniv eller dolk. D1634/1974: hage af jern til klinkefald. D1639/1974: jernnøgle. D1641/1974: 2 hængelåse af jern. D1648/1974: økse af jern. D1649/1974: bundskår af stentøj. D1663/1974: kobberspænde. D1664/1974: 5 hvæssesten. D1666/1974: trekantet hængelås af jern. D1668/1974: armbrøstbolt af jern. D1668/1974: armbrøstbolt af jern. D1670/1974: hammer af jern. D1672/1974: armbrøstaftrækker af jern. D1675/1974: fragm. af kakel. D1678/1974: randskår med stjert af brændt ler. D1680/1974:fragm. af stjertpande af brændt ler. D1702/1974:sideskår af stentøj. D1704/1974 : 2 flaskebunde af glas. D1717/1974: pottekakel af brændt ler. D1718/1974:greb af jern. D1734/1974: træskål. D1745/1974:spisebrik af træ. D1757/1974: 12 fragm. af kridtpiber. D1770/1974: 7 side- og 1 randskår fra gryde af brændt ler.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet fremtræder som beskrevet i fredningen, med en ca. 15 m høj banke omgivet af en tør grav, hvori ses gravet en bred grøft, der er vandfyldt. Voldstedet er let tilgængeligt med en adgangsvej fra skovkanten ind over engarealet. Borgbanken er på skrænterne tæt tilgroet med krat, buske og træer. Skrænten mod vandsiden i sydvest er medtaget ved nedskridning, og det ses tydeligt at publikum graver i skræntens kulturlag i form af teglstumper m.m. Skrænten her imod sydvest er delvis tilgroet med buskads, der er medvirkende til at holde på jorden, hvorfor dette ikke bør fjernes i forbindelse med en eventuel pleje af borgbanken. På skrænterne ses endvidere flere steder slidspor, efter de mange besøgende. Borgbankens affladede top er græsklædt, og afgræsses af får, og fremtræder pænt og velplejet, med enkelte buske og træer. Mål: Ingen mål angivet. Afmærkning: Skilte. ** Seværdighedsforklaring ** Borgen er tilgængelig for publikum, og der er opsat skiltning. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1992
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Der er nyligt foretaget en tiltraengt rydning på borgbanken. en ny kystsikring er ligeledes etableret
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links