Befolkningstallet i Allerød Kommune voksede 65,3 % fra 1971 til 2017, hvor der var 24.942 indbyggere. Ifølge fremskrivningen vil der være en konstant stigning i befolkningstallet til 27.811 i 2045.

Samlet regnes med en markant stigning i ældrekvoten i kommunen fra 34 % i 2017 til 50 % i 2045.

Befolkningsudviklingen

Figur 1. Befolkningsudviklingen 1971‑2017 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Allerød Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Figur 2. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i fremskrivningen 2017‑45 for Allerød Kommune og hele landet.

.

Befolkningen i kommunen voksede kraftigt i 1970’erne, hvor stigningen samlet var over 40 %. I 1980’erne var der kun en beskeden tilvækst, men fra midten af 1990’erne fortsatte væksten i perioder. Den samlede vækst i kommunen har været stærkere end i landet som helhed, især stærkere end i Region Hovedstaden (se Figur 1).

Det årlige antal indenlandske nettotilflytninger til kommunen lå i perioden 2007‑16 gennemsnitligt på 42. I samme periode har den årlige nettoindvandring gennemsnitligt ligget på 65 personer. Fra et lille samlet fødselsoverskud (flere levendefødte end døde) i tiåret 2007‑16 er udviklingen ved at vende. Antallet af levendefødte er siden 2007 faldet med 22 %, mens det årlige antal døde har været stort set stabilt. Ifølge fremskrivningen vil der i kommunen være et svagt voksende fødselsunderskud frem til 2045. Den samlede fertilitet (antal levendefødte pr. 1.000 kvinder i den frugtbare alder) i kommunen var 2.274 i 2016, hvilket er højt i forhold til hele landet og især i forhold til Region Hovedstaden som helhed.

I 2017 udgjorde de 0‑14-årige 19,7 % af befolkningen i Allerød Kommune, hvilket er højere end i landet som helhed (16,7 %). Andelen af ældre fra 65 år vil ifølge fremskrivningen stige i årene frem mod 2045 (se Figur 2). Samlet regner fremskrivningen fra Danmarks Statistik med, at der i perioden vil være en befolkningsvækst på knap 3.000 indbyggere.

Kommunens egen prognose for 2018‑27 regner med et befolkningstal, der i 2027 er knap 2.000 større end fremskrivningen fra Danmarks Statistik. Forskellen skyldes de planlagte boligbyggerier i Blovstrød.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere voksede i Allerød Kommune fra godt 3 % af befolkningen i 1980 til knap 9 % i 2017. Det svarer til knap halvdelen af niveauet i regionen og knap to tredjedele af niveauet i landet som helhed. I alt bestod gruppen af 1.784 personer i 2017, hvoraf 61 % var indvandrere fra ikke-vestlige lande. Blandt de ikke-vestlige udgjorde indvandrere fra Syrien den største gruppe (21,4 %), efterfulgt af Tyrkiet, Irak og Afghanistan. Blandt indvandrere med oprindelse i vestlige lande udgjorde indvandrere fra Polen (14 %), Tyskland, Storbritannien, Sverige, Norge og USA tilsammen 59 %.

Boligforhold

Det tidligere Blovstrød Centret er blevet bygget om til 31 boliger, som er velegnede til børnefamilier. Ejendommen ligger på Sjælsø Allé, en sidevej til Kongevejen, ca. 2 km fra Allerød Station, så det er nemt at pendle til og fra arbejde. Alle boligerne har en mindre have.

.

Allerød Kommune er centreret omkring Lillerød, hvor næsten 70 % af befolkningen bor. Herudover bor omkring 17 % i Lynge, 9 % i Blovstrød, og resten i landsbyer eller landdistrikter.

Andelen af etageboliger i Allerød Kommune er 20 %, hvilket er mindre end på landsplan (ca. 36 %). Omvendt er andelen af parcelhuse og rækkehuse større; de udgør tilsammen 79 % af boligmassen mod kun 54 % på landsplan.

75 % af boligerne i kommunen er ejerboliger, hvilket er en langt større andel end på landsplan, til gengæld er der en mindre andel udlejnings- og andelsboliger. Størstedelen af kommunens boliger er opført i perioden 1960‑79, og derudover er en forholdsvis stor andel opført i 1990’erne.

Liggetiden for boliger til salg i Allerød Kommune var i 2016 på 132 dage. Det er omkring det halve af niveauet på landsplan. Boligpriserne pr. kvadratmeter svarer næsten til gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Allerød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger