Antal skoler og elever i Jammerbugt Kommune 1970/71 til 2015/16.

.

Gjøl Skole i landsbyen Gjøl ved Limfjorden har elever op til 6. klassetrin. Herefter fortsætter eleverne som oftest på Biersted Skole 11 km mod nordøst.

.

Elever fra Brovst Skole – en folkeskole med over 500 elever i skoleåret 2016/17 – på vej hjem. Antallet af grundskoler er næsten halveret fra 1970 til 2016, og for mange elever er bussen en del af skolevejen.

.

I landsbyen Gjøl er folkeskolen en del af en samdrevet institution, der også omfatter fritidsordning, ungdomsklub og børnehave.

.

Uddannelsesniveauet i Jammerbugt Kommune er stigende, men er samlet set lavere end for hele landet. Erhvervsuddannelserne udgør en relativt stor andel, især for mændene. Langt flere kvinder end mænd tager videregående uddannelser. Middellevetiden er på niveau med landsgennemsnittet, og kriminaliteten er klart lavere end i landet som helhed.

Uddannelse

Figur. De 30-34 åriges højest gennemførte uddannelse i Jammerbugt Kommune og hele landet i 2016.

.

Antallet af folkeskoler er blevet halveret i perioden 1970 til 2015. Jammerbugt er en af de kommuner, hvor denne udvikling ikke har ført til flere friskoler. Klassekvotienterne har været svagt stigende i en årrække, men var i 2016 fortsat lidt under landsgennemsnittet.

Andelen af 30-34-årige, der alene har en grunduddannelse, er faldet fra 29 % i 1991 til 20 % i 2016. Andelene med mellemlange og lange videregående uddannelser er samtidig steget markant, især for kvinderne.

Trods stigningerne er uddannelsesniveauet under landsniveauet for især de lange videregående uddannelser (se figur), som knap 6 % af kommunens 30-34-årige havde taget mod 16 % på landsplan (2016-tal). Sammenlignet med landsniveauet får markant flere imidlertid en erhvervsuddannelse (40 % mod 28 %). Ungdomsuddannelserne i Jammerbugt Kommune er samlet på Fjerritslev Gymnasium. Gymnasiet rummer HHX, STX og HF-uddannelserne, der tilsammen årlig optager omkring 130 elever. Desuden er der et 10.-klassecenter, hvor eleverne har mulighed for at prøve social- og sundhedsfaget.

En stor del af kommunens unge tager deres uddannelser i Aalborg. Ud over Aalborgs store udvalg af uddannelser spiller det en rolle, at det fra kommunens nordlige del er kortere og hurtigere at komme til Aalborg end til Fjerritslev. SOSU Nord har siden 2014 i samarbejde med Jammerbugt Kommune og Fjerritslev Gymnasium udbudt grundforløb inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Som et af landets mindste gymnasier arbejdes der på at tiltrække flere ungdoms- og videregående uddannelser til stedet.

SOSU Nord har siden 2014 i samarbejde med Jammerbugt Kommune og Fjerritslev Gymnasium udbudt grundforløb inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Som et af landets mindste gymnasier arbejdes der på at tiltrække flere ungdoms- og videregående uddannelser til stedet.

Sundhed

Middellevetid og voksenbefolkningens sundhed i Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Jammerbugt Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 80,5 år, hvilket er meget tæt på niveauet for hele landet. Middellevetiden er alene over det sidste tiår steget med i alt to år. Det er på niveau med hele landet. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der i Jammerbugt Kommune en lidt større andel af den voksne befolkning, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Det skal ses i lyset af, at der er relativt flere ældre end i landet som helhed. Samtidig er andelen med dårlige sundhedsvaner lidt større i Jammerbugt Kommune end i landet som helhed.

I 2016 var der 6,5 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Jammerbugt Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2015 ikke ramt kommunen specielt hårdt. Her var 1.680 tilmeldte patienter pr. alment praktiserede læge, hvilket kun er lidt over landsgennemsnittet på 1.610.

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland betjener borgerne i Jammerbugt Kommune. Ingen af hospitalerne har afdelinger inden for kommunen.

Socialområdet og forsørgelse

Der er rickshaw-cykler på alle plejecentre i Jammerbugt Kommune, både de private og de kommunale. Organisationen »Cykling uden alder« står bag. Foto fra Aabybro i 2016.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Jammerbugt Kommune næsten på niveau med udgiftsbehovet på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 66,4 % for de 0-2-årige og 84,4 % for de 3-5-årige. Blandt de yngste var andelen på niveau med landet som helhed, mens det for de 3-5-årige var en lidt mindre andel.

Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2015 1,9 % af aldersgruppen mod 1,2 % på landsplan.

Udgifterne til forsørgelse pr. indbygger i alderen 17-64 år i Jammerbugt Kommune er ligesom i de fleste andre kommuner i Region Nordjylland relativt høje. I 2016 var udgifterne til forsørgelse pr. 17-64-årig i Jammerbugt Kommune 14 % over gennemsnittet for landets kommuner. Det høje niveau har udviklet sig gradvis gennem de seneste ti år. De høje udgifter til forsørgelse skal ses i sammenhæng med, at relativt flere modtager førtidspension eller efterløn.

I 2015 modtog 11,3 % af kommunens indbyggere over 65 år fast hjemmehjælp. Det er faldet markant siden 2010 og følger landsniveauet. Andelen af ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er blevet gradvis mindre gennem en årrække og var i 2015 faldet til 3,1 %, et stykke under niveauet for hele landet.

Asylcentrene

Åbent hus på Børnecenter Vester Thorup i 2015. Asylcenteret havde plads til 50 uledsagede mindreårige flygtninge. Det blev lukket i begyndelsen af 2017, da Udlændingestyrelsen reducerede antallet af pladser på landets børnecentre.
.

Jammerbugt Kommune driver for statslige midler en række asylcentre i Nordjylland og et i Sønderborg. Aktiviteterne har rødder tilbage til den daværende Brovst Kommune, der i 2003 overtog asylcenteret i Tranum fra Røde Kors. Baggrunden var et kommunalt ønske om at integrere asylcenteret i lokalsamfundet og i videst muligt omfang samarbejde med kommunens institutioner og bruge lokalsamfundets faciliteter. Som led i denne fremgangsmåde gik børn fra asylcenteret fx på de lokale folkeskoler.

Resultaterne medførte, at Udlændingestyrelsen senere henvendte sig flere gange, når et nyt asylcenter skulle oprettes andre steder. Jammerbugt Kommune har været oppe på at drive 17 asylcentre, da behovet for centre var størst. Centrene voksede kraftigt i 2014, men er senere blevet reduceret. Da de var størst i 2014, havde de plads til ca. 3.500 beboere og skabte flere hundrede lokale arbejdspladser.

Ved begyndelsen af 2017 drev Jammerbugt Asylafdeling otte centre. Ud over to i Jammerbugt Kommune var de beliggende i Hjørring, Brønderslev og Sønderborg Kommuner.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet er mindre end i Region Nordjylland og i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 11,6 personer pr. 1.000 indbyggere i Jammerbugt Kommune. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Jammerbugt Kommune nogenlunde på niveau med landet som helhed. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet lidt lavere. I Jammerbugt Kommune blev der i 2016 rejst sigtelse mod 2,2 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri i alt. I hele landet var det 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Jammerbugt Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg