Stor kærguldsmed er let at kende på den citrongule plet på det 7. bagkropsled. I juni og juli er den sjældne guldsmed på vingerne i bl.a. Børstingerød og Kattehale Moser, hvor den yngler i de gamle, vandfyldte tørveskær. Da stor kærguldsmed er fredet, må hverken den voksne guldsmed eller dens æg og larver slås ihjel eller indsamles.
.
Sammen med Kedelsødalen udgør Langsødalen et fredet tunneldalsystem, som strækker sig fra Søndersø ved Værløse mod nordvest til Strø Bjerge gennem den sydlige del af Allerød Kommune.
.

I 2009 kortlagde Allerød Kommune 91 naturområder, hvilket siden har dannet udgangspunkt for udpegningen til Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2017. Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som kommunerne i fællesskab skal udpege. De ofte adskilte naturområder bindes sammen af økologiske forbindelser. Eksempelvis har Allerød Kommune udpeget en række økologiske forbindelser, som tager særlige hensyn til arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø, stor kærguldsmed, isblåfugl og violetrandet ildfugl. Det giver et Grønt Danmarkskort, hvor den sammenhængende natur ligger i Mølleådalen i syd og herfra strækker sig som to fingre op på hver side af Lillerød.

Ud over at beskytte den biologiske mangfoldighed skal naturområderne også styrke de rekreative værdier. Det betyder, at der skal være adgang til naturområderne, ligesom der skal etableres ny bynær natur gennem bl.a. skovrejsning og omdannelse af forladte råstofgrave til natur- og friluftsområder.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Allerød Kommune er 855 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 671 ha, svarende til ca. 10 % af kommunens areal. Heraf udgør søerne og moserne langt den største andel.

Landskabsfredningerne omfatter især ferske vådområder og deres omgivelser. Således er både Mølleådalen, Børstingerød Mose, Kattehale Mose og Sortemose i Tokkekøb Hegn beskyttet af fredninger. Også Kedelsø-Langsø-dalen nord for Buresø indgår i en større naturfredning. Kommunens største fredede område er det 503 ha store Høvelte, Sjælsø-Sandholm Øvelsesterræn.

To naturområder i Allerød Kommune er desuden beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Kattehale Mose er udpeget som Natura 2000-område nr. 137, mens Mølleådalen indgår i det store Natura 2000-område nr. 139.

Derudover har Allerød Kommune del i Naturpark Mølleåen, som åbnede i 2016. Naturparken deler Allerød med Frederikssund, Egedal og Furesø Kommuner. Blandt de naturområder, som indgår i naturparken i Allerød Kommune, er Uggeløse Skov, Krogenlund, Buresø og Bastrup Sø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning