Thisteds campus på Lerpyttervej rummer ud over gymnasie- og erhvervsuddannelser også rækken af videregående uddannelser på Thy Uddannelsescenter.

.

Antal skoler og elever i Thisted Kommune 1970/71 til 2015/16.

Undervisningsministeriet – Databanken samt Skoleregister 1970‑71 og 1986‑87

.

Grundskoler i de lokale samfund har en høj prioritet i Thisted Kommune. På Thisteds campus er især erhvervsuddannelserne stærkt repræsenteret, men det samlede uddannelsesniveau er under landsgennemsnittet.

Thisted Kommune har en overvægt af borgere med dårligt fysisk helbred og en lidt lavere middellevetid end i landet som helhed. Helbredsproblemerne kan bl.a. knyttes til relativt dårlige sundhedsvaner og en overvægt af opslidende job. Kriminaliteten er relativt lav.

Uddannelse

De 30-34-åriges højeste gennemførte uddannelse i Thisted Kommune og hele landet i 2016.

.

Thisted har et rigt udvalg af uddannelsesinstitutioner. Særligt fremtrædende er de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og en stærk tradition for voksenuddannelse, der omfatter et tæt samarbejde med erhvervslivet.

I grundskolen har Thisted Kommune trods skolelukninger fastholdt en struktur med relativt små enheder. De 17 folkeskoler havde i 2015/16 i gennemsnit 276 elever pr. skole og lå dermed langt under landsgennemsnittet på ca. 480 elever pr. skole. Medregnes de ti friskoler, var gennemsnittet 196 elever. Tendensen til færre folkeskoler og flere friskoler fortsatte i skoleåret 2016/17 (se tabel). Hillerslev Skole lukkede i juni 2016. Fra det nye skoleår fortsatte den nye Thy Privatskole i samme lokaler.

I Thisted Kommune spiller erhvervsuddannelserne en stor rolle. Mens 38,5 % af Thisted Kommunes 30-34-årige i 2016 havde en erhvervsuddannelse som den højeste fuldførte uddannelse, var det tilsvarende tal på landsplan kun 27,7 % (se figur).

Trods en markant stigning de seneste 25 år – især for kvinderne – er det samlede uddannelsesniveau i Thisted Kommune stadig lavere end landsgennemsnittet, når det gælder de mellemlange og lange videregående uddannelser.

HF-Cold Hawaii

Elever fra linjen HF-Cold Hawaii på stranden ved Vorupør.

.

Thy-Mors HF & VUC har et unikt tilbud til surfinteresserede unge. En HF-Cold Hawaii svarer til en almindelig hf, men surfing er i fokus, og hf-fag kombineres med teoretisk og praktisk undervisning i surfing. Med denne kombination er det muligt at tage en anerkendt instruktøruddannelse. Uddannelsen består således af to dele: en 2-årig hf-uddannelse og en surf-del. De to dele vil i perioder være integrerede undervisningsforløb, som afvikles på kyststrækningerne mellem Agger og Hanstholm, mens de i andre perioder vil foregå som adskilte undervisningsforløb. Hvis bølgerne er gode om morgenen, tager de på havet først og har undervisning senere. Eleverne har mulighed for at bo tæt på, da der er indrettet et surfkollegium på den gamle kro i Klitmøller.

Uddannelsescenter

De fleste af ungdomsuddannelserne er samlet ved Thisteds uddannelsescenter mellem Ringvej og Lerpyttervej. Her finder man EUC Nordvest og Thisted Gymnasium.

EUC Nordvest udbyder tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, handelsgymnasium, arbejdsmarkedsuddannelser samt øvrige efter- og videreuddannelser.

Thy Uddannelsescenter rummer de videregående uddannelser. Ud over en række professions- og erhvervsbacheloruddannelser tilbydes også videre- og efteruddannelse på flere niveauer.

Sundhed

Sygehuset på Højtoftevej i Thisted har siden Strukturreformen i 2007 været en del af Regionshospital Nordjylland. Det er lokal- og akuthospital for et område med ca. 90.000 indbyggere.

.

Middellevetid og voksenbefolkningens sundhed i Thisted Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

Danmarks Statistik – statistikbanken.dk/HISBK og HISBR samt danskernessundhed.dk

.

Et nyfødt barn i Thisted Kommune havde i 2016 en beregnet middellevetid på 79,7 år. Det er godt et halvt år mindre end landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Nordjylland (se tabel). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække, men stigningen har været lidt mindre i Thisted Kommune.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der i forhold til hele landet en lidt større andel i Thisted Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Til gengæld er der relativt færre, der oplever et dårligt mentalt helbred og et højt stressniveau.

Der er kun små forskelle på sundhedsforholdene i Thisted Kommune sammenlignet med resten af Danmark. At lidt flere oplever at have et dårligt fysisk helbred, kan hænge sammen med, at Thisted Kommune har relativt flere ældre, og at andelene med dårlige sundhedsvaner er lidt højere end i landet som helhed.

Problemerne får ikke flere til at gå til læge. I 2016 var der 7,2 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Thisted Kommune mod et landsgennemsnit på 7,1 lægebesøg pr. indbygger. Udfordringerne med at skaffe læger til almen praksis havde i 2015 ikke ramt Thisted specielt hårdt. Kommunen havde 1.570 tilmeldte patienter pr. alment praktiserede læge – det var det laveste tal i Region Nordjylland og lavere end landsgennemsnittet på 1.610.

Efter Strukturreformen i 2007 betjenes borgerne af Regionshospital Nordjylland. Regionens hospital på Højtoftevej i Thisted fungerer som lokal- og akuthospital for tre kommuner – Morsø, Thisted og halvdelen af Jammerbugt. Der var i 2015 i alt 1.215 beskæftigede i sundhedssektoren i Thisted Kommune; heraf var størstedelen ansat på hospitalet.

Socialområdet og forsørgelse

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, er faldende og var i 2015 nede på 4,9 %. Områdecenter Vibedal fra 2007 har 62 boliger og store fællesarealer – herunder egen frisørsalon.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område er lidt højere i Thisted Kommune end på landsplan, hvilket især hænger sammen med de relativt mange ældre.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 58,4 % for de 0-2-årige og 92,9 % for de 3-5-årige. Blandt de yngste var andelen mindre end i landet som helhed, hvor 66,2 % af de 0-2-årige var tilmeldt et pasningstilbud, mens den for de 3-5-årige var på niveau med landet som helhed.

Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2015 1,9 % af aldersgruppen mod 1,2 % på landsplan. Andelen af børn med forebyggende foranstaltninger udgjorde 3,6 % af de 0-17-årige, hvilket er lidt flere end i landet som helhed.

I Thisted Kommune er udgifterne til forsørgelse pr. indbygger i alderen 17-64 år ligesom i de fleste andre kommuner i Region Nordjylland relativt høje. I 2015 var udgifterne til forsørgelse pr. 17-64-årig i Thisted Kommune 15 % over gennemsnittet for landets kommuner. Det høje niveau har udviklet sig gradvis gennem de seneste 10 år. De høje udgifter til forsørgelse i Thisted Kommune skal ses i sammenhæng med, at relativt flere modtager førtidspension.

Ud over de beskrevne relativt dårlige sundhedsvaner har Thisted Kommune haft mange af de jobtyper, der erfaringsmæssigt har vist sig at være mest opslidende. Således har fødevareindustrien en relativt høj andel af beskæftigelsen, og netop de ansatte i denne sektor er på landsplan overrepræsenteret, når det gælder arbejdsskader og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

I 2015 modtog 10,7 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt færre end på landsplan (11,7 %), og andelen er som på landsplan faldet markant siden 2010. Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er blevet gradvist mindre gennem en årrække og var i 2015 faldet til 4,7 %.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Thisted Kommune er mindre end i Region Nordjylland og i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 13,9 personer pr. 1.000 indbyggere i Thisted Kommune. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Thisted Kommune nogenlunde på niveau med landet som helhed. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet til gengæld lidt lavere. I Thisted Kommune blev der i 2016 rejst sigtelse mod 4,0 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri. I hele landet var det 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg