Geologisk tidslinje for Allerød Kommune.

.

Fra dybder på ca. 30‑40 m begynder de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år. Aflejringerne består nederst af skrivekridt fra Kridttiden og herover af kalk fra Danien.

Overfladen i kommunen udgøres af aflejringer fra sidste istid. De består overvejende af smeltevandssand og -grus samt sten, der er dækket af moræneler. Spredt i området ligger fladtoppede issøbakker, som er opbygget af smeltevandsler og -sand. I forbindelse med issøaflejringerne findes der desuden ældre ferskvandsaflejringer i form af ler fra Ældre Dryas, gytje fra Allerødtid og ler fra Yngre Dryas. I fordybninger i dødisterrænet, langs vandløbene, i Mølleådalen omkring Buresø og Bastrup Sø samt i den vestlige ende af Sjælsø findes der også ferskvandsaflejringer fra tiden efter sidste istid.

Grundvand indvindes fra danienkalk samt fra smeltevandssand og -grus. Enkelte steder i kommunen graves der smeltevandssand, -grus og -sten, ligesom der tidligere blev indvundet ler fra issøbakkerne.

Allerødtid

Navnet Allerød blev internationalt kendt, da botaniker og palæontolog N. Hartz og kvartærgeolog V. Milthers i 1897 i Allerød Teglværks lergrav mellem Ravnsholt og Sønderskov fandt et gytjelag midt i issøleret. Issøleret både over og under gytjelaget indeholdt rester af arktiske planter, men i selve gytjelaget fandt de til deres store overraskelse rester af varmekrævende planter, snegle og muslinger. Gytjelaget afslørede således en varm tidsperiode, som strakte sig fra for 13.900 til for 12.600 år siden. Perioden lå klemt inde mellem de to kolde perioder Ældre og Yngre Dryas sidst i Pleistocæn, da der ellers herskede arktiske forhold i Danmark. Den fik navnet Allerødtid, hvilket også er den internationale betegnelse for perioden.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi