Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302540
Sted- og lokalitetsnummer
030714-47
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse ved Bognæs. Resterne af et forsvarsværk, der består af en aflang banke, der måler ca. 17 x 30 m. ved grunden, og som står med ca. 3-4 m. høje stejle skråninger. I øst og syd er banken omgivet af en delvis vandfyldt grav. Ved ydersiden af den østre grav er et brohovede dannet af store marksten. Banken er tæt bevokset med vilde roser. Fredningen omfatter banken, gravene og brohovedet.Frednings- grænsen forløber i vest og nord langs bankens fod, i syd og øst langs gravens ydre overkant, i øst dog således at brohovedet indgår i det fredede areal. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Oprensning af graven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLevning af en Skandse, kortlagt paa et Kort af 1790 over Hørbygaards Gods.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. Banken måler ca 3,5x28x10 m i VSV-ØNØ'lig retning, mod S og SØ er en grav delvist tilgroet med siv, selve banken er tæt tilgroet med bl.a. vildroser, hvad der gør beskrivelsen vanskelig, mål inkl. voldgrav og brohoved ca 30x17 m. Banken har dybe, nogle steder uregelmæssige sider. Der ligger enkelte, flere ret tilgroede marksten i kanten af anlægget og der ligger en dynge gamle hegnspæle ca 2 m S for voldgraven, fleste ret rådne og tilgroede. Mod SØ er voldgraven vandfyldt og brohovedet anes gennem bevoksning som et leje af mellemstore rundede sten (marksten). De fleste sten er tilgroede med græs, siv og buskads. I banken ses en større rævegrav. Jeg har ikke bedt ejer fjerne sten, da det kræver en faglig viden - ej heller hegnspæle, da de vil forsvinde. Anlægget ligger ca 80 m fra markvej og 250 m fra offentlig vej, ret lavt på grænsen mellem ager og strandeng. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre skanse/volddsted nær strandeng ved udløb af Holbæk fjord.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links