I 2014 flyttede Cobham SATCOM sine nordjyske aktiviteter fra Aalborg til Pandrup. Her er danske teknikere ved at teste nyudviklet udstyr til satellitkommunikation.

.
Den lange, brede sandstrand danner grundlaget for turismen i Jammerbugt Kommune. Her er fiskebilen standset på stranden ved Blokhus.
.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

.

Den attraktive kyststrækning er grundlaget for et alsidigt turisterhverv. Inde i landet er erhvervslivet præget af et relativt stort landbrugserhverv og flere industrivirksomheder med en høj eksportandel. Samtidig pendler mange af de faste beboere året rundt til arbejdspladser uden for kommunen.

Med ca. 8.700 sommerhuse og adskillige hoteller og campingpladser er turisterhvervet i sæsonen en af kommunens vigtigste brancher. Mens den vestlige del af kommunen er domineret af turisme, ligger de øvrige erhverv primært i den østlige og sydlige del af kommunen i og omkring de fire største byer: Aabybro, Fjerritslev, Pandrup og Brovst. Byerne er hjemsted for en række internationalt orienterede industrivirksomheder og for handels-, service- og byggevirksomheder, der især betjener kommunens borgere og erhvervsliv. De fire byer rummer også mange offentlige arbejdspladser inden for sundhed, undervisning og socialområdet, ligesom TV2 Nord har hjemme i Aabybro.

En stor del af arbejdsstyrken pendler til arbejdspladser i Aalborgområdet. Pendlingen er med til at holde en forholdsvis høj erhvervsfrekvens, der ligger lidt over gennemsnittet for regionen. Indkomst og nettoformue ligger nogenlunde på gennemsnittet for regionen, men ca. 10 % under landsgennemsnittet.

Bruttonationalproduktet for Jammerbugt Kommune var i 2015 på 91,1 mia. kr. – svarende til 239.000 kr. pr. indbygger. Det er knap 20 % under gennemsnittet for regionen og ca. 33 % under landsgennemsnittet.

Det er med til at forringe Jammerbugt Kommunes placering i regionen, at der er flere udpendlere end indpendlere, da produktion regnes med i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger.

BNP-opgørelsen illustrerer, at kommunen oplevede et tilbageslag 2004- 05 og fra 2007 endnu et i kølvandet på den internationale krise. Først i 2015 var BNP pr. indbygger igen ved at nærme sig niveauet fra år 2000.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Bådebygger hos Han Herred Havbåde ved Slettestrand
Bådebygger hos Han Herred Havbåde ved Slettestrand
Af .

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland og hele landet i 2015.

.

Ved udgangen af november 2015 var der 12.849, som arbejdede på ca. 2.200 arbejdssteder i Jammerbugt Kommune. Arbejdspladsernes fordeling på hovedbrancher afviger for flere brancher væsentligt fra landsgennemsnittet. Især står landbruget og industrien stærkere, mens bl.a. rådgivning og forretningsservice fylder mindre.

Primære erhverv

Landbruget spiller en stor rolle i Jammerbugt Kommune, og lidt over halvdelen af landbrugsarealet bruges til kornproduktion.

.

Westergaards Pelsfarm og Plantage lige nord for Gjøl er en af kommunens største minkfarme. I februar 2017 rummede farmen over 30.000 mink.

.

Med 8,7 % (2015-tal) af arbejdspladserne placeret inden for landbrug, fiskeri og skovbrug har Jammerbugt Kommune den sjettestørste andel blandt landets 98 kommuner. Andelen er næsten fire gange større end landsgennemsnittet og dobbelt så stor som for Region Nordjylland. Det skyldes især, at kommunen står stærkt inden for kødkvæg og slagtekyllinger. Jammerbugt Kommune har også en af landets største produktioner af spisekartofler, bl.a. de kendte Vildmosekartofler.

Med knap 100 minkfarme står kommunen samtidig for over 5 % af den samlede danske pelsproduktion. Koncentrationen mod færre og større bedrifter er også markant i minkavlen. For Jammerbugt Kommune viser Det Centrale Husdyrregister, at der medio februar 2017 var i alt knap 1 mio. mink (heraf ca. 180.000 voksne hundyr) på farmene; halvdelen var på farme med over 15.000 mink.

Industrien

Ingstrup Mejeri i kommunens nordligste sogn er en af landets små producenter af kvalitetsoste. Mejeriet blev grundlagt i 1890 og er i dag delvis ejet af medarbejderne.

.

Jammerbugt Kommune har i samspil med bl. a. Aalborg Universitet haft en stærk klynge inden for trådløs kommunikation, men den blev markant svækket, da produktionen af mobiltelefoner blev afviklet fra 2004. Alligevel betyder rækken af mellemstore og mindre virksomheder, at industriens andel af beskæftigelsen med 14,3 % (2015-tal) er på niveau med Region Nordjylland og dermed klart over niveauet for hele landet.

Industriens beskæftigelse har varieret stærkt over årene. Mobiltelefonvirksomheden Dancall, der blev overtaget af først Bosch, senere af Siemens og til sidst af Flextronic, var fra 1980’- erne i en årrække kommunens absolut største industriarbejdsplads med i perioder omkring 1.000 ansatte. Da den lukkede endeligt i 2004, var det et markant tab for kommunen. I 2008-09, i årene efter finanskrisen, oplevede kommunen yderligere en stærk nedgang, og næsten ⅕ af industrijobbene forsvandt i løbet et enkelt år. Denne nedgang er endnu ikke genvundet.

På plussiden tæller, at den britiske koncern Cobham PLC efter overtagelsen af hele Thrane & Thrane A/S i 2014 valgte at samle de nordjyske aktiviteter i de tidligere Dancall-fabrikshaller i Pandrup. Her er ca. 200 medarbejdere beskæftiget i divisionen Cobham SATCOM med at producere radio- og satellitkommunikation.

Jern- og metalindustrien og elektroindustrien er de vigtigste industribrancher og tæller foruden Cobham SATCOM bl.a. producenten af svejsemaskiner Migatronic A/S, køle-og ventilationsvirksomheden EVAPCO Air Solutions A/S, PANPAC ENGINEERING A/S, der fremstiller løfte- og håndteringsudstyr, og TELCO ELECTRONICS A/S, der fremstiller elektroniske komponenter. Den øvrige industri er spredt på mange brancher.

Flere filialer af internationale fødevarekoncerner er med til at gøre den samlede landbrugsklynge stor i Jammerbugt Kommune. Det gælder fx afdelinger af den svenske brødfabrik Lantmännen Schulstad, den tyskejede kødproducent Tican Fresch Meat og den finskejede ferkrævirksomhed HKSCAN Denmark.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 11,3 % af kommunens arbejdspladser (2015-tal) er sektorens andel på niveau med både regionen og hele landet. Sektoren er præget af mange små virksomheder og nogle få mellemstore. Klart størst er Frank Nørager & Co A/S, der med ca. 125 medarbejdere er blandt Europas førende inden for specialiserede transporter for især vindmølleindustrien. De mange små og mellemstore virksomheder inden for bygge og anlæg servicerer typisk det lokale marked. Blandt de mellemstore er HC Entreprenøren A/S, Aabybro Entreprenørforretning A/S og Byggefirmaet KELD & JOHS. A/S.

Handel, service og oplevelseserhverv

Sektoren omfatter med 25,8 % (2015- tal) en betydelig del af kommunens arbejdspladser. Andelen er nogenlunde på niveau med Region Nordjylland, men under landsgennemsnittet. I denne sektor spiller turisme en stor rolle, især i sommermånederne. Blandt kommunerne i Region Nordjylland har turismen størst betydning i Jammerbugt Kommune. Med ca. 8.700 sommerhuse hører kommunen til blandt de ti største sommerhuskommuner og ligger med 781.135 overnatninger i 2016 på sjettepladsen, hvad angår turistovernatning i sommerhuse. Den største gruppe turister kommer fra Tyskland med 474.654 overnatninger.

Med de mange overnatninger i sommerhuse rummer kommunen en række større og mindre sommerhusudlejningsbureauer. Blandt de største er den lokalt baserede familievirksomhed Sol og Strand Feriehusudlejning A/S med ca. 200 ansatte. Kommunens anden store turistattraktion er Fårup Sommerland, der i højsæsonen har over 500 ansatte. Herudover tæller turismeerhvervet en række hoteller, restauranter, golfbaner og campingpladser, ligesom de lokale detailhandlere nyder godt af indtægter fra turisterne.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor er med 6,7 % (2015-tal) af kommunens arbejdspladser markant underrepræsenteret både i forhold til regionen (9,2 %) og hele landet (13,8 %). Men andelen adskiller sig ikke fra andre lignende landkommuner. Sektorens virksomheder servicerer det lokale erhvervsliv, og den omfatter bl.a. pengeinstitutter, revisorer, rådgivning og rengøring.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Kommunen er uden sammenligning den største arbejdsgiver. Samlet tegner det ofentlige sig for 33,0 % af beskæftigelsen, hvilket svarer til landsgennemsnittet, men er en smule mindre end andelen for Region Nordjylland. Det sociale område er størst med i alt 18,0 % af den samlede beskæftigelse fulgt af undervisningsområdet med 9,0 %.

Pendlingen

Figur. De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Jammerbugt Kommune i 2015.

.

Jammerbugt Kommunes nærhed til storbyområdet Aalborg-Nørresundby medfører en omfattende pendling. Cirka 43 % af arbejdsstyrken pendler ud af kommunen, først og fremmest til Aalborgområdet. Opgjort pr. november 2015 var der 4.635, der tog turen til Aalborg Kommune.

Samtidig er der også en væsentlig pendling til Jammerbugt Kommune. I 2015 bestod over en fjerdedel af bemandingen på kommunens arbejdspladser af personer, der kom kørende fra andre kommuner.

Fordelingen på brancher er i store træk den samme for arbejdspladserne i kommunen som for de beskæftigede borgere med bopæl i kommunen. Den vigtigste forskel er, at landbruget fylder lidt mindre i borgernes fordeling på brancher, mens gruppen med forskning, rådgivning og forretningsservice fylder mere.

Erhvervsfrekvensen, beskæftigelse og ledighed

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Jammerbugt Kommune og hele landet i 2015.

.

Blandt Jammerbugt Kommunes egne indbyggere var 16.420 af de 16-64-årige i arbejdsstyrken i november 2015 svarende til en erhvervsfrekvens på 75 %, som er på niveau med landsgennemsnittet men over gennemsnittet for regionen. Kommunen har relativt mange selvstændige (4,4 %). Blandt de 16-64- årige var 1,7 % arbejdsløse i november 2015.

Ledigheden målt som fuldtidsledige i forhold til arbejdsstyrken var i 2015 på 4,6 % og faldt i 2016 til 3,8 %, begge år på niveau med tallene på landsplan.

Socialgrupper, indkomster og formue

Tabel 3. Fordelingen af socialgrupper i procent i Jammerbugt Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

Med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat på lidt over 278.000 kr. (2015-tal) ligger Jammerbugt Kommune i den nederste tredjedel blandt landets kommuner og ca. 10 % under landsgennemsnittet (se Tabel 3). Billedet er nogenlunde det samme for familiernes nettoformue.

Uligheden er mindre end på landsplan. Målt med gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 24 i Jammerbugt Kommune, mens den på landsplan var 28,8. I begge tilfælde er uligheden lidt højere end i 2005.

Fordelingen af befolkningen på socialgrupper supplerer billedet. De to øverste socialgrupper var i 2012 på landsplan vokset til en samlet andel på 16,2 %. I Jammerbugt Kommune var de to socialgrupper også vokset, men fortsat til en væsentlig lavere andel: 8,9 %. Mens socialgruppe IV og V samme år på landsplan samlet var faldet til 54,9 %, var de i Jammerbugt Kommune faldet til 61,2 %. Jammerbugt Kommune ligger således – målt ud fra indkomster og fordeling på socialgrupper – lavere end landsgennemsnittet

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links