Faktaboks

Areal
67,5 km²
Højeste punkt
80,5 m.o.h.
Kystlinje
0 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Hillerød
Antal sogne
5
Befolkningsudvikling
7.057 personer (1950), 21.290 personer (1980), 24.942 personer (2017)
Befolkningstæthed i kommunen
370 personer/km² (2017)
Befolkningstæthed i Danmark
134 personer/km² (2017)
Gennemsnitsalder i kommunen
42,1 år (2017)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,4 år (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
351.746 kr. (2016)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
271.263 kr. (2016)
Hjemmeside

alleroed.dk

Allerød Kommunes logo.

.

Kort over Allerød Kommune.

.

Den romanske Uggeløse Kirke, som ligger markant på en bakketop i byens vestlige del, har til alle tider været synlig på lang afstand. I århundredernes løb er kirken blevet forsynet med flere tilbygninger, heriblandt tårnet.

.

Allerød Kommune ligger i Nordsjælland omkring den gamle kongevej fra 1500-tallet, der løb fra København til Frederiksborg Slot i Hillerød. Kommunen er en forstads- og pendlerkommune og er tæt knyttet til det storkøbenhavnske område.

Landskabet er præget af den sidste istids is og smeltevand, der skabte en hedeslette opbygget af sand og grus i den centrale og vestlige del af kommunen – lagene ses tydeligt ved de gamle grusgrave ved Nymølle – og en række tunneldale syd for Lynge og Uggeløse, hvoraf den største er Mølleådalen. I den centrale og østlige del af kommunen er landskabet et småbakket dødislandskab med talrige vand- og mosehuller og med fladtoppede issøbakker, især omkring Lillerød og Vassingerød.

Fra kommunens oldtid stammer en række fund af både bopladser og grave fra yngre stenalder, herunder storstensgravene ved Tokkekøb Hegn. Der er ikke gjort så mange fund fra bronzealderen, men gamle kort med flere, nu fjernede, bronzealdergravhøje dokumenterer aktivitet. Kommunens areal var formentlig mere sparsomt beboet i løbet af germansk jernalder og vikingetid, hvor store dele af området sprang i skov. Bebyggelserne i middelalderen er sket i takt med skovrydningen i 1100- og 1200-tallet, hvilket bl.a. ses i, at flere stednavne ender på »-rød« (rydning). Kommunen var dog allerede i 1100-tallet inddelt i sognene Blovstrød, Lillerød, Lynge og Uggeløse med tilhørende kirker.

Kommunen har ikke haft egentlige herregårde, men der er levn efter to større middelalderborge: ruinen efter Bastruptårnet, med 6 m tykke mure, som tyder på, at Allerød var et interesseområde for den militære elite i middelalderen, og Borre Voldsted, der sættes i forbindelse med den magtfulde Hvideslægt.

I 1500- og 1600-tallet var indbyggertallet i den nuværende Allerød Kommune formodentlig stagnerende eller svagt stigende og nåede ved folketællingen i 1787 op på 2.093 indbyggere. I slutningen af 1800-tallet tog udviklingen dog fart, da de første industrivirksomheder skød op, herunder Blovstrød og Allerød Teglværker, der blev anlagt i tilknytning til den nyåbnede Nordbane mellem København og Hillerød. Industrivirksomhederne fra 1800-tallet forblev dominerende et godt stykke op i 1900-tallet, hvor industri og serviceerhverv gik frem, samtidig med at befolkningstallet voksede markant fra 4.753 i 1921 til 15.048 i 1970. Væksten var særlig stor i Lillerød.

Allerød Kommune opstod ved Kommunalreformen i 1970, hvor Lillerød Sognekommune blev slået sammen med det meste af Lynge-Uggeløse Sognekommune og den vestlige halvdel af Blovstrød Sognekommune. Mindre områder af Hillerød Kommune blev indlemmet i 1972 og skabte det areal, som i dag udgør Allerød Kommune. Kommunen blev med Strukturreformen i 2007 del af Region Hovedstaden. De største byer er Lillerød, Lynge og Blovstrød. Hovedbyen Lillerød er dog uden sammenligning Allerød Kommunes største by: Her bor to tredjedele af kommunens i alt 24.942 indbyggere.

Politisk er kommunen domineret af de borgerlige partier. Kun Venstre og Det Konservative Folkeparti har siden 1970 haft borgmesterposten. Kommunen rummer en række højteknologiske virksomheder, og den store producent af høreapparater Widex har sit globale hovedsæde her. Indkomst- og uddannelsesniveauet er højt, og den gennemsnitlige levealder er ca. to år højere end på landsplan.

Allerød Kommune har et særdeles varieret landskab. I den nordlige del dominerer landbruget med åbne marker, mens skovene, der dækker en fjerdedel af arealet, især findes i den østlige del af kommunen. Ved Sjælsø, Buresø og Bastrup Sø er der større udyrkede områder. Mange af deferske vådområder er fredede, bl.a. Mølleådalen, Børstingerød Mose, Kattehale Mose og Sortemose i Tokkekøb Hegn. Det største fredede område er det 503 ha store Høvelte, Sjælsø-Sandholm Øvelsesterræn. Friluftsinteresserede kan nyde de afmærkede vandre-, cykel- og ridestier i området, og mountainbikere kan prøve Danmarks længste singletrack, Kongeruten, der går gennem Tokkekøb Hegn.

Allerød Kommunes store kulturinstitution er teateret Mungo Park. I 1985 fik teateret Dr. Dante egne lokaler i en nedlagt møbelbutik, og da »Danterne« flyttede til København i 1992, overtog Mungo Park lokalerne og har siden har skabt en række skæve forestillinger.

Der er stor tradition for kunsthåndværk og design i kommunen, og pottemageriet har særlig lange traditioner. I 1971 blev foreningen Nordsjællandske Keramikere stiftet. Endnu mere kendt er dog møbelfirmaet Fritz Hansen i Lillerød, der i 1930’erne indledte samarbejder med møbelarkitekter som Kaare Klint og Arne Jacobsen og bidrog til at sætte dansk møbeldesign på verdenskortet. Også PP Møbler, grundlagt i 1953, er verdenskendt for møbler af høj håndværksmæssig kvalitet, bl.a. af Hans J. Wegner. I litteraturen er kommunen blevet kendt viden om gennem Jussi Adler-Olsens krimiserie om Carl Mørck og Afdeling Q.

Stednavnets betydning

Det ældste belæg på navnet Allerød er fra 1260 i formen Alryth. Yngre former er fx 1346 Alruth, 1539 Alrød og 1585 Allerød. Forleddet er træbetegnelsen al »elletræ«. Efterleddet er det gammeldanske substantiv ruth »rydning«, der i det ældste belæg optræder i en omlydt form. I nordsjællandske stednavne udvikles efterleddet ruth til skriftformen rød. Navnet betyder »rydningen med elletræer«.

Kommunevåben

Allerøds kommunevåben.

.

Våbenets motiv illustrerer Allerød Kommunes navn, idet de tre stubbe skal anskueliggøre en rydning i skoven, hvilket endelsen -rød i Allerød betyder. Våbenet blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 12. marts 1976. Det er tegnet af Claus Achton Friis og udarbejdet af Paul Warming.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt tre guld stubbe.

Natur og landskab

Bastrup Sø.

.

I dag kan mørk pletvinge igen opleves i Børstingerød Mose, hvor den flyver fra midt i juni til først i juli.

.

Under de gule rapsmarker langs Kollerødvej ligger den jævne til let bølgende moræneflade, som karakteriserer området omkring Kollerød.

.

Allerød er en naturrig kommune med et stort skovareal, enkelte store søer samt flere moser og overdrev. Landskabet blev dannet under sidste istid og fremstår i dag som et småkuperet dødislandskab. I dødisen, som blev efterladt, da de store gletsjere trak sig tilbage, lå der mange små søer. Med tiden blev søerne fyldt med sand og ler, og da dødisen efterhånden smeltede, stod sandet og leret tilbage som fladtoppede issøbakker. Bakkernes issøler er siden blev indvundet og udnyttet i teglværksindustrien, hvis omfang tydeligt kommer til udtryk ved de mange teglværker, som opstod i kommunen. Siden er mange grus- og lergrave blevet nedlagt, og med tiden har de udviklet sig til åbne naturområder.

Allerødtid er en internationalt kendt geologisk periode, som har sit navn fra Allerød Teglværks lergrav, hvor perioden første gang blev påvist. Den var en varm periode under sidste istid og strakte sig fra for 13.900 til 12.600 år siden. Perioden blev opdaget, da man under gravning af issøler fandt et gytjelag, som indeholdt rester af varmekrævende dyre- og plantearter. Mølleådalen i den sydlige del af kommunen er en tunneldal, som også blev dannet under sidste istid.

Skovene ligger især i den østlige bakkede del, hvor Ravnsholt og Tokkekøb Hegn udgør de største sammenhængende skovområder. I denne del af kommunen ligger også de to moser Børstingerød Mose og Kattehale Mose, som begge har et rigt dyre- og planteliv, der bl.a. omfatter to af landets tre fredede guldsmedearter: stor kærguldsmed og grøn mosaikguldsmed. Desuden blev dagsommerfuglen mørk pletvinge udsat i Børstingerød Mose i 2013. Den blev sidst set i Danmark i 1982, men har i dag en mindre bestand i mosen.

Kommunens to største søer er langsøerne Bastrup Sø og Burresø. På den nordlige bred af Bastrup Sø ligger det ca. 900 år gamle Bastruptårn, på hvis mure man kan finde den sjældne, fredede bregne murrude.

Den varierede natur gør kommunen til et populært udflugtsmål, og i skovene og flere andre af kommunens naturområder er der anlagt vandre-, cykel- og ridestier samt frie teltpladser og bålpladser. Badesteder findes ved både Buresø og Bastrup Sø.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Allerød Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Allerød Kommune.

.

Ruinen af Bastruptårnet.

.

På dette foto fra 1952 ses det omfattende anlæg Allerød Teglværk; i baggrunden th. ses Blovstrød Teglværk med de karakteristiske høje skorstene.

.

De ældste spor af menneskets tilstedeværelse er nogle få løsfundne økser fra ældre stenalder. Først i begyndelsen af yngre stenalder dukker der egentlige bopladser og huse op, men ca. 3000 f.Kr. synes bosættelsen i området at ophøre. Der er gjort meget få fund af bopladser fra bronzealderen, men det er ikke et udtryk for, at området lå øde hen, idet der tidligere lå mange gravhøje i landskabet, som vidnede om menneskets tilstedeværelse. Der er også gjort forholdsvis få jernalderfund, men fundene tyder på, at bebyggelsen voksede i størrelse, og at der var koncentreret betydelig velstand hos de førende slægter. I jernalderens sidste århundreder synes området igen at blive affolket.

I tidlig middelalder indledtes der på ny bosættelse, og store arealer blev ryddet for skov. Landbruget var hovederhvervet, og hvor først korndyrkning var dominerende, blev det i senmiddelalderen mere differentieret med dyrehold. Bastruptårnet fra ca. år 1100 indikerer, at området havde den militære elites bevågenhed. Den sorte død i midten af 1300-tallet ramte også dette område, hvor de mange dødsfald satte en stopper for stormændenes hidtidige stordriftsform. I stedet gav det mulighed for, at tidligere jordløse landarbejdere nu kunne blive gårdejere.

I 1700-tallet kom der en mere stabil befolkningsvækst. Udskiftningen foregik især som blokudskiftning og medførte oprettelsen af et stort antal husmandsbrug. Gennem udstykning i 1800-tallet skete en yderligere forøgelse af antallet af huse.

Åbningen af Nordbanen i 1864 fik betydning for områdets erhvervsudvikling, og fra 1860’erne åbnede en række industrivirksomheder, bl.a. teglværker, i kommunen. Eneste station på Nordbanen i kommunen var Lillerød Station (fra 1952: Allerød Station), og først efter århundredeskiftet begyndte byudvikling i Lillerød. I 1954 lukkede Slangerupbanens strækning mellem Farum og Slangerup og dermed også de stationer på banen, der lå i kommunen. Mens den vestlige del af kommunen omkring Lynge og Uggeløse på den baggrund stagnerede, fortsatte den østlige del sin markante udvidelse i og omkring Lillerød, og bl.a. blev Lynge Overdrev syd for Lillerød bebygget. S-togsforbindelsen og Hillerødmotorvejen kom til Allerød Kommune i 1960’erne og 1970’erne, og en række nye virksomheder flyttede til kommunen, mens flere ældre virksomheder som teglværkerne lukkede.

Læs videre om

Byer

Befolkning og areal i Allerød Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2017). I Allerød Kommune er der i alt 31 indbyggere, der er registreret som bosat i byer, der hovedsagelig ligger i en nabokommune. Hvis disse indbyggere er bosat i bebyggelser på under 200 indbyggere, er de ikke listet i tabellen, men medregnet i byernes og kommunens totale befolkning.

.

Allerød Kommune har foruden hovedbyen Lillerød to større byer, Lynge og Blovstrød. Helt små er Nymølle og Vassingerød, hvor villaområderne ligger op ad et stort erhvervskvarter øst for Lynge, samt Kollerød i nord. Kommunen gennemskæres af den gamle kongevej fra 1500-tallet, der løb fra København til Frederiksborg Slot.

Urbaniseringen i kommunen er en konsekvens af den storkøbenhavnske Fingerplan fra 1947, som foreskrev, at regionens fremtidige byvækst mest hensigtsmæssigt kunne foregå i »fingre«, dvs. radiale transportkorridorer, hvorved det åbne land mellem fingrene kunne tjene rekreative formål som grønne kiler. Kommunen gennemskæres af Hillerødfingeren, men omfatter desuden grønne kiler.

I perioden 2007‑17 har kommunen haft en befolkningsvækst på ca. 6 %, og denne er hovedsagelig foregået i Lillerød, som er helt dominerende med to tredjedele af kommunens befolkning. Når arealet mellem Lillerød og Blovstrød ifølge kommuneplanen er bebygget, vil mere end tre fjerdedele af befolkningen bo i hovedbyen.

Læs videre om

Kultur

I 2018 opførte Mungo Park forestillingen Manning er fri.

.

Kirkehavegaard har siden 1993 dannet rammen om bl.a. Allerød Kunstforenings aktiviteter.

.

Spildopmagerne er en forening, der støtter lokalt børne- og ungdomsarbejde, De kører rundt i kommunen og indsamler papir, pap, flasker og ting, der kan genbruges.

.

Allerød Kommune samarbejder med Museum Nordsjælland om bl.a. arkæologiske undersøgelser, og Lokalhistorisk Arkiv og Forening indsamler arkivmateriale og fotografier fra området.

Der er fem kirker i kommunen, hvoraf fire stammer fra middelalderen, mens Engholmkirken er opført i 1994. Der er levn efter to større middelalderborge: ruinen efter Bastruptårnet med 6 m tykke mure og Borre Voldsted.

Allerød Kunstforening arrangerer bl.a. museumsture og udstillinger på Kirkehavegaard. Lokale kræfter arbejder på at etablere en skulpturpark ved Rørmosevænget, hvor en række skulpturer af forskellige kunstnere er opstillet.

Møbelvirksomheden Fritz Hansen flyttede i 1906‑07 produktionen til Lillerød og har siden fremstillet møbler af nogle af Danmarks mest fremtrædende designere som Arne Jacobsen og Poul Kjærholm.

I litteraturen figurerer Allerød Kommune i værker af så forskellige forfattere som digterne Henrik Nordbrandt og F.P. Jac samt krimiforfatteren Jussi Adler-Olsen. Teateret Mungo Park i Lillerød har en stærk national profil.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Allerød Bibliotek var engang hovedsæde for møbelfabrikken Fritz Hansen. Bygningens industrielle fortid danner også inspiration for tilbygningen fra 2014‑15, der ses til venstre i billedet.

.

En af de seks største høreapparatproducenter i verden, Widex, har hovedsæde i Lynge.

.

Allerød er en kommune med et højt indkomstniveau og mange attraktive boligområder. Der er en række avancerede virksomheder og store erhvervskvarterer i Lillerød og Blovstrød.

Politisk er kommunen borgerlig med en historisk kappestrid mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti, som siden 1970 har kæmpet om borgmesterposten. Fra 1. januar 2018 fik Allerød Kommune efter 24 år med konservativ ledelse en borgmester fra Venstre.

Borgerne er generelt højere uddannede end på landsplan, og især kvindernes uddannelsesniveau har taget et markant spring; andelen af kvinder med lang videregående uddannelse er steget fra 7 % i 1991 til 32 % i 2017.

Gruppen af ældre indbyggere vokser hastigt. I 2045 vil den såkaldte ældrekvote være 50 %, hvilket er langt højere end i Region Hovedstaden som helhed. Generelt vurderer borgerne deres helbred bedre, og der er færre offentligt forsørgede end på landsplan.

Mange arbejder med forskning, rådgivning og forretningsservice, og kommunen er præget af pendling begge veje.

Blandt de kendte virksomheder i kommunen er Widex A/S, der producerer høreapparater, den store rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS A/S og Fritz Hansen A/S, der bl.a. producerer de verdensberømte Arne Jacobsen-stole Syveren og Ægget. En anden kendt arbejdsplads er Center Sandholm, der er Danmarks modtagecenter for alle nye asylansøgere.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner