vestre skanse vestlige voldgrav set fra nord
.
Vestre skanse banken set fra syd
.
vestre skanse mellemste voldgrav set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380922
Sted- og lokalitetsnummer
200202-89
Anlæg
Skanse, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** ”Nordborgen – Vestre skanseanlæg”. Et omtrent 5-sidet anlæg, ca. 25 x 25 m stort, omgivet af en svagt markeret vold. Mod Ø, den stejle skrænt dybt ned til Tørning Å, og mod landsiden i V , dækket af 2 dybe grave med vold imellem som forløber omtrent N–S.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.02.02-89. Tørning. Hammelev S. Gram Herred. Foruden det paa Chr. Ax. Jensens Plan af Tørning Voldsted viste Anlæg findes et Forværk, eller Angrebs-værk!, Nord for Voldstedsanlægget, skilt derfra ved Mølledammens nuværende Leje og den Lavning Øst derfor. Forværker, der ligger dels i Statsskov og vist dels i Møllerens Skov, strækker sig paa Begge Sider af Vejen fra Møllen nordpaa. K. Uldall, Sept. 1921.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1075/69. Sb 20.02.02-89. Øverst på de høje sydvendte brinker mod engdraget nord for Tørning Voldsted findes i åben løvskov to "skanser" henholdsvis 80 meter vest og 80 meter øst for landevejen Tørning-Styding. Den vestre skanse ligger i Sandkule skov, art.nr. 167 af Gl. Ladegaard, Hammelev sogn, som tilhører statsskovvæsnet, hvis betegnelse er: skovafdeling 100 i Sandkule skov under Pamhule skovpart, Haderslev Skovdistrikt. Den østre skanse ligger på art. nr. 4 af Hammelev, Hammelev sogn, der tilhører gårdejer Andreas Iversen, Tørning Mølle. Vestre skanse synes at være af rektangulær form, den østre nærmets halvkredsformet, begge åbner sig mod syd, hvilket ikke bestyrker den gængse opfattelse af dem som modskanser fra en belejring af Tørning. Iøvrigt tør jeg ikke indlade mig på at give en beskrivelse af anlæggene, eftersom jeg finder dem yderst forvirrende. Dette skyldes især, at terrænet begge steder præges af dybe slugter (og volde?), som løber i retning nord-syd. Kun en omhyggelig koteopmåling kan bibringe overblik over forholdene. ... [Fortsætter] Besøgt den 7. november 1968. Olaf Olsen Vedlagt sagen: Korresp. af d. 18/11 1968 ml. Olaf Olsen, og N02.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHAM-sb. 86-87: Skanse i skoven nord for Tørning Slot. [ HAM-sb. 86: Skanse i skoven nord for Tørning Slot, øst for vejen. HAM-sb. 87: Skanse i skoven nord for Tørning Slot, vest for vejen].
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceØ. og V. for Mølleaaen, paa begge Sider af Vejen nordefter ligger i Skoven to halvrunde Forskansninger med tørre Grave og lave Volde, ved hvert af de to Anlæg findes en lille rundet Udbygning. Begge Voldene synes at vende Front mod Slottet og er maaske Levninger af Erik af Pommerns Bulværker.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links