Fortidsmindet set fra nordvest
.
Sydlige grav set fra vest
.
Fortidsminde set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341134
Sted- og lokalitetsnummer
080714-39
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1699 e.Kr.)

Original fredningstekst

Svenskebatteri Skansen, kaldet "Svenskebatteri", består af et stjerneformet voldanlæg med foranliggende tør grav. I øst-vestlig retning måler anlægget ca. 75 m, i nord-sydlig retning ca. 50 m. Voldens højde over gravens bund varierer fra ca. 2,5 til 3,5 m; mod nordøst, hvor graven går over i en naturlig kløft, når forskellen dog ca. 5-6 m. Mod nord er en del af skansen skredet i havet. Voldstedet, der er bevokset med tæt krat og enkelte træer, ligger på Fænø's nordspids, Skansehagen. Fredningsgrænsen går i nord langs kystskrænten, medens den i øst, syd og vest følger gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSvenskebatteri. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, i særdeles velbevaret stand, dog med begyndende nedskridning i den nordlige skrænt. I vandkanten lå en del træer der var væltet ned fra skrænten, men disse virkede som en slags kystsikring. Mål: 3,5x75x50 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2001
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links