Ruinen af Bastruptårnet.
.

I højmiddelalderen blev der ryddet skov, og der opstod efterfølgende en lang række bebyggelser. Omkring år 1100 blev Bastruptårnet opført; bygherren var antagelig en af de rigeste stormænd i området.

I midten af 1300-tallet ramte pesten, hvilket bl.a. resulterede i mangel på arbejdskraft.

Administrativ inddeling

Inden for Allerød Kommunes nuværende areal var der i middelalderen tre hele sogne, Lillerød, Lynge og Uggeløse, samt den vestlige halvdel af Blovstrød Sogn, der var en del af Lynge Herred. Administrativt hørte herredet i senmiddelalderen under Krogen Len. Fra 1200-tallet hørte Lynge Herred sammen med naboherrederne Strø, Jørlunde (og siden også Holbo) under Try herredsting. Her drejede det sig muligvis oprindelig om et rent gejstligt provsteting, der lå under dekanatet i København. I gejstlig henseende lå den nuværende kommune derudover i Sjællands Østersyssel, der hørte under Roskilde bispestol.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Store dele af den middelalderlige bebyggelse i kommunen er opstået i forbindelse med den højmiddelalderlige skovrydning og kolonisation i 1100- og 1200-tallet, hvilket indikeres af de hyppigt optrædende stednavneendelser »-rød« og »-rup«. Dog må befolkningen allerede i 1100-tallet have været af en sådan størrelse, at den formåede at opføre de fire sognekirker. At pesten og dens følger også har ramt området i årene omkring 1350, fremgår af Roskildebispens Jordebog fra ca. 1370. På dette tidspunkt hørte større dele af den nuværende kommunes jorder ind under Farumgård, som i årtierne herefter blev udstykket til fæstegårde. Stordriften med jordløse landarbejdere var umuliggjort af befolkningsfaldet. Jorden blev i stedet dyrket af herregårdenes oprindelige landarbejdere, gårdsæderne. Sognekirkerne blev i senmiddelalderen kraftigt om- og udbygget, hvilket normalt tolkes som tegn på den ressourcefrigørelse, der opstod som følge af befolkningsfaldet. I Uggeløse Sogn er der vidnesbyrd om en højmiddelalderlig landsby, Thyrstorp, som blev opgivet under den senmiddelalderlige krise.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Hovederhvervet var landbrug. Hvor bønderne i 1300-tallet først og fremmest dyrkede korn, dvs. rug og byg, gik de i senmiddelalderen over til også at holde kvæg, får, svin og fjerkræ. Ved reformationstiden betalte bønderne i høj grad deres afgifter i penge, hvilket viser, at bønderne da solgte deres overskud og indgik i en interregional handelsstruktur, der involverede pengeøkonomi.

Spor af senmiddelalderens landbebyggelse er fundet ved udgravninger foretaget i Blovstrød og Uggeløse. Ved Blovstrød Præstegård i udkanten af den historiske landsby blev der udgravet et ca. 500 m2 stort areal. Der blev kun fundet få egentlige bygningsrester, men der blev afdækket flere ovne og gruber. Fundmaterialet viste sig at være stort og varieret og indeholde flere spektakulære fund, heriblandt et ringbrynjefragment, udgravningens mest spektakulære fund, samt ornamenterede knive og beslag, dateret til 1300‑1500-tallet. I Uggeløse er der fundet rester af en tomt fra en gård dateret til 1400-tallet, som var forsynet med kælder.

De mest fremherskende spor efter middelalderens landbefolkning er detektorfundne genstande. Omkring Mørdrupgård og Uggeløse er der således fundet mønter, spænder og andre genstande dateret til høj- og senmiddelalderen. Også på markerne omkring Bastruptårnet og i kanten af landsbyen Bastrup er der fundet mønter, hvoraf en del kan henføres til tiden mellem 1240 og 1370.

Et stednavn i den nuværende kommune nævnes første gang i det ældste bevarede danske kongebrev, Knud den Helliges gavebrev til domkirken i Lund fra 1085. Heri gav kongen to bol i Børstingerød som gave til kirken. I anden halvdel af 1200-tallet gav medlemmer af Hvideslægten store besiddelser i den nuværende kommune som gave til kirkelige institutioner.

Ved Bastrup Sø findes resterne af det store stentårn Bastruptårnet, der sandsynligvis er opført ca. år 1100. I Uggeløse Skov lå i den nu udtørrede Langesø borgen Langesøhus. Borgen blev i 1274 ejet af ridderen Absalon Andersen, der ligesom sin hustru Cæcilie tilhørte Hvideslægten.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Middelalder