De 30‑34-åriges højest gennemførte uddannelse i Allerød Kommune og hele landet i 2017.
.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Allerød Kommune 1970/71 til 2016/17.

.
Blovstrød Skole.
.
Allerød Privatskole.
.

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Allerød Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Allerød Kommune har et højt uddannelsesniveau, flere end på landsplan vurderer deres helbred som godt, og færre er offentligt forsørgede end i regionen og landet som helhed. Antallet af straffelovsovertrædelser er på niveau med hele landet.

Uddannelse

Allerød er en kommune med mange højtuddannede. I 2017 havde 28,8 % af de 30‑34-årige en lang videregående uddannelse. Det tal er noget højere end landsgennemsnittet. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er som landsgennemsnittet.

Ser man på udviklingen siden 1991, er der sket et fald i andelen af personer, som udelukkende har en grundskoleuddannelse. Faldet er særlig markant for kvinderne: I 1991 havde 22 % kun en grundskoleuddannelse, og i 2017 var det 7 %. Hos mændene er der i samme periode kun sket et fald fra 16 % til 15 %.

Den største bevægelse ses i andelen af kvinder med en lang videregående uddannelse. Den er steget fra 7 % i 1991 til 32 % i 2017. Dermed overgik kvinderne mændene, der i samme periode bevægede sig fra 17 % til 25 %.

Grundskoleuddannelse

Indtil 2016 havde Allerød Kommune seks kommunale grundskoler: Lynge Skole og Blovstrød Skole i yderområderne af kommunen og tæt på hinanden, og i Lillerød Engholmskolen, Ravnsholtskolen, Lillerød Skole og Skovvangskolen.

Efter en analyse i 2010 besluttede kommunen at indføre flydende skoledistrikter, hvor formålet er at fylde klasserne op. I 2016 vedtog byrådet at sammenlægge de fire skoler i selve Lillerød til to administrative enheder med virkning fra skoleåret 2016‑17. I 2018 består Lillevangskolen af afdelingerne Skovvang og Lillerød, og Kratbjergskolen består af afdelingerne Engholm og Ravnsholt. Afdelingerne ligger på de samme lokaliteter som tidligere. I kommunen ligger også privatskolen Allerød Privatskole samt specialskolerne Maglebjergskolen og Kongevejsskolen.

I november 2017 begyndte diskussioner om en ny skolestruktur. Efter en høringsperiode vedtog byrådet, at Kongevejsskolen fra august 2018 skulle være en afdeling af Kratbjergskolen. Kommunen har indgået et samarbejde med Hillerød Kommune om 10. klasse, der bliver udbudt i Hillerød.

Sundhed

Et nyfødt barn i Allerød Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 82,8 år. Det er to år mere end gennemsnittet for Region Hovedstaden (se Tabel 2). Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en lidt mindre andel af den voksne befolkning i kommunen end i Region Hovedstaden som helhed, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Ligeledes oplever færre i kommunen end i hele regionen og på landsplan at have et dårligt mentalt helbred eller stress.

Andelen med risikosundhedsvaner såsom daglig rygning og usundt kostmønster er også mindre i kommunen end i regionen som helhed. Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2017 ikke ramt Allerød Kommune i særlig grad. Kommunen havde 1.678 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er tæt på landsgennemsnittet på 1.614 tilmeldte. 63 % af de praktiserende læger i Allerød Kommune havde dog i 2017 lukket for tilgang.

Socialområdet og forsørgelse

Udgiftsbehovet på det sociale område i Allerød Kommune er lidt mindre end på landsplan og i Region Hovedstaden som helhed.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 69 % for de 0‑2-årige og 83 % for de 3‑5-årige. Blandt de yngste børn var andelen lidt større, og for de 3‑5-årige børn var andelen lidt mindre end i landet som helhed.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i 2017 var i Allerød Kommune ca. 50 % mindre end gennemsnittet for landets kommuner. Tallet dækker borgere i alderen 17‑64 år.

Kommunens nettoudgifter til ældreområdet udgjorde 31.947 kr. pr. person over 65 år, hvilket var ca. 23 % under landsgennemsnittet (2017).

I 2016 modtog 6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det var noget færre end på landsplan (11 %) og noget færre end i Region Hovedstaden som helhed (12 %). Ligesom på landsplan er andelen af ældre med fast hjemmehjælp i kommunen faldet siden 2008.

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er ligeledes blevet lidt mindre gennem en årrække og ligger næsten på niveau med resten af landet.

Kriminalitet

Niveauet af straffelovsovertrædelser i Allerød Kommune er på niveau med Region Hovedstaden og landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af straffeloven mod 17,4 personer pr. 1.000 indbyggere, mens det i Region Hovedstaden som helhed var 16,7 personer pr. 1.000 indbyggere. Når det gælder voldsforbrydelser, blev der rejst sigtelse mod 2,6 personer pr. 1.000 indbyggere. I Region Hovedstaden som helhed var det 2,2 personer pr. 1.000 indbyggere. Når det gælder indbrud og tyveri, er niveauet i kommunen lidt lavere end i regionen som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg