Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38095
Sted- og lokalitetsnummer
200202-17
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl.Ladegård, art.nr.1: Tørning voldsted Den på ejendommen beliggende del af Tørning voldsted, der består af den sydøstligste del af voldstedets hovedbanke, i syd og øst ledsa- get af en 3-5 m bred tør voldgrav, der i øst følges af en ca. 10 m bred og indtil 3 m høj ydervold, som i syd slutter sig til en i øst- vest orienteret forborg, hvoraf et område på 70 x 40 m ligger på ejendommen. Syd for forborgen ligger en ca. 15 m bred og indtil 5 m dyb ydergrav. Voldstedet er bevokset med løvskov. Grænsen for det fredede areal følger i vest og nord ejendommens skel mod art.nr.172 af Gl. Ladegård, i øst ydervoldens ydre fod og der- efter den søndre forborgs østre fod, i syd ydergravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at foretage beplantning med løvtræer i samme omfang som hidtil. Beplantning herudover må ikke finde. sted. Gl.Ladegård, art.nr.172: Den på ejendommen beliggende del af Tørning voldsted, der består af en ca. 160 x 100 m stor og indtil 10 m høj hovedbanke, der er orien- teret i nordvest-sydøst. I vest, adskilt ved vejen Hammelev-Ladegård, knytter der sig til hovedbanken en ca. 20 x 40 m stor og indtil 5 m høj vold orienteret nordvest-sydøst og i syd, ligeledes vest for vejen en noget udjævnet forborg, af hvilken den på ejendommen belig- gende del måler ca. 35 x 80 m. I syd ledsages forborgen vest for vejen af en ca. 80 m lang og 10 m bred stærkt udjævnet grav. Sydligt på hovedbanken er der i retning sydvest-nordøst indskåret en 10-15 m bred og indtil 4 m dyb voldgrav, der udskiller den sydligste del af banken som en indre forborg. Graven, hvis nordøstlige del er noget udjævnet, brydes midt på af en ca. 8 m bred dæmning. Nord for graven hæver et parti på ca. 80 x 40 m af hovedbanken sig med stejle skræn- ter ca. 3 m over den øvrige del af voldstedet, og på den nordvestre del af det hævede areal findes yderligere en forhøjning, ca. 2,5 m høj, mod syd afgrænset af en kampestensmur, hvoraf kernen er beva- ret. Den store banke indgår i gårdens haveanlæg, idet der dog på sydhjørnet er opført et mindre beboelseshus. Volden vest for vejen er beplantet med løvtræer og forborgen og ydergraven i syd henlig- ger i græs. Banker, volde og grave er fredede, idet fredningsgrænsen i nordøst og nord lægges langs foden af hovedbankens skråning, i vest langs stuehusets østside, hvor den følger en linie, som fra bankens stejle fod fører tværs over vejen og går langs foden af ydervoldens nord-, vest- og sydside, hvorefter den følger vejen mod sydøst til den søndre forborg, hvis fod grænsen følger i nord og vest for i syd at følge den ydre voldgravs yderkant til skellet mod art.nr.1 af Gl.Ladegård, der danner østgrænsen for det på art.nr.172 fredede areal. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning udover genbeplantning med løvtræer på volden vest for vejen må ikke finde sted. På den store banke er almindelig have- drift dog tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat dette ikke medfører indgreb under muldlaget eller niveauændringer.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links